Головна Економіка Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
joomla
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Економіка - Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії

У статті розглянуто особливості діяль­Ності страхових компаній на регіональ­ному рівні із застосуванням багатовимі­рних статистичних методів.


Ключові слова: види страхування, кластерний аналіз, міжгрупові зв’язки, регіональний розвиток.


Постановка проблеми. У державному секторі економіки потреба суб'єктів госпо­дарської діяльності у захисті своїх майно­вих інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків щороку зростає. Держава зацікавлена у страховому захисті державного майна та підвищенні соціально-економічної захищеності громадян України. Тому для економічного зростання й стабілі­зації економіки необхідні суттєві зміни в механізмах державного регулювання стра­хової діяльності в Україні. Адже в сучасних економічних умовах страхування є чи не єдиною галуззю, яка протягом останніх ро­ків має стабільний значний щорічний при­ріст обсягів наданих послуг. Та, незважаю­чи на номінальне зростання обсягів страхо­вого ринку, сьогодні ця галузь забезпечує перерозподіл незначної частини валового внутрішнього продукту.

Актуальність проблеми розвитку стра­хового ринку обумовлена необхідністю впровадження ефективної стратегічної полі­тики щодо забезпечення страхової діяльнос­ті в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публі­кацій. Страховий ринок країни є інтегрова­ною складовою ринкової економіки, якому притаманні ті ж самі вади ринкового само­регулювання, що й економіці в цілому. В роботі [1] доведено, що страховий ринок потребує активного державного втручання, без якого вбачається неможливим узго-

Дження економічних інтересів учасників страхових відносин. Роль держави в регу­люванні розвитку страхового ринку має бу­ти посилена [2], оскільки він як частка фі­нансового сектору економіки виступає чин­ником стабільності та національної безпеки країни. Крім того, у роботі [3] автор вважає, що успішний розвиток страхового ринку й довіра населення до страхової галузі зале­жить від методів та інструментів державно­го регулювання страхової діяльності.

Разом із тим багато проблем, пов’язаних з формуванням і розвитком регі­онального ринку страхових послуг, до кінця не вирішені. Це потребує пошуку ефектив­них рішень із застосуванням методів еконо-міко-математичного моделювання.

Метою статті Є аналіз діяльності віт­чизняного страхового ринку на регіональ­ному рівні та побудова рейтингу регіонів за рівнем страхового потенціалу із застосуван­ням багатовимірних статистичних методів.

Основні результати дослідження. У 2010 р. на вітчизняному страховому ринку країни спостерігалось незначне зростання та відновлення його основних показників, хоча вони ще не досягли докризових значень.

За даними Державного комітету з ре­гулювання ринків фінансових послуг Укра­їни [4], сума страхових премій у 2010 р. зро­сла (29224,9 млн. грн.) у порівнянні з 2008 р. (23986,1 млн. грн.), але рівень страхових ви­плат у 2010 р. зменшився (22,6%) у порів-


Л. В. Рибальченко, О. А. Рядно, 2012 174


Нянні з 2008 р. (28%) (табл. 1). Частка обся­гу надходжень страхових платежів у вало­вому внутрішньому продукті зросла від 2,5% у 2008 р. до 3,2% у 2010 р.

Український страховий ринок має не­використані резерви. У 2010 р. було застра­ховано лише близько 10% ризиків, у той час як у більшості розвинутих країн цей показ­ник досягає від 90 до 95%.

Таблиця 1 Основні показники діяльності страхового ринку України


Показники за роками

2008 Р.

2009 Р.

2010 Р.

Страхові премії, млн. грн.

23986,1

24874,7

29224,9

Страхові виплати, млн. грн.

6712,1

6737,2

6613,2

Рівень виплат, %

28

27,1

22,6

Сплачено на перестрахування, млн. грн.

9064,6

88888,4

10745,2

ВВП, млн. грн.

949864

914720

913345

Частка надходжень страхових платежів у ВВП, %

2,5

2,7

3,2

Кількість страхових компаній

469

450

456


Український страховий ринок є важли­вим сегментом ринкових економічних від­носин у країні. Саме страхування може за­безпечити не тільки безпеку, стабільність, соціальні гарантії в суспільстві через меха­нізм страхового захисту, але й стати механі­змом перерозподілу інвестиційних ресурсів.

Страховий ринок України у 2009-2010 рр. зберіг тенденції до збільшення на­дходжень страхових платежів за всіма ви­дами страхування (табл. 2).

У структурі страхових платежів за цей

Період добровільне майнове страхування домінує, його питома вага - близько 76%, у той час як питома вага інших видів доброві­льного страхування не наближалася до 10%, що вказує на високі темпи зростання стра­хових платежів за договорами добровільно­го майнового страхування.

Частка страхових платежів за догово­рами добровільного страхування відповіда­льності у загальній сумі надходжень стра­хових платежів зменшилася з 5,51% у 2009 р. до 5,03% у 2010 р. (табл. 2).Страхові премії за видами страхування

Таблиця 2


Вид страхування

Страхові премії, Млн. грн.

Частка у загальній сумі страхових Премій, %

2009

2010

2009

2010

Добровільне особисте страхування

1442,3

1679,1

7,35

7,57

Добровільне майнове страху­вання

14769,8

16607,5

75,3

75,89

- у тому числі страхування фінансових ризиків

2488,4

2894,3

12,2

12,5

Добровільне страхування від­повідальності

1080,4

1116,1

5,51

5,03

Недержавне обов’язкове стра­хування

2314,7

2767,6

11,8

12,48

Державне обов’язкове страху­вання

7,5

4,9

0,04

0,02

Загальна сума страхових пла­тежів

19614,7

22175,2

100

100

175


Розмір валових страхових виплат з ви­дів інших, ніж страхування життя, за 2010 р. зменшився на 9,3% у порівнянні з 2009 р. і становив 6052 млн. грн. (табл. 3), у той час як обсяги надходжень страхових платежів у цей самий період зросли. Це може свідчити про скорочення витрат страхових компаній.

На відміну від інших видів страхуван­ня, у 2010 р. (72,05%) відбулося зменшення

Рівня виплат за добровільним майновим страхуванням на 17,3% у порівнянні з попе­реднім роком (79,04%) та суттєве зростання виплат з недержавного обов’язкового стра­хування на 30,2% до попереднього року.

Необхідно зазначити, що сума виплат із страхування фінансових ризиків у 2010 р. зменшилася, а рівень виплат зріс з 31,4% до

33,5%.Страхові виплати за видами страхування

Таблиця 3


Вид страхування

Страхові виплати, Млн. грн.

Частка у загальній сумі Страхових виплат, %

2009 Р.

2010 Р.

2009 Р.

2010 Р.

Добровільне особисте страхування

703,4

797

10,54

13,17

Добровільне майнове страхування

5275,9

4360,7

79,04

72,05

- у тому числі стра­хування фінансових ризиків

2115,1

2042,5

31,4

33,5

Добровільне страху­вання відповідальності

25,7

27,3

0,4

0,45

Недержавне обов’язкове страху­вання

662,5

862,4

9,93

14,25

Державне обов’язкове страхування

7,1

4,6

0,11

0,08

Загальна сума страхо­вих виплат

6674,6

6052

100

100


Тепер розглянемо розвиток добровіль­ного та обов'язкового видів страхування на регіональному рівні. У таблиці 4 наведено показники діяльності страхових компаній України у регіональному аспекті з обов'яз­кового та добровільного видів страхування у 2010 р. (дані про діяльність яких оприлю­днено) [4].

З таблиці 4 видно, що майже 71% страхових компаній належить м. Києву, а решта - іншим регіонам країни. 86,7% над­ходжень страхових платежів з обов’язкових видів страхування також припадає страхо­вим компаніям м. Києва, 3,5% - страховим компаніям Донецького регіону, 2,7% - стра­ховим компаніям Київської області. В ін-

Ших регіонах значення цього показника ме­нше 2%.

Щодо надходження страхових плате­жів за добровільними видами страхування, то страховим компаніям м. Києва належить 55,4% від загальної суми всіх надходжень за цим видом страхування. Майже 22% нале­жить компаніям Донецького регіону, 7,4% -компаніям Дніпропетровського регіону, 5,8% - компаніям Одеського регіону, 3,8% -компаніям Харківського регіону. В інших регіонах значення цього показника також менше 2%.

Це вказує на нерозвиненість цих видів страхування в більшості регіонів країни.


176


Таблиця 4

Показники діяльності страхових компаній України з добровільного та обов'язкового видів

Страхування у 2010 Р.

№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Регіон

Дніпропетровська

23

5.15

24 102.1

0.85

1 468 572.7

Донецька

24

5.37

98 701.8

3.48

4 359 113.4

Запорізька

11

2.46

38 624.2

1.36

243 682.8

Івано-Франківська

3

0.67

4 825.2

0.17

72 691.5

Київська

7

1.57

75 061

2.65

332 886.9

М. Київ

316

70.69

2 460 137

86.73

11 056 968.6

Луганська

4

0.89

5 721.3

0.20

186 603.1

Львівська

5

1.12

25 011.1

0.88

55 012.4

Миколаївська

2

0.45

1 587.8

0.06

21 524.8

Одеська

18

4.03

47 661.5

1.68

1 154 206.3

Полтавська

6

1.34

11 786.4

0.42

177 779.5

Сумська

1

0.22

1 081.9

0.04

596.1

Харківська

17

3.80

32 464.4

1.14

759 237.6

Черкаська

1

0.22

137.4

0.00

290.6

Чернігівська

2

0.45

178.3

0.01

6 683.8

АР Крим і м. Севас­тополь

7

1.57

9 358.4

0.33

42 633.3

Всього

448

100.00

2836439.8

100.00

19950928.8


На підставі проведеного аналізу побу­дуємо рейтинг діяльності страхових компа­ній країни у регіональному аспекті із засто­суванням методу кластерного аналізу. Роз­рахунок показників діяльності з видів обо­в'язкового та добровільного страхування у 2010 р. здійснювався за допомогою програ­много статистичного пакета SPSS.

Для об’єднання регіонів у групи за ви­браними показниками (табл. 4) було засто­совано один з методів багатовимірного ста­тистичного аналізу, а саме ієрархічний кла-стерний аналіз. Об’єднання кластерів в гру-

Пи проведено із застосуванням методу між-групових зв’язків. Обробку спостережень проведено із застосуванням інтервальної міри: квадрат відстані Евкліда та середні зв’язки між групами. Необхідно зазначити, що для подальшого дослідження показники діяльності страхових компаній м. Києва не враховувалися. За результатами кластериза-ції визначено п’ять груп регіонів.

На дендрограмі (рис. 1) наведено об’єднання регіонів у кластери за показни­ком обов'язкового виду страхування за ма-сштабованою відстанню кожного регіону.


177


РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИРис. 1. Дендрограма за показником надходжень страхових платежів з обов'язкових видів стра­Хування


До першого кластеру належить Доне­цька область, яка характеризується значно вищим рівнем розвитку обов’язкових видів страхування, ніж в інших регіонах. До дру­гого кластеру потрапила Київська область. Окремий кластер утворила Одеська область. До четвертого кластеру об’єднано Дніпро­петровську, Запорізьку, Львівську і Харків­ську області. На значній відстані від перших чотирьох кластерів утворено п’ятий клас­тер, до складу якого увійшли: Черкаська, Чернігівська, Миколаївська, Сумська, Івано-Франківська, Луганська, Полтавська облас­ті, АР Крим і м. Севастополь.

Тобто у п’ятий кластер об’єднано регі­они, які мають найменші значення за показ­ником обов'язкових видів страхування, що вказує на нерозвиненість цих видів страху-

Вання

У регіонах.

На дендрограмі (рис. 2) наведено об’єднання регіонів до кластерів за показ­ником діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя.

За цим показником побудовано три групи кластерів. До першого кластеру на­лежить Донецька область, яка в порівнянні з іншими регіонами характеризується висо­ким рівнем розвитку добровільних видів страхування. До другого кластеру об’єднано Дніпропетровську, Одеську та Харківську області. Третій кластер утворили Київська, Запорізька, Полтавська, Луганська, Івано-Франківська, АР Крим і м. Севастополь, Львівська, Миколаївська, Чернігівська, Чер­каська та Сумська області.


РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Рис. 2. Дендрограма за показником надходжень страхових платежів з Добровільних видів страхування

178


Проведене дослідження дало можли­вість виявити, що у більшості регіонів Украї­ни добровільні та обов’язкові види страху­вання ще не набули потрібного розвитку. То­му і для його розвитку, і для стабілізації еко­номіки країни необхідні суттєві зміни в меха­нізмах державного регулювання страховою діяльністю.

Висновки. Аналіз сучасного стану, те­нденцій та проблем розвитку українського страхового ринку свідчить як про певні здо­бутки так і про численні недоліки, прита­манні функціонуванню і окремим страхо­вим компаніям як у регіонах, і страховому ринку країни в цілому.

Лідерами регіонального страхового ринку країни протягом 2008-2010 рр. є До­нецька, Дніпропетровська, Одеська, Харків­ська, Київська та Запорізька області. Щодо регіонів-аутсайдерів (Чернігівська, Микола­ївська, Сумська і Черкаська області), то за рівнем розвитку страхування за цей період суттєвих зрушень не відбулось.

На нашу думку, розвиток страхового рин­ку стримують такі чинники, як неналежне дер­жавне регулювання страхового ринку країни, включаючи недосконалу законодавчу базу, не­стабільність економічного середовища в країні та недовіра населення страховим компаніям.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Базилевич К. С. Об’єктивна необхідність і межі державного регулювання страхової діяльності / К. С. Базилевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Економіка». – 2006. – № 81-82. – С.9-11.

2. Гаманкова О. О. Становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні та роль держави в регулюванні цих процесів / О. О. Гаманкова // Вісник Київського на­ціонального університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. 113-114. – С.14-9.

3. Докторова Н. П. Напрямки посилення дієвості механізмів державного регулювання страхової діяльності / Н. П. Докторова // Соціальний менеджмент і управління інфо­рмаційними процесами : зб. наук. праць Донецького державного університету управ­ління. – Донецьк, 2007. – Т. VIII, вип. 90, серія «Державне управління». - С. 164-173.

4. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // Www. dfp. gov. ua.

Стаття надійшла до редакції 06.02.2012 Р.

179


УДК 339.187.62

Т. В. Соковець, Аспірантка

Дніпропетровська державна Фінансова академія


Похожие статьи