Головна Педагогіка Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка РОЛЬ ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
joomla
РОЛЬ ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Педагогіка - Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

І. Іванов

Сучасне суспільство характеризується глобалізацією, інтернаціоналізацією, інформатизацією багатьох сфер життя, зокрема й наукового та педагогічного дискурсу. Невпинним є процес культурного взаємообміну, наукових знань, суспільного досвіду, які тісно пов’язані з інформаційно-комунікаційними технологіями (ЗМІ, Інтернет - спілкування, автоматизований переклад мов). Система освіти має оперативно оновлюватися, щоб відповідати найактуальнішим вимогам часу. Темпи розвитку громадянського та інформаційного суспільства в Україні є недостатніми, вимагають як державної, громадської, так і наукової уваги.

Проблема міжкультурної комунікації є предметом інтересу багатьох учених, серед них В. В. Сафонова, Є. М. Верещагін, Є. І. Пасов,

Н. Д. Гальськова, А. П. Садохін, та ін. Спроможність до міжкультурної комунікації вважається ними обов’язковою умовою успішної інтеграції до світового простору, зокрема євроінтеграції. Питання використання комп'ютерів, мережі Інтернет, телекомунікаційних технологій розглядають у своїх роботах М. Ю. Бухаркіна, Є. С. Полат, А. Ю. Уваров, А. Є. Петров, О. В. Волков, та ін., де надають важливе значення самореалізації людини в умовах інформаційного, полікультурного простору. Питання формування комунікативної компетенції учня в педагогіці й дидактиці досліджується активно, оскільки ефективне спілкування є необхідною умовою конкурентноспроможності в соціумі, при цьому комунікативна міжкультурна компетенція є недостатньо сформованою як у дітей, так і в дорослих, бо залишаються невирішеними проблеми толерантності, стереотипів, релігійних поглядів тощо. Метою нашої публікації є визначення ролі освітніх інформаційних технологій у вирішенні проблем міжкультурної комунікації.

Термін «міжкультурна комунікація» з 'явився в 1970-х роках у роботі Л. Самовара і Р. Портера „Комунікація між культурами” («Communication between Cultures»). Сучасні науковці розуміють це поняття як „спілкування носіїв різних культур, які послуговуються різними мовами” [1, с. 252]. Сформувався і науковий напрямок, серцевиною якого стало вивчення комунікативних невдач і їхніх наслідків у ситуаціях міжкультурного спілкування. Проблема привертає увагу етнологів, етнолінгвістів, семіотиків, психологів, етнопсихологів.

Розглядаємо культуру як універсально поширену й водночас специфічну інформаційну систему, яка зумовлює особливості сприйняття, специфіку мислення, оцінювання та дії людей усередині суспільства й може бути репрезентована відповідним інформаційним кодом (усна мова, писемні символи, міміка, жести тощо). Культура передається через процес соціалізації наступному поколінню, щоразу розширюючись. „Національно-культурні чинники мають істотний вплив як на елементи мовного коду, так і на власне процес спілкування” [1, с. 252]. Для забезпечення ефективного спілкування між представниками різних культур подолання мовного бар’єру недостатньо, адже існує бар’єр культурний - національно-специфічні відмінності. Ефективна міжкультурна комунікація можлива за умови усвідомлення цих відмінностей та ефективного використання мови, яка формує особистість через закладене в ній бачення світу, менталітет, світогляд, культуру народу. Отже, мова є важливим інструментом навчання й виховання, а тому постає питання ефективного використання цього інструменту для формування всебічно розвиненої висококультурної особистості, що є вимогою сучасного суспільства. Без знання „світу” мови, позамовної дійсності неможливо вивчати мову як засіб спілкування.

Методика навчання в міжкультурній освіті має базуватися на таких загальних принципах: правильно сприйнята національна освіта, що сприяє збереженню національної самобутності; паралельна громадянська та європейська освіта; реалізація освіти для меншості (етнічної, національної) у супроводі з освітою для більшості; шкільна й вища освіта має супроводжуватись освітою дорослих [2, с. 26]. Навчальні методи в міжкультурній освіті можна поділити на категорії: пошук знань про інших; пошук спільного коріння; пошук зв’язків; робота зі стереотипами; розуміння та повага відмінностей; вирішення проблем; побудова співробітництва; пошук сценарію майбутнього [2, с. 27]. Навчання варто організовувати інтерактивно, зі спільною роботою вчителя й учнів. Ефективним є показ відеофільмів, презентацій, плакатів з подальшим обговоренням і аналізом. Не можна залишати поза увагою метод роботи з першоджерелами як спосіб здобуття історичних знань, метод аналізу текстів, метод дидактичних ігор для активного опанування знаннями й уміннями, методи групової роботи, а також специфічні методи громадянського навчання: ідентифікація й злам стереотипів, формування толерантності, дерево ухвалення рішень, дебати. При цьому використання інформаційних технологій є універсальним засобом удосконалення роботи вчителя: підготовка друкованих роздаткових матеріалів, наочне подання інформації, використання програмних засобів, електронних підручників тощо.

Одним з основних ресурсів у міжкультурній освіті стає Інтернет як джерело інформації, засіб навчання й інструмент для комунікації, тому ефективним для вчителя вважаємо використання так званих телекомунікаційних навчальних проектів, які включають „сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю” [3, с. 67], що й потребує міжкультурна освіта.

Телекомунікаційний проект розуміємо як „сумісну навчально- пізнавальну, дослідницьку, творчу чи ігрову діяльність учнів-партнерів, організовану на основі комп’ютерної телекомунікації, яка має спільну проблему, мету, узгоджені методи й способи вирішення проблеми, і спрямована на досягнення спільного результату” [3, с. 204]. Телекомунікаційні проекти завжди є міжпредметними, бо вимагають застосування інтегрованих знань: історія, суспільствознавство, рідна мова, географія, мистецтво, етика тощо. М. Ю. Бухаркіна виділяює безліч різновидів телекомунікаційних проектів, серед яких є мовні, спрямовані на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовних навичок і вмінь; лінгвістичні проекти, спрямовані на вивчення мовних особливостей (ідіом, неологізмів, сленгу й т. п.), фольклору; філологічні проекти, спрямовані на вивчення етимології слів, літературні дослідження, дослідження історико-фольклорних проблем.

Проектна діяльність дозволяє вивчити матеріал, який виходить за межі навчальної програми, використовуючи максимально повну інформацію як із традиційних джерел (книги, словники, енциклопедії), так і з мережі Інтернет. При цьому учні навчаються й інформаційним технологіям, роботі в мережі, використанню різноманітних методів пошуку. Відбувається не просто нагромадження знань, а й їхнє творче активне осмислення [4].

Опанування рідною мовою стає більш ефективним, коли учень паралельно вивчає іноземну мову. Формування іншомовної комунікативної компетенції активізується за допомогою електронної пошти, чату, форумів, відео- та веб-конференцій, веб-екскурсій. Інформаційні ресурси Інтернет є неосяжною базою навчальної, розвивальної та виховної інформації. [5, с. 3 - 4]. Така робота сприяє розвитку пізнавальної діяльності, умінню відбирати необхідне, розширенню світогляду, формує навички самостійної роботи та іншомовного спілкування, уміння висловлювати й аргументувати власну точку зору, залучає до іншої культури.

„Навчаймо і навчаймося з радістю і натхненням!” - девіз програми I*EARN (International Еёисайоп end Resource Network), яка діє в Україні з 1998 року й об’єднує понад 11500 шкіл та молодіжних організацій з понад 100 країн світу, надаючи можливості учням і вчителям всього світу співпрацювати в освітніх проектах. Від певної закритості нашої освітньої системи потерпає не тільки Україна, багато чого втрачає і світ від незнання нашої культури. Основні напрями програми в Україні: участь у міжнародних освітніх програмах та телекомунікаційних проектах; розвиток національної освітньої мережі щодо застосування сучасних телекомунікаційних технологій у школі; підвищення кваліфікації вчителів очно й дистанційно, активна співпраця з проектом „Інтел. Навчання для майбутнього” [6].

Отже, ефективна міжкультурна комунікація можлива за умов знання мов (рідної, іноземних), усвідомлення національно-специфічних відмінностей культур, громадянського мислення. Втілення цих ідей у життя стає більш реальним завдяки використанню інформаційних технологій як у навчанні, так і в безпосередній комунікації. Перспектива дослідження полягає в розробці ефективних інформаційних технологій, спрямованих на вдосконалення мовленнєвої освіти учасників педагогічного дискурсу.

Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : Видавничий центр „Академія”,. 2004. - 344 с.

2. Міжкультурна освіта. Порадник для вчителя / За ред. А. Климович. - Варшава : Центральний осередок вдосконалення вчителів, 2008. - 184 с.

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. калиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеевна,

А. Е. Петров; Под ред.. Е. С. Полат. - М. : Издательский центр «Академия», 2003. - 272 с. 4. Васильева И. Е. Телекоммуникационные образовательные проекты (из опыта работы) / И. Е. Васильева // Dokument HTML. - Http://pages. marsu. ru/iac/educat/ nauka/master_klass. html.

5. Сысоев П. В. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев // Иностранный язык в школе. - 2008. - № 6. - С. 2 - 9. 6. Дементієвська Н. П. Телекомунікаційні проекти як особистісно-орієнтована педагогічна технологія: проблеми та досвід впровадження в Україні // Dokument HTML. - Http://edu. ukrsat. eom/labconf/tezy/6/ telecomprj. html.

Іванов І. Роль освітніх інформаційних технологій у вирішенні проблем міжкультурної комунікації

Автор веде мову про проблеми міжкультурної комунікації в сучасних умовах, необхідність ефективного використання інформаційних

Технологій у системі освіти та специфіку телекомунікаційних навчальних проектів.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, інформаційні технології, мова, телекомунікаційний проект, Інтернет.

Иванов И. Роль образовательных информационных технологий в решении проблем межкультурной коммуникации

Автор ведет речь о проблемах межкультурной коммуникации в современных условиях, необходимость эффективного использования информационных технологий в системе образования и специфику телекоммуникационных учебных проектов.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, информационные технологии, язык, телекоммуникационный проект, Интернет.

Ivanov I. The role of educational information technologies in solving problems of intercultural communication

The author considers problems of intercultural communication in modern conditions, the need for effective use of information technologies in education and specific of telecommunications projects

Key words: intercultural communication, information technology, language, telecommunication project, the Internet.

Похожие статьи