Головна Економіка Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ
joomla
СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ
Економіка - Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто економічну природу бюджет­ної системи, проаналізовано структуру бюджетної системи України та дано ха­рактеристику її складових у контексті оновленого Бюджетного кодексу; запро­поновано стратегічні напрями вдоскона­лення розвитку бюджетної системи України.


Ключові слова: Бюджет; бюджетна система; бюджетна система Укра­їни; міжбюджетні відносини; державний бюджет; місцеві бюджети; бю­джети місцевого самоврядування.


Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток держави є результа­том використання не тільки її ресурсних можливостей, а й тих економічних механіз­мів, у результаті яких формується і реалізу­ється політика розвитку, важливою складо­вою якої є бюджетна система. Недоскона­лість бюджетної системи держави може чи­нити негативний вплив на економіку, соціа­льну сферу, життєвий рівень громадян. Тому в сучасних умовах розвитку економіки Украї­ни особливої актуальності набуває питання удосконалення бюджетної системи.

Аналіз останніх досліджень і публіка­цій. Детальне вивчення літературних джерел свідчить про наявність фундаментальних дос­ліджень, присвячених питанням удоскона­лення бюджетної системи України, авторами яких є такі українські вчені-економісти, як М. Азаров, О. Василик, Ц. Огонь, К. Павлюк, І. Чугунов та інші [3, 8, 9, 14].

Водночас питання визначення еконо­мічної природи бюджетної системи та дос­лідження структури бюджетної системи України, її складових у контексті оновлено­го Бюджетного кодексу на сьогоднішній день залишаються актуальними. Окрім того, потребують подальшої розробки і стратегі­чні напрями вдосконалення сучасної бю­джетної системи України.

Метою статті Є з’ясування економічної природи бюджетної системи, дослідження структури бюджетної системи України, її складових у контексті оновленого Бюджетно­го кодексу, розробка на цій основі стратегіч-

Них напрямів щодо вдосконалення сучасної бюджетної системи України.

Виклад основного матеріалу дослі­дження. Основою економічного життя на­ціональних економік є фінансові ресурси держави, що забезпечують їх поступальний розвиток та зростання матеріального добро­буту населення. Переважна більшість фі­нансових ресурсів держави зосереджується у бюджетах різних рівнів (державному бю­джеті та місцевих бюджетах), які у своїй сукупності створюють бюджетну систему держави.

У національно-державних утвореннях
за будь-якого адміністративно-територіального
устрою бюджетна система є його

Обов’язковою складовою. При цьому як за формою, так і за змістом бюджетні системи майже не відрізняються одна від одної. За­галом існує два типи бюджетних систем: дворівневий (державний бюджет та місцеві бюджети) та трирівневий (федеральний бю­джет, бюджети адміністративних одиниць та місцеві бюджети). Перший тип характер­ний для держав з унітарним адміністратив­но-територіальним устроєм, другий – з фе­деративним.

Отже, ключовим елементом бюджет­ної системи держави є бюджети різних рів­нів, які виступають дієвим інструментом впливу на розвиток національної економіки та соціальної сфери. За їх допомогою дер­жава здійснює розподіл і перерозподіл час­тини вартості валового внутрішнього про­дукту, створеного як на рівні національної© Л. В. Лисяк, Т. О. Дулік, 2010

125


Економіки, так і регіональному рівні за пев­ний проміжок часу, і таким чином змінює структуру виробництва, впливає на резуль­тати діяльності суб’єктів господарювання, здійснює соціальні перетворення.

У сучасних фінансово-економічних умовах розвитку національної економіки України бюджети різних рівнів набувають нової якості та є:

- по-перше, планом формування й ви­користання фінансових ресурсів для забез­печення завдань і функцій, які здійснюють­ся відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;

- по-друге, основним інструментом ре­гулювання соціально-економічних процесів як на рівні держави, так і її адміністративно-територіальних устроїв (рис. 1).

При цьому, слід зазначити, що саме на першому положенні і ґрунтується визначен­ня терміна «бюджет» у ч. 1 ст. 2 оновленого Бюджетного кодексу України (далі – Кодек­су). А подальша його деталізація щодо роз­межування бюджету на державний та місце­ві бюджети, які у своїй сукупності створю­ють бюджетну систему України, здійсню­ється у ст. 5 «Структура бюджетної системи України» [1].

Проте економічна природа бюджетної системи проявляється не в переліку її струк­турних складових ланок, вона полягає в то­му, які фінансові можливості нормативно врегульовані і закріплені за її кожною скла­довою ланкою та який рівень фінансової незалежності мають ці складові ланки при здійсненні функціональних обов’язків, пок­ладених на них Конституцією держави та ухваленими на її основі законодавчо-нормативними актами.

У демократичній державі існує динаміч­на об’єктивна система розподілу фінансових ресурсів та функціонування міжбюджетних відносин, основою яких є узгоджене розмежу­вання доходів і видатків між різними рівнями бюджетної системи, здійснене відповідно до конституційно встановлених бюджетних пов­новажень органів державної влади та місцево­го самоврядування. Тоді як в умовах авторита­рного режиму фінансові можливості та бю­джетні повноваження місцевих органів влади обмежені централізованою системою мобілі­зації та розподілу суспільного продукту.

В Україні побудова та функціонування бюджетної системи здійснюється на демок­ратичних засадах, з урахуванням економіч­них відносин, державного й адміністратив­но-територіальних устроїв, вона врегульо­вана нормами права.

Що стосується визначення терміна «бюджетна система України», то воно міс­титься у ч. 4 ст. 2 Кодексу, трактування яко­го, зводиться до таких положень:

- по-перше, бюджетна система України Сукупність державного бюджету та місце­вих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміні­стративно-територіальних устроїв і врегу­льована нормами права (ст. 2);

- по-друге, бюджетна система України Це система стійких і впорядкованих зв’язків (міжбюджетні відносини) між її складовими ланками (державним бюджетом та місцеви­ми бюджетами), юридично пов’язаних між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам. Принципи побудови бюджетної системи викладено у статті 7 Кодексу.

Водночас бюджетну систему України можна розглядати як за формою прояву (це державний та місцеві бюджети, які побудо­вані з урахуванням державного й адмініст­ративно-територіальних устроїв і врегульо­вані нормами права), так і за економічним змістом (це модель міжбюджетних право­відносин, інструмент для забезпечення фі­нансових потреб держави та матеріального добробуту населення).

Ці положення, зазначені у новій реда­кції Кодексу [1]:

- по-перше, мають концептуальне і
практичне значення для забезпечення ефек­
тивності бюджетного процесу та конкрети­
зують його понятійний апарат (терміноло­
гію);

- по-друге, є відображенням конститу­ційних норм, які містяться у ст. 132-133 Конституції України, закріплюють основи територіального устрою України (ст. 132), систему адміністративно-територіального устрою (ст. 133);

- по-третє, є підґрунтям для формування структурних складових бюджетної системи.

Структура (від лат. побудова,

Розташування, порядок) – це сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують його цілісність і відповідність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах.

Структурні складові бюджетної систе­ми України визначено у ст. 5 Кодексу та сформовані згідно зі ст. 133 Конституції України та регламентуються певним перелі­ком нормативно-правових актів (рис. 1).

Отже, структурно бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.


126


СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Закон про Державний бюджет України на відповідний рік

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Європейська хартія про місцеве самоврядування

Інші закони України, нормативно – правові акти Ка­бінету Міністрів України, центральних органів вико­навчої влади, рішення органів АРК, місцевих держа­вних адміністрацій, органів місцевого самоврядування

Ф

4

4

4

4


Рис. 1. Нормативно-правові акти, що регламентують функціонування бюджетної системи України


Вагомим за своїм значенням у бюдже­тній системі України та основним інструме­нтом держаного регулювання соціально-економічних процесів є державний бюджет. Він забезпечує фінансування витрат на здій­снення державних заходів у галузі економі­ки, соціальної сфери, національної оборони, державного управління та міжнародних від­носин, обслуговування державного боргу тощо.

Окреме визначення поняття «держав­ний бюджет» у Кодексі не наводиться. Про­те це поняття є досить розповсюдженим у науковій літературі. Зокрема, в економічній енциклопедії зазначається, що державний бюджет – це кошторис щорічних доходів і видатків держави, заздалегідь розроблений урядом і затверджений законом [5]. Іншими словами, державний бюджет – це основний фінансовий план держави, який складається з доходної та видаткової частин та затвер­джений законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

«Державний бюджет України на 2010 рік – результат спільної роботи всіх органів влади і політичних сил, спрямованої на вико­нання єдиної місії, що полягає у досягненні такого рівня добробуту громадян та розвитку економіки, які дадуть можливість Україні протягом десяти найближчих років увійти на рівних до пулу 20 найрозвинутіших країн сві­ту», - наголосив міністр фінансів України Фе­дір Ярошенко. За його словами, система цін­ностей, на яких базується Закон України «Про Державний бюджет на 2010 рік», включає:

- соціальний захист громадян;

- стійке економічне зростання;

- системне оновлення суспільних від­носин;

- підтримку розвитку базових галузей економіки;

- успішну реалізацію інфраструктур-
них проектів;

- стабільність фінансової та податкової
систем [4].

Державний бюджет на 2010 р. є збала­нсованим за доходами й видатками і побу­дований на реалістичних макропоказниках. Доходи держбюджету визначено на рівні 267,5 млрд. грн. (у 2008 р. – 231,9 млрд. грн., у 2009 р. – 245,3 млрд. грн.), з яких по­даткові надходження – 203 млрд. грн., або 76% від загальної суми доходів (у 2008 р. – 170,9 млрд. грн., або 73,7%; у 2009 р. – 175,5 млрд. грн., або 72%), неподаткові – 55,4 млрд. грн., або – 20,7% (у 2008 р. – 47,4 млрд. грн., або 20,4%; у 2009 р. – 57,4 млрд. грн., або 23,4%), інші – 2 млрд. грн., або – 0,7% (у 2008 р. – 6,2 млрд. грн., або 2,7%; у 2009 р. – 2,51 млрд. грн., або 1,0%), трансферти – 7,1 млрд. грн., або – 2,6% (у 2008 р. – 7,5 млрд. грн., або 3,2%; у 2009 р. – 8,8 млрд. грн., або 3,6%) (рис. 2; 3). Запла­нована сума видатків держбюджету – 330,9 млрд. грн., що на 36,3% перевищує минулорічний показник. Дефіцит бюджету передбачено на рівні 5% ВВП – 54,3 млрд. грн. (без урахування витрат на підтримання НАК «Нафтогаз України»). При цьому 10 млрд. грн. дефіциту планується профіна-нсувати за рахунок надходжень від прива­тизації держмайна, а решту – шляхом внут­рішніх і зовнішніх запозичень [10, 11, 12].СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ


СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУМлрд. Грн.

300

250 200 150 100 50

0

231,9

170,9

47,4

6,2 7,5

245,3


57,4


175,5

2,51

8,8

267,5


55,4


203

2 7,12008

2009

2010СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУСТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУДоходи держбюджету Неподаткові надходження Трансферти

Податкові надходження Інші надходження


Рис. 2. Доходи Державного бюджету України згідно з Законами України про Державний

Бюджет України на відповідний рік

128


СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ


2,51


СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ100% 80% 60% 40% 20% 0%

3,2

2008

3,6

2009

1

3

2010СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУСТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУСТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУПодаткові надходження Інші надходження

Неподаткові надходження Трансферти


Рис. 3. Доходи Державного бюджету України згідно з Законами України про Державний

Бюджет України на відповідний рік


Місцевими бюджетами є бюджет Ав­тономної Республіки Крим, обласні бюдже­ти, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. При цьому слід зазначити, що у новій редакції Кодексу з цього перелі­ку виключено «бюджети районів у містах», які віднесено до бюджетів місцевого самов­рядування. Це, в свою чергу, забезпечило уточнення змісту понять «місцеві бюдже­ти», «бюджети місцевого самоврядування» та приведення їх у відповідність до Консти­туції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», Європейської хартії міс­цевого самоврядування.

Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, се­лищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об’єднань, що створюються згідно із за­коном.

Підставою для розмежування бюдже­тів на місцеві та бюджети місцевого самов­рядування є повноваження визначених ор­ганів влади щодо прийняття та виконання бюджетів, особливості формування їх дохо-дної частини. Доходи цих бюджетів визна­чаються відповідно до Бюджетного кодексу України статті 64 («Доходи, що закріплю­ються за бюджетами місцевого самовряду­вання та враховуються при визначенні обся­гів міжбюджетних трансфертів»), частини другої статті 65 («Нормативи відрахувань від податку з доходів фізичних осіб до бю­джетів місцевого самоврядування»), ст. 66 («Склад доходів бюджету Автономної Рес­публіки Крим, обласних та районних бю-

Джетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів»), статті 69 («Доходи місцевих бюджетів, що не вра­ховуються при визначенні обсягу міжбю-джетних трансфертів») та статті 71 (Бюджет розвитку місцевих бюджетів).

Правовою основою бюджетної діяль­ності органів місцевого самоврядування в Україні є Конституція України, Закон Укра­їни «Про місцеве самоврядування» та Євро­пейська хартія про місцеве самоврядування [6, 13].

Відповідно до статті 142 Конституції України, матеріальною і фінансовою осно­вою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюдже­тів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єк­ти їхньої спільної власності, що перебува­ють в управлінні районних і обласних рад. Територіальні громади сіл, селищ і міст мо­жуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також ко­шти бюджетів для виконання спільних про­ектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, ор­ганізацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів міс­цевого самоврядування, фінансово підтри­мує місцеве самоврядування. Витрати орга­нів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.


129


Відповідно до статті 61 Закону про мі­сцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) само­стійно розробляють, затверджують і вико­нують відповідні місцеві бюджети згідно з цим Законом та законом про бюджетну сис­тему.

Самостійність місцевих бюджетів га­рантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загаль­нодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використан­ня коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місце­вих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених Законом про місце­ве самоврядування та іншими законами.

Висновки та пропозиції. У контексті здійснених досліджень слід зазначити, що у статті 5 оновленого Бюджетного кодексу систематизовано й упорядковано на постій­ній основі такі актуальні питання:

- з метою забезпечення фінансової са­
мостійності місцевих бюджетів приведено у
відповідність до Конституції України, Зако­
ну України «Про місцеве самоврядування»,
Європейської хартії про місцеве самовряду­
вання положення щодо структурних скла­
дових ланок бюджетної системи України,
що в перспективі дасть змогу виконання де­
легованих і власних повноважень місцеви­
ми органами влади (п. 2, 3 ст. 5);

- з метою забезпечення дотримання
вимог використання єдиної класифікації до­
ходів та взаємоузгодження положень ст. 5 зі
ст. 64, ч. 2 ст. 65, ст. 66, ст. 69, ст. 71 Бю­
джетного кодексу виключено зі складу міс­
цевих бюджетів «бюджети районів у міс­
тах» та закріплено їх за бюджетами місце­
вого самоврядування і тим самим здійснено
як уніфікацію бюджетної термінології, так і
уточнення понять «місцеві бюджети» та
«бюджети місцевого самоврядування» (п. 2,
3 ст. 5).

Таким чином, завдяки запровадженню зазначених новацій у ст. 5 оновленого Бю­джетного кодексу України створено надійне законодавче підґрунтя для підвищення яко-

Сті управління бюджетними коштами, демо­кратизації та децентралізації бюджетних процесів, а це, в свою чергу, має стати пев­ним поштовхом для здійснення подальших досліджень та розробки науково обґрунто­ваної бюджетної стратегії.

До стратегічних напрямів вдоскона­лення розвитку бюджетної системи України вбачається за доцільне віднести такі поло­ження:

- посилення фінансової основи бюдже­тів місцевого самоврядування шляхом об’єднання територіальних громад сіл, се­лищ і міст із метою створення повноцінно функціонуючих об’єднань громад із закріп­ленням за ними достатнього фінансового ресурсу для надання ними якісних суспіль­них послуг відповідно до державних соціа­льних стандартів. За європейськими норма­ми первинна територіальна одиниця має на­лічувати не менше 100 тис. мешканців. Ке­руючись такими принципами, країни, що вступили до ЄС, проводили адміністратив­но-територіальні реформи шляхом укруп­нення територіальних одиниць (прикладом може бути досвід Польщі щодо створення «гмин»);

- перегляд рішень щодо адміністратив­но-територіального підпорядкування сіл, селищ і міст радам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (на сьогоднішній день радам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення підпорядкова­но 220 сіл, селищ і міст);

- подальше забезпечення перегляду
повноважень держави й органів місцевого
самоврядування щодо нормативного врегу­
лювання делегованих і власних повнова­
жень органів місцевого самоврядування із
одночасним внесенням змін до Конституції
України, Закону України «Про місцеве са­
моврядування» та інших нормативних до­
кументів [7]. При цьому повинні бути вра­
ховані принципи фінансового забезпечення
місцевого самоврядування (автономності,
загальності й обов’язковості, соціальної
справедливості, економічної ефективності
та гласності), які задекларовано Європейсь­
кою Хартією.


130


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бюджетний кодекс України // Голос України. – № 143 (4893) від 4 серпня 2010 р.

2. Бюджетний кодекс України : закон, засади, коментар / за редакцією О. В. Турчинова і Ц. Г. Огня. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 320 с. - Розділи: 1.2.3 (С. 75-76), 1.2.4.

3. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 542 с.

4. Германова О. Розвиток, а не виживання / Германова О. // Вісник податкової служби України. – 2010. - № 17. – С. 3-6.

5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / С. В. Мочерний та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

6. Конституція України. – К., 1996.

7. Мярковський А. І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи / Мяр-ковський А. І. // Фінанси України. – 2009. - № 8. – С. 3-18.

8. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

9. Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України / М. Я. Азаров, В. А. Копилов, Л. К. Воронова та ін.; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : НДФІ, 2006. – 632 с.

10. Про Державний бюджет України на 2010 рік : Закон України від 27.04.2010 р. № 2154 - VІ.

11. Про Державний бюджет України на 2009 рік : Закон України від 25.12.2008 р. № 799-VІ.

12. Про Державний бюджет України на 2008 рік : Закон України від 28.12.2007 р.

№ 107-VІ.

13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

14. Чугунов І. Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання: навч. посібник / І. Я. Чугунов. – К. : НДФІ, 2005. - 259 с.

131


Ю. В. Шерстенников, Кандидат фізико-математичних Наук

Л. В. Ромащук

Дніпропетровська державна фі­Нансова академія


Похожие статьи