Головна Педагогіка Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
joomla
ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
Педагогіка - Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

В. М. Крашенинников, В. І. Криворучкін

У різних галузях людської діяльності все більшого застосування знаходять різноманітні за видами й виконуваними функціями знаки й знакові системи. Це зумовлено особливими властивостями й важливою роллю знаків. Сутність функціонування знаків полягає в тому, що вони дозволяють перейти від оперування об’єктами до оперування знаками. При цьому знаки представляють об’єкт, явище або операцію, заміщають їх, передають певну інформацію і сенс.

Знаки, використовувані в якій-небудь діяльності, будуються на основі загальної ознаки й утворюють знакову систему. Ці системи виконують роль алфавіту, що дає можливість передавати потрібну інформацію. У міському середовищі широко використовуються знакові системи візуальної комунікації, у рекламі важливу роль відіграють товарні знаки, у науці й навчальній діяльності незамінні математичні знаки й символи. Створення знаків і знакових систем, використовуваних в об’ єктах графічного дизайну, вимагають не лише знань з семіотики, але й певного рівня художньої підготовки. Основним завданням при цьому є переклад зображень у знакову форму. Ця операція називається симеозисом і її метою є така трансформація форми зображення, яка в лаконічній формі дозволяє передавати великий обсяг інформації і виділяти певну частину візуальної інформації як найбільш важливу.

Освоєння прийомів симеозису є невід’ ємною частиною навчальної діяльності студентів, що навчаються дизайну зі спеціалізації «Графічний дизайн». Освоєння студентами компонентів знаково-символічної діяльності зазвичай зустрічає значні труднощі в зв’язку з недостатнім рівнем графічної підготовки випускників середніх шкіл. Подоланню цих труднощів сприяє засвоєння студентами основних семіотичних закономірностей. Конкретно це означає вивчення мови графічних побудов на семіотичній основі.

На жаль, більшістю навчальних програм цій проблемі приділяється недостатньо уваги. Це виявляється в недостатньому обсязі навчального часу, відведеного для освоєння студентами основних відомостей з семіотики й формування вмінь проектування знаків і знакових систем графічного дизайну.

Проблема організації знаково-символічної діяльності під час підготовки фахівців з графічного дизайну є актуальною і публікації з різних її аспектів відзначаються новизною.

Метою цієї статті є виявлення шляхів вирішення цієї проблеми. Гіпотеза дослідження будується на тому, що введення знаково- символічної діяльності в процес підготовки студентів-дизайнерів суттєво підвищує ефективність навчання.

Дослідниками наголошується наявність особливої графічної мови, наголошується на необхідності її вивчення. Проте, при цьому не наводиться її семіотичного аналізу й, відповідно не розроблено систему навчання на цій основі [3, с. 245].

Більшість досліджень, що є у наш час з цієї проблеми, присвячено психологічним аспектам переробки знакової інформації при навчанні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [1, с. 38]. Якнайповніше питання аналізу операції знаково-символічними засобами розглянуті

Н. Г. Салміної. У її роботі використаний функціонально-структурний підхід до розгляду знаково-символічної діяльності, виділення її структури, генезису й закономірностей функціонування. Проте використання результатів цієї роботи для розробки методики освоєння семіотики при навчанні проектуванню знаків скрутно у зв’ язку з тим, що дослідження проводилися стосовно дітей дошкільного й молодшого шкільного віку. Висновки роботи направленні на рекомендації щодо розробки спеціальних програм, що ставлять за мету формування готовності до навчання дітей у формі ігрової й навчальної діяльності, і незастосовувані при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах [2, с. 275].

Відсутність літератури з розгляду знаково-символічної діяльності студентів, що навчаються графічного дизайну, робить цю проблему актуальною і такою, що має практичну спрямованість.

Будь-яка діяльність спрямована на доцільну зміну навколишнього середовища, і характеризується наочністю й обізнаністю. Наочність знаково-символічної діяльності має особливість, яка полягає в наявності двох структурних одиниць: реальністю, що заміщається, і засобами, що заміщують. Обізнаність виявляється у плануванні результату діяльності, в обиранні засобів і шляхів реалізації наміченої мети. Другою особливістю знаково-символічної діяльності є її загальний характер, що виражається в незалежності від виду конкретної діяльності, до складу якої вона входить складником. У всіх випадках знаково-символічна діяльність має загальну структуру і способи функціонування. Функція є неприродною, а функціональною властивістю знаків, що дозволяє використовувати її як головний критерій при класифікації різних видів знаково-символічної діяльності. Для цього виділяється роль (функція) об’єкта або явища в головнішій ієрархічній системі. Такий підхід є проявом системного підходу до проектування знаків. Як приклад можна навести товарні знаки, які за виконуваною функцією можуть бути віднесені до ідентифікаційних знаків, що виділяють фірму й товар на ринку товарів і послуг. Ця функція продиктована ієрархічно важливою системою - рекламною кампанією фірм.

Залежно від мети дослідження або проектування для класифікації видів знаково-символічної діяльності можуть бути використані два види функцій:

1. Функція знаково-символічних засобів у діяльності. Вона може мати три види:

Комунікативна - спрямована на забезпечення спілкування - передачу повідомлення від однієї людини до іншої, декодування повідомлення, прочитування інформації. Критерієм ефективності є точність розуміння мислу, що передається. Адекватність передаваної інформації, що приймається, забезпечується правильним вибором засобів графічного дизайну й композицією побудови;

Пізнавальна - віддзеркалення і відтворення реальності в діяльності, результатом якої є нове знання про світ. У рекламі це отримання знань про властивості товару.

Функція, що заміщає - скерована на функціональне заміщення об’єкта знаково-символічними засобами. Це важлива функція в усіх випадках застосування знаків, оскільки вона дозволяє оперувати знаками замість реальних об’єктів.

Функція форми знаково-символічних засобів стосовно змісту. Форма знаково-символічних засобів може:

- позначати об’ єкт, що заміщається;

- зображати його,

- виражати відношення до нього,

- розкривати суть реальності, що заміщається.

Можуть бути й інші критерії класифікації:

- символічне або реальне маніпулювання об’єктами (аналіз реального об’єкта);

- взятий за той, заміщається - об’єкти моделювання (елементи, структура, функції, результат);

- форма заміщувальних засобів (будь-яка, що дозволяє застосувати їх замість об’єкта, що заміщається).

У графічному дизайні знаково-символічна діяльність за значущістю й займаним часом є найбільш важливою. В основному вона зводиться до проектування й операції знаками й знаковими системами. Але особливістю графічного дизайну є те, що операція здійснюється не тільки із знаками, але й усіма видами зображень. Зображення в об’єктах реклами виконують усі функції знаків: вони заміщають, представляють і позначають товар [3, с. 16].

Знаково-символічна діяльність поділяється на види:

Моделювання - операція знаково-символічними засобами приводить до отримання об’єктивно нової інформації (пізнавальна функція).

Функція - розкриває суть. При моделюванні використовується заступник замість реального предмету й позначається функція.

Моделювання в навчанні відрізняється від моделювання в науковому пізнанні, оскільки першою моделлю є власне навчальна діяльність, другою - багато понять у навчанні є моделями, вони абстрактні й не мають аналогів у реальності: крапка, квадрат, лінія - об’єкти, що ідеалізуються.

Кодування - діяльність з передачі й ухвалення повідомлення (комунікативна функція). Повідомлення приймається за рахунок декодування. Функція форми по відношенню до змісту - позначає, зображає, розкриває суть, виражає відношення. Завдання - закодувати так, щоб легко декодувати. Лаконічність, узагальнення, акцентування на головному.

Схематизація - мета цього виду діяльності - структуризація і виявлення зв’ язку. Функція комунікативна, тобто отримання повідомлення за рахунок декодування для орієнтування в реальності (структуризація, виявлення зв’язку). Функції форми по відношенню до змісту: зображає об’єкт, розкриває суть. У процесі діяльності операція одночасно відбувається в символічному й реальному планах при їх постійному співвідношенні поелементно. Заступник - схема (алгоритм). Самостійного значення робота з схемою не має - весь час співвідношення з дійсністю.

Заміщення - мета - функціональне відтворення реальності. Заміна об’єктів рівнозначними за функціями дозволяє використовувати заступник замість реального об’єкта. Позначуваним є функція. Формування знань студентів про основні закономірності є ефективним засобом графічної підготовки. Оволодіння графічною мовою дозволить студентам кодувати і декодувати інформацію (семіозис). Вивчення графічних дисциплін повинно складатися з двох частин - пропедевтичний, під час якого студенти опановують семіотичними знаннями, необхідними для вирішення конкретних завдань, й основна частина, що містить освоєння знаково-символічної діяльності на основі семіотики.

Раціонально в пропедевтичний курс включити:

1. Історію розвитку засобів і способів закріплення і передачі інформації (малюнкове письмо - передача інформації без розчленування його на окремі одиниці:

- ідеографічне - умовні знаки, кожний з яких передає окреме слово;

- звукове - передача інформації за допомогою букв алфавіту, кожна з яких позначає певний звук людської мови.

2. Аналіз сучасних засобів і способів закріплення й передачі інформації (товарні знаки, знаки візуальної комунікації).

3. Поняття про графічну мову і графічний текст.

Три складові графічного тексту:

- графічна;

- буквено-цифрова;

- вербальна,

Основна частина часу навчання містить освоєння прийомів читання і побудови графічних зображень.

Знаково-символічна діяльність у навчальному процесі і практичній діяльності містить:

1. Відмінність двох планів (що позначається і позначає).

2. Визначення типу зв’язків між ними.

3. Оволодіння алфавітом і правилами його використання.

4. Оволодіння правилами перекладу реальності знаково - символічною мовою.

5. Операція перетворення і видозміни знаково-символічних засобів.

Остання дія найбільш складна для освоєння, але вона є найбільш важливою для отримання результату. Моделювання пропонує володіння всіма операціями і воно не розглядається лише як компонент навчальної діяльності, навчальна дія. Як компонент навчальної діяльності моделювання буде ефективним при залученні в нього інших видів діяльності із знаково-символічними засобами.

Важливою особливістю знаковио-символічної діяльності є та обставина, що для освоєння моделювання не обов’язковим є формування вмінь виконання цієї діяльності. Достатньо для цього освоєння навченими основних семіотичних закономірностей. Конкретно це означає освоєння мови графічних побудов на семіотичній основі без глибокого вивчення семіотики як науки. Викладені в статті положення можуть бути враховані при розробці навчальних планів підготовки фахівців з графічного дизайну, а також корисні викладачам при організації та проведенні навчальних занять з фахових дисциплін.

Література

1. Боумен У. Графическое представление информации / У. Боумен / Пер. с англ. - М.: Мир, 1971. 2. Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении / Н. Г. Салмина - М.: Изд-во МНК ун-та, 1988. 3. Моррис Ч. У. Основания теории знаков / Ч. У. Моррис. - Семиотика / ред. Ю. С. Степанов. - М.: Наука - 1983.

In the article a research of the development theory and practice of the formation semiotic function of graphic designs students. The article contains of methodic graphic communication of information/