Головна Психологія Вісник Київського національного лінгвістичного університету ВИДИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
joomla
ВИДИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Психологія - Вісник Київського національного лінгвістичного університету

С. Г. Вавіліна

г% • V - • %s •

Запорізький національний університет

В статті обґрунтовується необхідність включення рекламного тексту до змісту навчання іншомовного читання майбутніх журналістів та досліджується роль різних видів читання в процесі навчання іноземної мови. Наведені класифікації загальних видів читання та видів професійно орієнтованого читання. Наведена класифікація іншомовного професійно орієнтованого читання рекламних текстів.

Ключові слова: види читання, іншомовне читання, професійно орієнтоване читання, рекламний текст.

С. Г. Вавилина. Виды профессионально ориентированного чтения в процессе обучения будущих журналистов иностранному языку. В статье обосновывается необходимость включения рекламного текста в содержание обучения иноязычного чтения будущих журналистов и изучается роль различных видов чтения в процессе обучения иностранному языку. Представлены классификации общих видов чтения и видов профессионально ориентированного чтения. Приведена классификация иноязычного профессионально ориентированного чтения рекламных текстов.

Ключевые слова: виды чтения, иноязычное чтение, профессионально ориентированное чтение, рекламный

текст.

S. Vavilina. Reading for specific purposes types in the process of journalism students foreign language teaching. The article emphasizes the necessity of advertising texts inclusion in the content of foreign language reading teaching. The role of different reading types in foreign language teaching has been analysed.. The general reading types and reading for specific purposes types classifications have been presented. The classification of foreign language reading for specific purposes types of advertising texts has been proposed.

Key words: reading types, foreign language reading, reading for specific purposes, advertising text.

Зміни в бік соціокультурних пріоритетів у галузі освіти зумовлюють поглиблення уваги до текстових матеріалів засобів масової інформації, рекламного дискурсу, які відіграють суттєву роль у сучасному використанні мови як засобу взаємодії, інструменту професійно спрямованої комунікації, відображення соціокультурної дійсності. Вплив рекламного дискурсу на сучасне суспільство зумовлений тим, що реклама охоплює як внутрішні професійні фактори: а саме рекламодавців, рекламні агенції, засоби масової комунікації, споживачів рекламної продукції, так і загальнодержавні інститути: економіку, уряд, суспільство в цілому. Автентичні рекламні тексти, що мають певні етнокультурні особливості, набувають особливого значення в період розширення міжнародних контактів та інтенсивної взаємодії між представниками різних національних та професійних колективів. Для майбутніх журналістів, спеціалістів зі зв’язків з громадськістю, працівників рекламних агенцій, копірайтерів та ін. компетентне володіння англійською мовою розглядається як важливий компонент підготовки до професійної діяльності, яка передбачає проведення презентацій, участь у переговорах, виставках та конференціях, написання публіцистичних статей, прес-релізів, бекграундерів, факт-листів, заяв для засобів масової інформації, іміджевих статей, іміджевих інтерв’ю, проспектів, брошур, буклетів та прес-ревю; аналіз аналогічних праць конкурентів та колег, ведення кореспонденції та документації, зокрема іноземною мовою.

Включення до змісту навчання іноземної мови професійного спрямування рекламного тексту спрямоване на підвищення ефективності оволодіння іноземною мовою студентами факультетів журналістики в контексті діалогу культур. Широка різноманітність рекламних текстів, багатоаспектність жанрового контексту та соціокультурна інформація робить їх використання у формуванні навичок та вмінь професійно орієнтованого читання відповідним потребам теорії та практики навчання іноземної мови у професійних цілях. Сформованість цих умінь та навичок зумовлюється специфікою жанру та видами читання залежно від цільової установки читача.

Питання про види читання є активно обговорюваним в методиці навчання іноземних мов. Про це свідчать дослідження Ю. О. Воропаєвої, Н. Д. Гальскової, Н. І. Гез, З. І. Кличнікової, М. В. Ляховицького, О. Ю. Паніної, Т. О. Пахомової, Г. В. Рогової, І. Д. Салістри, Т. С. Сєрової,

С. К. Фоломкіної, W. Grabe, H. Khalifa, F. Staller, C. Weir та ін. В основі класифікацій видів читання лежать різні підходи до визначення критеріїв виділення того чи іншого виду читання. Ефективна методика навчання іншомовного читання рекламних текстів має враховувати існуючі класифікації читання, а використання в навчальному процесі різних видів читання є засобом досягнення загальної мети, а саме навчання іншомовного професійно орієнтованого читання.

Метою статті є аналіз існуючих у методиці класифікацій видів іншомовного читання та визначення видів читання рекламного тексту в умовах професійно орієнтованого навчання, а саме навчання майбутніх журналістів іноземній мові професійного спрямування.

Відповідно до традиційної класифікації видів читання за цілями, або “комунікативними завданнями, які вони покликані виконувати”, розробленої С. К. Фоломкіною [9, с. 57], визначають пошукове, переглядове, ознайомлювальне та вивчаюче читання.

Схема № 1. Класифікація видів читання за цілями читання

У зарубіжній методиці В. Грейб та Ф. Столлер [11, с. 6] виділяють шість видів читання, які в нашій термінології представлені як: пошукове (reading to search for simple information), ознайомлювальне (reading to skim quickly), вивчаюче (reading to learn from texts), інтегруюче (reading to integrate information), критичне (reading to critique texts and reading to write) та читання задля загального розуміння (reading for general comprehension).

Схема № 2. Класифікація видів читання в зарубіжній методиці


Пошукове (reading to search for simple information) є видом читання, який відповідає пошуковому та переглядовому читанню за класифікацією С. К. Фоломкіної, бо, як вважають дослідники, в процесі такого читання читач переглядає (scan) текст в пошуку певних слів або інформації, або декількох типових фраз.

Ознайомлювальне читання (reading to skim quickly) також збігається з традиційною точкою зору вітчизняної методики на ознайомлювальне читання, оскільки метою такого читання визнається формування загального уявлення про текст, визначення основних думок та найбільш суттєвих деталей прочитаного.

Вивчаюче читання (reading to learn from text) може бути співвіднесеним із вивчаючим читанням у вітчизняній методиці. Про це свідчать такі характеристики цього виду читання, як: використання в академічному або професійному середовищі; доволі повільний темп, що пов’язано з перечитуванням, осмисленням та запам’ятовуванням фактів з тексту; опора на фонові знання та прихід до умовиводів.

Інтегруюче читання (reading to integrate information) можливо б було розглядати як складову вивчаючого читання, але автори класифікації наполягають на тому, що цей вид читання йде на крок далі за читання задля отримання знань із тексту, оскільки читач має інтегрувати риторичну та контекстуальну інформацію тексту та породжувати власне уявлення про це взаємовідношення. Інтегруюче читання передбачає прийняття рішень щодо важливості додаткової, допоміжної або суперечливої інформації та необхідності реструктуризації теоретичного фрейму для пристосування інформації з численних джерел. Ці навички неминуче вимагають критичної оцінки прочитаної інформації для того, щоб читач міг вирішити, яку інформацію інтегрувати і як це робити для досягнення мети читання, і це, в свою чергу, зумовлює виділення наступного виду читання.

Критичне читання (reading to critique texts and reading to write) збігається із критичним видом читання, запропонованим З. І. Кличніковою [3, с. 68]. Цей вид читання визначається високим рівнем розвитку вмінь читання, здібністю аналізувати зміст та мовну форму, відрізняти факти від поглядів, піддавати сумніву прочитане, усно та письмово викладати свою точку зору.

Виділення читання задля загального розуміння (reading for general comprehension) в окрему категорію пояснюється двома факторами, що дають змогу відокремити цей вид читання від ознайомлювального читання. По-перше, загальне розуміння є головною метою читання, яка лежить в основі більшості інших цілей. По-друге, читання задля загального розуміння є складнішим процесом, ніж часто вважається. Коли таке читання здійснюється “вмілим” читачем, воно потребує дуже швидкого та автоматичного опрацювання слів, розвинутих навичок формування презентацій основних ідей та ефективної координації багатьох процесів за обмежений проміжок часу. Всі ці вміння часто приймаються за належне швидкими читачами, оскільки проявляються автоматично. Однак труднощі, які часто заважають студентам стати швидкими читачами в контексті іншомовного читання, свідчать про складну природу читання задля загального розуміння. Потреба швидко обробляти інформацію іноді робить цей вид читання навіть важчим, ніж вивчаюче читання, яке часто вважається складнішим за природою (зокрема у вітчизняній методиці).

Т. С. Сєрова [8] уточнює запропоновану С. К. Фоломкіною класифікацію видів читання та виділяє два види професійно орієнтованого читання: референтне та інформативне. Ці види поділяються на шість відповідних підвидів: орієнтовно-референтне, пошуково-референтне, узагальнююче референтне; оцінювально-інформативне, привласнювально-інформативне та створювально-інформативне.

Схема № 3. Класифікація видів професійно орієнтованого читання

Орієнтовно-референтне читання необхідно читачеві для орієнтації в отриманій, але ще не вивченій інформації. Читач має встановити, до якої сфери знань слід віднести отриману інформацію, та визначити головний референт тексту.

Пошуково-референтне читання здійснюється з метою пошуку конкретної спеціальної інформації. Наявність сформованого тезаурусу з певної теми є необхідною умовою цього виду читання. Перед читанням читач добуває з пам’яті передбачуваний смисловий тематичний ланцюг, за яким він орієнтується в процесі пошуку інформації. Пошук завершується визначенням основних референтів тексту.

Узагальнююче-референтне читання є суттєвим для визначення обсягу предметного змісту. При такому виді читання уточнюється та конкретизується предметний план тексту, узагальнюються референти тексту, серед яких визначаються головні та другорядні. Таке читання використовується для створення рефератів, написання резюме та анотацій.

Оцінювально-інформативне читання полягає в проникненні до смислового та предметного змісту тексту, зіставленні його з власними знаннями з даної теми.

Привласнювально-інформативне читання характеризуються тим, що читач засвоює інформацію в тому вигляді, в якому вона подається автором. При цьому вміння сприймати та впізнавати систему мовних засобів, що служать для вираження певної думки, стає дуже важливим.

Створювально-інформативне читання відбувається в формі діалогу, спілкування з автором матеріалу з позиції власної думки. Таке читання супроводжується формуванням та формулюванням думок, фіксацією ідей, ставлення, оцінки та виводів.

Гнучкість професійно орієнтованого іншомовного читання забезпечується задіяністю різних видів читання, їх взаємодією та відповідністю послідовності видів читання цілям та завданням комунікативної ситуації. Гнучке професійно орієнтоване іншомовне читання характеризується використанням різних видів референтного та інформативного читання. Метою референтного читання є орієнтація, пошук та узагальнення текстових матеріалів певної тематики, але цей вид читання не передбачає практичного використання отриманої інформації. Процес засвоєння знань та інформації, вилученої з тексту, відбувається в процесі інформативного читання.

У процесі вирішення читачем екстралінгвістичного завдання референте та інформативне читання приходять у взаємодію, що виражається зміною одного виду або підвиду читання іншим та певною їх послідовністю.

Характерною особливістю гнучкого професійно орієнтованого читання є те, що поєднання та послідовність видів та підвидів читання відповідає завданням та меті читання. Так, якщо читач є вже орієнтованим в тематичному плані джерел та впевненим в тому, що він знайде необхідну інформацію в текстах, що вивчаються, він одразу починає з пошуково-референтного читання. Таким чином, на першому етапі роботи з текстами відбувається пошук фактів, аргументів, відомостей, які відповідають інформаційним потребам читача. На другому та третьому
етапах має місце інформативне читання: привласнення відібраної інформації, наприклад, шляхом письмової фіксації (переклад, анотація) та подальше її використання для створення нової інформації для вирішення екстралінгвістичного завдання. Якщо ж перед читачем буде поставлена ціль обробити нову літературу та підготувати рекомендації щодо її використання, то гнучке читання в такому разі буде представлено такою послідовністю: орієнтовно-референтне -> узагальнююче-референтне -> привласнювально-інформативне —>створювально-і нформативне читання.

Гнучке професійно орієнтоване читання є динамічним процесом, здатним розвиватися та видозмінюватися під впливом різних факторів. До цих факторів, окрім цілей читання та комунікативних ситуацій, належать також жанрові, стилістичні, лінгвістичні та екстралінгвістичні характеристики текстів.

Спираючись на класифікацію видів професійно орієнтованого читання Т. С. Сєрової та адаптуючи її до читання власне рекламних текстів, О. Ю. Паніна [5], а слідом за нею Ю. О. Воропаєва [1] створюють класифікацію професійно орієнтованого читання рекламних текстів. Ця класифікація включає такі підвиди інформативного та референтного видів читання рекламного тексту: орієнтовно-референтне, пошуково-референтне, узагальнююче-референтне, оцінювально-інформативне та спонукально-інформативне читання.

Схема № 4. Класифікація видів професійно орієнтованого читання рекламних текстів

Види професійно орієнтованого читання рекламних текстів (за О. Ю. Паніною та Ю. О. Воропаєвою)


референтне

 

Оцінювально- інформативне

 

Узагальнююче-

референтне

 

Спонукально-

інформативне

 Подпись:Подпись:У ч.Виділення цих підвидів пов’язано з тим, що при зверненні до рекламного тексту читач може керуватися різними цілями читання, оскільки в умовах великої кількості рекламних матеріалів необхідна як загальна швидка орієнтація, пошук певної інформації як умова конкретної професійної дії, так і з’ясування, наскільки той чи інший товар або послуга важливіший, корисніший або цінніший як умова планування та регулювання подальшої професійної діяльності.

Все це означає, що види читання рекламних текстів, які використовуються в процесі навчання, мають бути різними.

Рекламні тексти активно використовуються рекламодавцями як засіб інформування широкого кола споживачів товарів та послуг та впливу на них. Швидка орієнтація в запропонованій інформації можлива лише за наявності в читача вміння бачити основну інформацію тексту, визначати тему повідомлення за заголовком, слоганом, лозунгом, девізом, структурним компонентом тексту або його екстралінгвістичним оформленням, тобто вмінь орієнтовно-референтного читання, що забезпечують визначення загальної теми рекламного повідомлення.

Пошук конкретної професійно значущої інформації зумовлює необхідність умінь швидко орієнтуватися та знаходити її в ряді декількох рекламних текстів або в рамках одного тексту. Такий пошуково-референтний вид читання пов’язаний, наприклад, із знаходженням рекламного тексту, що рекламує певний товар або послугу, або пошуком конкретної інформації відносно адресної або цільової аудиторії даного рекламного тексту, тобто з діями, що забезпечують фрагментарний характер розуміння інформації рекламного тексту.

Метою звернення до реклами може стати прагнення представити загальну картину існуючих пропозицій стосовно певної сфери життя, що пов’ язано з уміннями узагальнювати основні референти кожного рекламного тексту. Отже, узагальнююче-референтний вид читання також буде мати місце при читанні рекламного тексту.

Зрозуміло, що призначення реклами - просувати товар або послугу в умовах конкуренції (promotion) - зумовлює наявність текстів, які рекламують однакові, але не рівні товари або послуги, що змушує споживача звертати увагу не тільки на інформацію про наявність якогось товару або послуги, але й на їх якості, порівнювати цю інформацію з існуючим досвідом, оцінювати предмет, що рекламується, а це пов’язано з уміннями оцінювально-інформативного виду читання, тобто розумінням не тільки загального змісту рекламного тексту, його головного денотату або основних референтів тексту, але й окремих деталей того нового, що автор повідомляє про рекламований предмет.

Особливе значення має читання, в процесі якого читач знаходить у рекламному тексті аргументи, що дають змогу прийняти конкретне практичне рішення щодо рекламованого предмета і регулюють його подальшу поведінку. Вольова, спонукальна спрямованість рекламного тексту, створеного як текст впливу, перетворюється на стимул для подальшої практичної діяльності. Такий вид читання, що передбачає розпізнавання логічного, емоційного та вольового планів рекламного тексту, досягнення рівня вчинкового розуміння, можна класифікувати як спонукально - інформативний.

Таким чином, створюючи методику навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання з використанням рекламних текстів, ми спираємося на класифікації
загальних видів читання Н. Д. Гальскової та Н. І. Гез, З. І. Кличнікової, С. К. Фоломкіної,

В. Грейба та Ф. Столлер, класифікацію видів професійно орієнтованого читання Т. С. Сєрової та класифікацію видів професійно орієнтованого читання Ю. О. Воропаєвої та О. Ю. Паніної. В результаті проведеного аналізу ми створили свою класифікацію видів професійно орієнтованого читання рекламних текстів, яка відображена на схемі № 5.

Подпись: Види читання (за С. К. Фоломкіною)Подпись:Подпись:Схема №5. Види професійно орієнтованого читання рекламних текстів

Відповідно до схеми прийнята в сучасній методиці класифікація видів професійно орієнтованого читання рекламних текстів розширена нами за рахунок доповнення її інтегруюче - інформативним видом та критично інформативним підвидами читання.

Доступність, поширеність, повсюдність рекламних текстів та різноманітні джерела їх функціонування (газети, журнали, Інтернет, телебачення, радіо) надають змогу розвитку вмінь інтегруюче-інформативного читання. Цей вид читання вимагає інтеграції не тільки текстової та ситуативної моделі, а створення так званої “документальної” моделі C. Perfetti [13, с. 346], яка складається з двох головних компонентів: інтертекстуальна модель, що поєднує тексти за їх риторичними відношеннями, та ситуативна модель, що представляє певні ситуації, описані в декількох текстах, поєднаних певною темою. Студентам, які читають рекламні повідомлення, слід оцінювати важливість або другорядність певної інформації, створювати теоретичні фрейми для пристосування інформації з різних джерел.

Ці вміння вимагають критичного ставлення до інформації, в нашому випадку до рекламних текстів, що, в свою чергу, зумовлює необхідність включення до нашої класифікації критично - інформативного виду читання. Сучасна реклама “запрошує” читача до взаємодії, а це може бути дуже складним процесом, тому що рекламні повідомлення не слід вважати простими текстами для невимогливого читача” [9]. В процесі читання читач має зрозуміти значення візуального коду рекламного тексту та проаналізувати, яким чином використовуються мовні ресурси для здійснення певного впливу. Рекламні тексти сьогодні за технікою створення можуть бути прирівняні до високохудожніх творів, а це, в свою чергу, потребує творчого, проникливого, тобто критичного їх читання. Крім того, критичне ставлення до рекламного тексту актуалізується в світлі сучасної теорії медіа-грамотності, яку розуміють як уміння аналізувати, інтерпретувати, використовувати та створювати медіа-продукцію.

Отже, мета навчання професійно орієнтовного іншомовного читання рекламних текстів дає змогу виділити референтне та інформативне читання як основні його види та в якості підвидів орієнтовно-референтне, пошуково-референтне, узагальнююче-референтне, оцінювально - інформативне, спонукально-інформативне, інтегруюче-інформативне та критично - інформативне читання.

Проведене дослідження дає нам змогу зробити такі висновки:

1) сучасна мета навчання - формування особистості, здатної брати участь у міжкультурній комунікації - передбачає обов’язкове використання автентичних матеріалів в процесі навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. Широка розповсюдженість друкованої реклами та необхідність звернення до неї майбутніх журналістів як до джерела корисних професійних знань зумовлюють необхідність використання рекламних текстів у процесі навчання іншомовного читання;

2) питання про види читання широко розробляється в методиці навчання іноземних мов, в результаті чого були створені класифікації загальних видів читання, видів професійно орієнтованого читання та видів професійно орієнтованого читання рекламних текстів;

3) із загальнометодичної точки зору виділяються такі види читання: переглядове, пошукове, ознайомлювальне, вивчаюче, інтегруюче, критичне та читання задля загального розуміння. Види професійно орієнтованого читання представлені референтним та інформативним видами читання та шістьма їх підвидами: орієнтовно-референтним, пошуково-референтним, узагальнююче-референтним, оцінювально-інформативним, привласнювально- інформативним та створювально-інформативним читанням. Відповідно до класифікації видів професійно орієнтованого читання рекламних текстів прийнято виділяти орієнтовно - референтний, пошуково-референтний, узагальнююче-референтний підвиди референтного читання та оцінювально-інформативний і спонукально-інформативний підвиди інформативного читання.

4) найбільш ефективними видами професійно орієнтованого читання рекламних текстів читання нами були визначені референтне та інформативне читання як основні види поряд з їхніми підвидами: орієнтовно-референтним, пошуково-референтним, узагальнююче - референтним, оцінювально-інформативним, спонукально-інформативним, інтегруюче - інформативним та критично-інформативним. Використання цих видів читання, на нашу думку, сприятиме продуктивності навчання майбутніх журналістів іншомовного професійно орієнтованого читання рекламних текстів.

Визначення специфіки видів професійно орієнтованого читання рекламних текстів є тільки одним із аспектів методики навчання майбутніх журналістів цього виду мовленнєвої діяльності. Перспективою подальшого дослідження ми вбачаємо створення системи вправ на формування та розвиток навичок та вмінь читання рекламних текстів та перевірку її ефективності в умовах експериментального навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Воропаева Ю. А. Методика обучения профессионально ориентированному чтению на материале рекламных и PR-текстов : дис. ... канд. пед. наук: 1З.00.02 / Юлия Александровна Воропаева. - М. , 2008. - 241 с.

2. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - М. : Издательский центр “Academia”, 2006. - ЗЗ6 с.

3. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: Пособие для учителя / З. И. Клычникова. - М. : Просвещение, 197З. - 22З с.

4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студентів вищих навч. закл. / [О. Б. Бігич, С. В. Гапонова, Г. А. Гринюк та ін.] ; керівн. автор. кол.

С. Ю. Ніколаєва. - [2-е вид.] - К. : Ленвіт, 2002. - 328 с.

5. Панина Е. Ю. Рекламные тексты как средство формирования иноязычной компетенции в профессионально-ориентированном чтении (на материале немецкого языка) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Елена Юрьевна Панина. - Пермь, 1999. - 193 с.

6. Пахомова Т. О. Формування навчальної автономії магістра-філолога в читацькій діяльності / Т. О. Пахомова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі. - Донецьк : ДонНУ. - Вип. 12. - 2010. - C. 117-123.

7. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. - М. : Просвещение, 1991. - 287 с.

8. Серова Т. С. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению в вузе / Т. С. Серова. - Свердловск : Изд-во Уральского университета, 1988. - 229 с.

9. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С. К. Фоломкина.

- М. : Высшая школа, 1987. - 205 с.

10. Goddard A. The Language of Advertising / Angela Goddard. - London : Routledge, 1998. - 134 p.

11. Grabe W. Teaching and Researching Reading / W. Grabe, F. Stoller. - London : Pearson Education Longman, 2011. - 291 p.

12. Khalifa H. Examining reading: Research and practice in assessing second language reading / H. Khalifa, C. Weir. - Cambridge : UCLES & Cambridge University Press, 2009. - 340 p.

13. Perfetti C. A. Cognitive research and the misconceptions of reading education / C. A. Perfetti // Reading development and the teaching of reading : A psychological perspective. - London : Blackwell, 1999. - P. 42-58.


Похожие статьи