Головна Біологія Вісник Дніпропетровського університету ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ГЕРБІЦИДІВ І СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ КУКУРУДЗИ
joomla
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ГЕРБІЦИДІВ І СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ КУКУРУДЗИ
Біологія - Вісник Дніпропетровського університету

І. О. Огінова

Дніпропетровський національний університет

Результаты семилетних исследований, проведенных в посевах кукурузы, обобщены в математических моделях, которые позволяют с 95 %-й надежностью в количественной форме определить влияние на рост культурных растений шести различных гербицидов в зависимости от способа обработки почвы (отвальная и безотвальная вспашка) и оценить эффект их взаимодействия.

Проблема раціональної організації вирощування кукурудзи розробля­лася на протязі багаторічної історії використання людиною цієї культури. Запропоновано чимало прийомів, які дозволяють досить ефективно ор­ганізувати проведення відповідних агротехнічних заходів для одержання високого врожаю кукурудзи [1; 2: 3; 5]. Майже єдиним суттєвим недоліком такого підходу є практично повна відсутність інформації відносно реакції культурних рослин на комплексне застосування різних за напрямом спо­собів догляду за посівами. Одночасно у багатьох дослідженнях звертається увага на те, що недоречно обрані піротехнічні прийоми негативно вплива­ють на ріст і розвиток культурних компонентів агрофітоценозів [6]. Для вирішення цієї проблеми у численних наукових працях було запропоновано використання антидотів [7] і фізіологічно активних гумусових речовин, які одержують Із торфу та бурого вугілля [4], але взаємодія подібних препа­ратів з іншими агротехнічними засобами досліджена недостатньо. У зв'язку з цим, мстою проведених досліджень було визначення ростових ре­акцій рослин кукурудзи на комплексне застосування різних способів об­робітку грунту, деяких гербіцидів і гумусових препаратів.

Матеріали'та методи досліджень

Експерименти проводилися на протязі 7 років на базі стаціонару Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук, роз­ташованого у Дніпропетровському районі центральної ґрунтово-кліматичної зони. Для цього регіону характерною с середня багаторічна норма опадів 515,4 мм, а дефіцит вологості становить 4,9 мм. Середня тем-пература за рік коливається близько 8 °С, тривалість періоду з температу­рами вище 10 °С (температурний оптимум для кукурудзи) дорівнює 165 -170 днів. Ґрунтовий покрив стаціонару становить чорнозем звичайний середньо-суглинистий малогумусний, вмісг гумусу в орному шарі досягає 3,8 %. Засміченість грунту насінням бур'янів досить висока (3670 шт/м2 на глибині 0 - 5см), що зумовлює необхідність застосування гербіцидів.

Об'єктом дослідження була кукурудза (гібрид Дніпровський 320), яку вирощували на тлі різних доз таких гербіцидів, як атразин {4-8 кг/га), ера-дикан (6-7 л/га), ласо (5-7 л/га), примекстра (4-6 л/га), пропахлор (6 -10 кг/га), сурпас (5-7 л/га), котрі вносили під передпосівну культивацію. Усі дози гербіцидів подані за препаратом. У кожному варіанті застосовували полицевий і безполицевий обробіток грунту. Насіння кукурудзи обробляли 2,5 %-м розчином гумату натрію буровугільної природи із розрахунку 8 - 10 л на одну тону зерна.

Z Огінова І. О., 2000

33


На протязі онтогенезу кукурудзи вимірювали висоту рослин і площу листя. Ростові показники належать до найбільш інтегральних ознак, за до­помогою яких можна достатньо легко і адекватно оцінити стан рослин в агрофітоценозі. Одержані результати обробляли статистично з рівнем без­помилкових прогнозів 0,95.

Організація дослідів за схемою планованого факторного експеримен­ту дозволила одержати математичні моделі, за допомогою яких можна не тільки кількісно оцінити вплив кожною із досліджуваних факторів (різні гербіциди і типи оранки) на ріст рослин, але і визначити ефект їх взаємодії. Усі моделі веріфіковані з рівнем надійності 95 %.

Результати І обговорення

Розвиток рослин є взасмозумовденим процесом, який складається Із багатьох чинників і може бути достатньо добре охарактеризованим за до­помогою такого інтегрального показника як ріст. Застосування гербіцидів викликає суттєві зміни у висоті рослин кукурудзи, котрі залежать від діючої речовини, дози І тривалості застосування хімічних засобів боротьби з бур'янами. Ці показники модифікуються в. залежності від кліматичних умов, типу оранки і стадії розвитку рослин. До найбільш загальних тен­денцій можна віднести зменшення інтенсивності ростових процесів куку­рудзи на тлі високих доз гербіцидів. Ситуація суттєво погіршується в по­сушливі роки, що потребує дуже обережного використання іербіцидів у цеп час або повної відмови від них. Особливо це стосується високих доз а фа­зину, примекстри та сурпасу. Математичні моделі ростових реакцій куку­рудзи на досліджувані антропогенні фактори (п'ятий рік ротації, середні для зони кількість опадів і температура повітря), які мають загальний ви­гляд у = аО + а 1 + а2 + а 12 , представлені у табл. 1 - 4. Моделі, одержані за методом планованого факторного експерименту, дещо відрізняються від стандартних регресІйних. Відмінності полягають в тому, що вільний член рівняння становить собою середнє арифметичне відповідного показника, коефіцієнт при хі відображає вплив оранки на ріст рослин, а коефіцієнт х2- вплив гербіцидів. За допомогою коефіцієнта при xlx2 можна встанови­ти зміни росту за рахунок взаємодії різних типів оранки і гербіцидів. Відповідні кількісні зміни ростових характеристик рослин кукурудзи розра­ховувалися за формулами:

А1- = 2(аї - - ефект фактору хі за умови, що фактор х2 знаходиться
а 12) на нижньому рівні (менша доза гербіциду);

АІ+ = - ефект фактору хі за умови, що фактор х2 знаходиться

2(а І +а 12) на верхньому рівні (більша доза гербіциду);

А2- = 2(а2- - ефект фактору х2 за умови, що фактор хі знаходиться
а 12) на нижньому рівні (безподицева оранка);

А2+ = - ефект фактору х2 за умови, що фактор хі знаходиться

2(а2+а12) на верхньому рівні (полинева оранка);

А12 = 2а 12 - ефект взаємодії факторів (зміни росту за рахунок того,

Що одночасно з різними типами оранки при вирощу­ванні кукурудзи використовували і гербіциди).

34


Таблиця 1 Вплив різних типів оранки (.\1) та гербіцидів (х2) на висоту рослин кукурудзи

Варіанти

Фаза розвитку кукурудзи

Математична модель

2-5 листки

У - 17,06 + 0,50x1 -1.49x2-0,82x1x2

3-4 листки

V = 27.96+ 0.63x1 ■ 1,59x1x2

Атразин 4-6 кг/га

4-5 листків

У - 42,83 + О. бЗх 1 - 1.30x2 - 0,43х 1 х2

8-9 листків

У = 95.67 -1,24x2 - 1.69x1x2

II ■• 12листків 2-Злпсткп

У = 196,28 + 0,42x1 -1,98x2- 1.82x1x2

У = 13,73-0,39x1 -2,30x2

3- 4 листки

У = 28,56 + 0,38x1 - 0.36x2 - 0,78x1x2

Ласо 5-7 л/га

4-5 листків

V = 45,16+ 1.24x1 -2,78x2-0,53x1x2

8-9 листків

У = 95,56 + 0,36x1 - 0.84x2 -1,64x1x2

!і -12 листків

2-3 листки

У = 198,04+0,61x1 - 1,79x2-0,79x1x2

У = 11,81 +0.19x1 -0,66x1x2

3-4 листки

V = 28,035- 1,35x1x2

Прімексгра 4-6/га

4 -5 листків

У = 42,21 -0,43x1 -3.18x2-2.38x1x2

8-9.ТЛЄТКІВ

У = 94.28 -0,66x1 -3,83x2-1.13x1x2

11 - 12 листків 2-Злпсткп

У = 199.40-2.30x1 - 1.90x1x2

V= 16,98 + 1,79x1 -3,13x2+0,56x1x2

3-4 листи і

V = 29,39 -2,09x1 - I,2!xlx2

Пропахлор 6-ІОкг/га

4-5 листків

V = 44.34-3.48x1 + 1,16x1x2

8-9 листків

У = 96,82- 1.07x1 -2,97x2-0.92x1x2

11-12 листків 2- 3 листки

У = 199,28-0,48x1 - 1,68x2- 1,83x1x2

V = 12,89-0,47x1 -1,05x2-1,15x1x2

3-4 листки

V = 25,47 - 0.78x2 -1 38x1x2

Сурпас 5-7 л/га

4-5 листків

У = 44,28 - 0,50x1 + 0,84x2 + 2,29x1x2

8-9лпсгків

V = 94,48 -2,43x2- 1,63x1x2

]1 - ІЗлпсіків 2-3 листки

У= 199,83-1.18x2-2,08x1x2

У= 14,7! -0,98x1 - 1,59x2

3-4 листки

V = 28,83 -1,35x1 - 1,03x2-0,58x1x2

Ерадикан 6-7 л/га

4-5листків

У = 45,65 - 2,22x1 -3,52x2

8 -9 листків

V = 95,72- 1,78x1 -3,20x2

І І - 12 листків

( = 205,78- 1,63x1 - 1,13x2

Одержані результати дозволяють встановити, що перехід від безполице-зоі до полицевої оранки на тлі невеликих доз гербіцидів суттєво стимулює рос­тові процеси кукурудзи лише на початку вегетації (фаза 2 - З листків), а па більш пізніх етапах онтогенезу значення способу обробітку грунту для росту рослин значно зменшується. Дещо інакше ситуація виглядає, коли гербіциди застосовують у великих дозах, а саме, аналогічна зміни способу оранки вик­ликає гальмування ростових процесів рослин кукурудзи на протязі усього веге­таційного періоду. Найменш характерним це є для атразину І сурпасу. Така тенденція свідчить про те, що вибір способу обробітку грунту повинен здійснюватися відповідно до того, які гербіциди і в яких дозах будуть застосо­вані у посівах кукурудзи.

Зростання дози гербіцидів на тлі безполицевої оранки приводить до гальмування росту рослин, особливо на початку вегетації. Виняток становить лише примекстра, а на тлі сурпасу спостерігається навіть деяка стимуляція - ього процесу, У другій половині вегетаційного періоду кукурудза майже не реагує на великі дози гербіцидів на глі безполицевого обробку грунту, так як григноблення росту на 1 ~~ 7 см при загальній висоті 95 - 200 см не можна вва­жати суттєвим. Полицева оранка в сполученні з гербіцидами є менш раціо­нальною і негативний ефект від її використання разом з великими дозами гер­біцидів дещо більший.

35


Таблиця 2 Власні ефекти різних засобів обробітку грунту і гербіцидів на ріст кукурудзи

Варіанти

Фаза розвитку кукурудзи

А1-

АІ +

А2-

І А2+

ЛІ 2

2-3 листки

15,3

-3,8

-8.3

-27,1

-9.4

3-4 листки

0

0

15,7

-7,1

-1!,4

Лтразин 4-8 кг/га

4-5 листків

4.7

0,9

-4,2

-7.9

-1,9

8-9 листків

0

0

1,0

-6,0

-3,5

11 - і 2 листків 2-3 Листки

-5,6

-1,4

-0,2 •32,9

-3,9

-1,8

0

3-4 листки

8,3

-2.8

2,8

-8,2

-5.3

Ласо 5-7 л/га

4 - 5 листків

7,6

3,1

-9,8

-14.7

_Т 1

8-9 листків

4.2

-2.5

1,7

-5.0

-33

11-12 листків 2-3 листки

І, 4

14,2

-0,2 -7,8

-1.0 0

-2.6

0

-0,8

-10,8

3 -4 листки

0

0

0

0

-9.6

Прім екстра 4-6 л/га

4-5 листків

9,5

-13.3

-3,8

-26.7

-11,4

8-9 листків

0,9

-3.8

-5,7

-10.4

-2.3

II - 12 листків 2-3 листки

0 14,5

0 28,2

-0,4 -43,5

-4,2 -29,4

-2.0

7.1

3-4 листки

І.)

0

-6,2

-22,8

-8,3

Пропамор 6-Ю кг/га

4-5 листків

(1

0

-21,4

-10,5

5.5

8-9 листків

-0.4

-4.1

-4,2

-8,0

-1.9

11 - 12 листків. 2-3 листки

І.3 12.3

-2,3 -26,2

0,1 1,5

-3,5 -33.8

-1,8

-17,7

3-4 листки

0

0

4,6

-16,9

-10.8

Сурпас 5-7 л/га

4 - 5 листків

-12.7

8,2

-6.S

14,1

)0.5

8-9 листків

(1

0

-1.7

-8.5

-3,4

11-12 листків 2-3 листки

0 -13,3

0

0.9 -21,8

-3,3

-2,1

0

3-4 листки

-4,8

-13,1

-2,8

-11.0

-4,1

Ерадикаа 6-7 л/га

4 - 5 листків

-9,6

-15.2

0

8-9 листків

-3,1

-6,7

0

11-12 листків

-1,6

-1J

0

Ростові процеси рослин не вичерпуються тільки їх лінійним ростом, велике значення має і листова поверхня, гак як її відповідні зміни можуть до певної міри компенсувати негативні наслідки гальмування росту у висоту. Подібні міркування привели до необхідності дослідження І цієї', важливої для характе­ристики стану рослин, ознаки. Відповідні математичні моделі наведені у табл. З і 4.

Представлені моделі свідчать про те, то листова поверхня дешо інакше реагує на агротехнічні заходи, ніж ріст у висоту: в усіх варіантах, окрім ос­танніх стадій розвитку кукурудзи на тлі ерадикану, па протязі онтогенезу спо­стерігається суттєвий вплив на площу листя не тільки обох досліджуваних фак­торів, але і їх взаємодії. Крім того, майже в усіх випадках він мас негативний характер. Виняток становлять лише початкові стадії, коли полинева оранка до певної міри сприяє розвитку більшої листової поверхні. Подібність математич­них моделей дозволяє стверджувати існування загальних біологічних зако­номірностей реагування рослин кукурудзи на спосіб оранки. Вони полягають у тому, що застосування безполицевеї оранки с більш сприятливим для вирощу­вання кукурудзи, особливо на тлі гербіцидів, Полицева оранка негативно

36


Онтогенетичні зміни листової поверхні кукурудзи в належності від способу обробки грунту (хі) і гербіцидів (х2)

Таблиця ЗДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ГЕРБІЦИДІВ І СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ КУКУРУДЗИВаріанти

Фаза родвнтку

Кукурудзи

Математична модель2 ■
4-
8-

11 -

Т

3-

4-

8-

П -

Т

3 -
4-

3

8-

11 -

І.

З ■

4-

8-

11 - 1

Атразин 4-8 кг / га

Ласо 5-7 л / га

ГТримекстра 4-6 л/га

Пропахлор 6-Ю кг-'га

С.'урпас5-7 л/га

Ггздикан 6-7 л /га

З листки \ = 26,72 + 0.84x1 -2,36x2 - 1.32x1x2

5 листків v = 225,02-46,31x1 -9,25x1x2

9 листків у= 15,42-0.34x1 - 2,50x2-0.57x1x2

12 листків \ -33,73 + 0,86x1 -1,74x2- 1,61x1x2

3 листки v = 18,64 4 0.26x1 - 0,60x2-0..6бх1х2

4 листки v = 102.24+ 1,99x1 - 1,99x2-4,28x1x2

5 листків v = 227,33 + 0,89x1 -42,67x2-5,92x1x2 9ЛНСГКІ1! у = 15.59-0,2іхІ - 2,16x2-0.45x1x2

12 листків \ = 3-4,70 + 0,66x1 - 1,32x2- 1,14x1x2

3 листки \ = 18,21 +0,39x1 - І,16х! х2

4 листки v = 127,52 -2,64x1 - 28,42x2-5,34x1x2

5 листків > = 2Р.56-7,10x1 -66,35x2-12,49x1x2 9 листків v = 14,51 -0,29x1 -3.59x2-0,59x1x2

12 листків v = 35.64-0,52x1 - 2,12x2 - 0,70x1x2

З листки у = 31,73-0,40x1 -5,17x2-0.81x1x2

4ЛИСГКП у = 128,68- 2,17x1 -33 57x2 -5.24x1x2

5 листків v = 229,56- 2,16x1 -48,67x2-4,61x1x2

9 листків v= 15,33-0,41x1 - 2,69x2-0,59x1x2

! 2 листків v= 35,83-0,45x1 - 2,00x2-0,81x1x2

3 листки \ - 20.04-0,80x1 - і 68x2-1,84x1x2

4 листки v = 94,88- 2,79хі -9,17x2-6,62x1x2

5 листків v - 225.56-4,95x1 - 51,86x2-2.45x1x2 9 листків v= 14,88-0,21x1 -3,15x2-0,53x1x2 12 листків у ~- 36,135-0,42x1 - 1,76x2-0.69x1x2

3 листки і = 22,84- 1,60x1 - 2,64x2

4 листки \ = 103,80 - 7,64.x! - 5,93x2 - 3.28x1x2

5 листків у = 224,35- 11.17x1 -51,37x2-4,73x1x2 9 листків V ~ 15,3 і - 0,5! чі - 3,35x2

2 листків v = 38.30 - 0,93x1 -0,65x2.'.;/,'яка; для фаз розвитку використані дані У ДМ!

Кукурудзи 2- З, З - 4. , в яких листова нове]"

4 - > листків для математичний моделей оули хня вимірювалася в см3, я я решті варіантів -


~:"начасться на розвитку рослин кукурудзи, шо реалізується у гальмуванні :: :тових процесів І формуванні меншої листової поверхні. Деякі розбіжності у = :-сляді математичних моделей для певних стадій індивідуального розвитку ■ .-"Хурудзи на фоні атразину і ласо можуть бути пов'язаними з дією випадкових іолавин, котрі тимчасово сприяли зростанню стійкості рослин до антропо-Г-тіа. Впливів. Систематичне використання високих доз гербіцидів (на протязі : Токів) приводить до стійкого гальмування розвитку листової поверхні в усіх :х. тіджених варіантах. Ефект взаємодії також від'ємний - Це дозволяє припус-~тти Недоречність одночасного тривалого використання у посівах кукурудзи " : "зпіевої оранки та високих доз гербіцидів, оскільки подібна закономірність -:-: лля кукурудзи загальний характер. Необхідність кількісної оцінки впливу "гг::шідів і оранки на формування листової поверхні кукурудзи потребувала : с--знання розрахунків власних ефектів факторів, які наведені у табл. 4.

37


Таблиця 4 Власні ефекти різних засобів обробки грунту і гербіцидів при формуванні листової поверхні рсіслин кукурудзи

Варіанти

Фаза розвитку кукурудзи

А1--

А1 +

А2-

А+2

АІ2

2-3 листки

15.6

-3,7

-8,1

-27,4

-9.6

Атразин 4-8 кг / га

4-5 л пенсів 8-9 листків

0 3.1

0 -12,0

-49,2 -25,3

-33,0

-41,3

-8,2

-8,0

11 - 12 листків 2-3 листки

14.7 10 5

-5,0 -4.2

-0,6 0.5

-19,4 -13,2

-9.4

-6.8

3-4 листки

12,4

-4,5

-4,7

-12,3

-8,2

Ласо 5-7 л/га

4 -5 листків

6,0

■4,4

-32.4

-42,8

-5,3

8-9 листків

2,6

-8,3

-26,9

-37,9

-5,7

11 - 12 листків 2-3 листки

10.3 17.8

-2,9 -8,9

-1.4 0

-13.7 0

-6,3

-13,3

3-4 листки

4,2

-12,3

-36,1

-52,7

-8,3

Прімекстра 4-6 л /га

4-5 листків

5.0

-17,9

-49,1

-72,4

-1І.5

8-9 листків

4.1

-12,4

-41.4

-57.9

-8,3

1! - 12 листків

2-3 листки

1.1

2,5

-6,7 -7,5

-7,8 -27,5

-15,6 -37,6

-3,9

-5,0

Пропахлор 6-ІОкг/га

3 - 4 ЛИСТКИ

4-5 листків

4.7 1,7

-11.5 -3.1

-44,0 -38.5

-60.2 -46,5

-8,1 -4.0

8-9 листків

2.6

-13.3

-28.0

-44,0

-10.0

І! - 12листків 2-3 листки

І," 10.0

-7,8 -26.0

-6.7 1,0

-15,6 -35,0

-4.4

-18.0

3-4 листки

8.0

-19,8

-5.5

-33,3

-13,9

Сурпяс 5-7 л /га

4-5 листків

."> І

-6,5

-43,7

-48,1

І

8-9 листків

4.0

-9,3

-36,0

-49.3

-6.7

11 - 12 листкіе 2-3 листки

І,7 -13,9

-6.1

-6,4 -23,0

-13,9

-3,8

0

3-4 листки

-8,5

-21,0

-5,0

-17,7

-6,3

Ерадикан 6-7 л/га

4-5 листків

-5,7

-14,2

-41,7

-50,1

-4.2

8-9 листків

-6.7

-44,0

0

11 - 12 листків

-4,9

-3 4

(.!

Порівняльний аналіз власних ефектів досліджуваних факторів свідчить про існування загальних закономірностей їх формування. А саме, для всіх варі­антів, окрім ерадикану, характерним с позитивний вплив переходу від безпо-лицевої до полиїдевої оранки на тлі невеликих доз усіх гербіцидів і зміна цього ефекту на негативний при зростанні дози і часу використання гербіцидів. По­дібні загальні реакції рослин кукурудзи на сумісну дію різних агротехнічних прийомів дозволяють вважати, шо високі дози гербіцидів досліджувана куль­тура краще переносить за умови використання безполицевої оранки, а віднос­но невеликі дози хімічних засобів боротьби з бур'янами достатньо добре спо­лучаються з полиневою оранкою. Ефекти взаємодії цих способів догляду за посівами кукурудзи в усіх випадках мають від'ємний характер, тобто перехід вщ безполицевого обробітку грунту до полицевого з одночасним зростанням хімічного стресу завжди супроводжується гальмуванням розвитку листової поверхні рослин кукурудзи. Виключення знову становить ерадикан, але його ефект може бути модифікованим за рахунок антидоту, котрий входить до складу цього гербіциду. Аналогічні результати спостерігалися і в варіантах із використанням фізіологічно активних гумусових речовин, в яких рослини за досліджуваними ознаками суттєво не відрізнялися від контролю з ручним про­полюванням, а негативний вплив недоречно обраних агротехнічних засобів не проявлявся.

38


Таким чином, дослідження взаємодії різних типів обробки грунту та гербіцидів дозволило встановити існування загальних для кукурудзи зако­номірностей реакції ростових процесів на сумісне використання цих прийомів допіяду за її посівами. Вони полягають у тому, що полицева оранка може ви­користовуватися лише за умови внесення невеликих доз хімічних засобів бо­ротьби з бур'янами і тільки недовгий час. Негативний вплив на ростові проце-:и кукурудзи тривалого застосування гербіцидів у великих дозах може бути до "іевної міри зменшеним завдяки безполицевій обробці грунту. Загальна нор­малізація стану ростшн кукурудзи можлива тільки завдяки оптимальному до­бору агротехнічних прийомів і використанню препаратів, які мають антиокси­дантні, антидотні або адаптаційні властивості.

Бібліографічні посилання

1. Абакумов В. Г. Применение гербицидов на сахарной кукурузе // Интегри-товаиная защита овощных культур в интенсивной технологии. Кишинев, 1988. :. 48-50.

2. Коваленко В. Д. Сравнительная эффективность почвенных гербицидов в ~хевах кукурузы//Бюл. ВНИИ кукурузы, 1983. Т. 66, Вып. 1. С, 68-73.

3. Научно обоснованная система земледелия Днепропетровской области. Д.,

:^38.ззбс.

4. Хрнстсва Л. А. Стимулирую)асе влияние гуминовон кислоты на рост высших растений и природа этого явления // Гуминовые удобрения. Теория н "эактика их применения. X., 1957. С. 75 -94.

5. Haiif М. Pflanzenschutz imd Artenshistz. Erhaltung von Arten in einer ;;onomischen Landwirtschaft // Mill. Biol. Bundesanst. Land - und Forsuvirl. Berlin ~ Dahlem. 1996. №232. P. 18-29.

6. Kraase A. A. Uszkodzenia herbievdove roslin nprawnych // Ochr. rosl. 1998. '■'ol. ІІ - !2. P. 14- 16.

7. Sacher R. M-, Lee L. ¥., Schafer D. E-, Hove R. K. Synthesis And Application ::" novel thiazoles as herbicide antidotes // Pestic. Chem.: Hum. Welfare and Environ. r:oc. 5 Int. Congr., Kvoto, 29 atig. - 4 stpt. 1992. Vol. 1. Oxford e. a. 1993. ?. 140-144.

'-'Лоійшла до редколегії 15.04.2000

ЗУ


Вісник Дніпропетровського університету. Ьіологіяі Екологія. -2(ХЮ. - Вил S. т. 2. Visrivk OI'Diiipropclrovbk'UiiLvmsil}. Biology. Geology -21Ю0. - Vol. 8, N. 2.

4 JK 633.13:581.143.6

Похожие статьи