Головна Економіка Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії
joomla
Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 SWOT-АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
2 ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
3 ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК РУШІЙНИЙ ЧИННИК ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ СУСПІЛЬСТВА
4 ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ
5 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
6 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТО­СПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
7 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ РЕГІОНІВ: ЙОГО СУТНІСТЬ І РОЛЬ
8 АДАПТАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
9 АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКУ
10 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ
11 АНАЛІЗ ВИТРАТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ НАПРЯМАМИ
12 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ
13 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
14 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
15 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРИФАКТОРНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ
16 АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ РЕЙТИНГУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
17 АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
18 АНАЛІЗ СТАНУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО РОЗВИТОК
19 АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ ПЕНСІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
20 АНАЛІЗ ФАКТОРІВ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
21 БІЗНЕС – ІНКУБАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
22 БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
23 БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ РЕГІОНУ
24 БАЗОВИЙ ПРИЙОМ ЕЛІМІНУВАННЯ
25 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 2008 РОКУ
26 Безымянный
27 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
28 БЮДЖЕТУВАННЯ В УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ
29 ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВИДИ, ФОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
30 ВАЖЛИВІСТЬ ТА СУТНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
31 ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
32 ВЕКТОР РУХУ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНІ КООРДИНАТИ
33 ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ
34 ВИНИКНЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК»
35 ВПЛИВ НОВАЦІЙ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
36 ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА РОЛЬ ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ
37 ВПЛИВ РИЗИКУ ЗАРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ НА ФІНАНСОВІ РИНКИ
38 ВПЛИВ СТРАХУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
39 ГЕНЕЗИС МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ТА СТРУКТУР ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
40 ГРОШОВО-КРЕДИТНА І БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
41 ДІАГНОСТИКА ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ, ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ І ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦЕЮ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
42 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
43 ДО ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
44 ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ У КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ
45 ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ПОГЛЯДІВ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
46 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ВІД ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
47 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ВАЛЮТНА СКЛАДОВА ТА ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗАСОБАМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
48 ЕКОНОМІЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
49 ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
50 ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РО­ЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ
51 ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
52 ЕФЕКТИВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
53 ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
54 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
55 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
56 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЛИШКАМИ КОШТІВ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ
57 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
58 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
59 ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ ЧЕРЕЗ КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
60 ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я
61 ЗВ'ЯЗОК МОДЕЛЕЙ ВИРОБНИЧНИХ ФУНКЦІЙ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ МОДЕЛЯМИ ПІ­ДПРИЄМСТВ І ОЦІНКА ЇХ КОНКУ­РЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
62 ЗДАТНІСТЬ ДО ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТО­СПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ
63 ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В АСПЕКТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
64 КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
65 КЛАСИФІКАЦІЇ ОЦІНОК ЯК НЕЗАМІННИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
66 КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРЕНТІВ
67 КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПРОБЛЕМИ
68 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОЄМНИХ ПІДПРИЄМСТВ
69 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ КРУГООБІГУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
70 КОНЦЕПЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
71 ЛІЗИНГ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ
72 МІКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
73 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНІ
74 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ – ШЛЯХ ДО ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
75 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У СВІТЛІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: НОВІ ЗАВДАННЯ, НОВІ ПРОБЛЕМИ
76 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
77 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА БАЗІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ
78 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
79 МАЛИЙ БІЗНЕС: НАЛАШТУВАННЯ ЙОГО ВІДНОСИН З КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ
80 МАРКЕТИНГ ЯК ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
81 МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
82 МЕТОДИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РЕГІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ ЗАЙНЯТОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ
83 МЕТОДИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ У МОДЕЛЮВАННІ СТРАТЕГІЙ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
84 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ
85 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
86 МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
87 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА МАШИНО­БУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
88 МИТО ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
89 МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ФОНДУ НАГРОМАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
90 МОДЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВОГО ПОПИТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ
91 МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ В РЕГІОНІ ВІД АГРЕГОВАНОЇ ПОДАТКОВОЇ СТАВКИ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
92 МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
93 МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА У КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ
94 МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
95 МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КОНКУРЕНТНОЇ ГАЛУЗІ З КРИТИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ ПОКАЗНИКА КОНЦЕНТРАЦІЇ CRn
96 МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
97 МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ СУБ’ЄКТАМИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
98 МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СФЕРІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
99 МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІТНІХ ОСІБ
100 МОТИВАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3