Головна Педагогіка Нова педагогічна думка
joomla
Нова педагогічна думка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PRZY POMOCY TABLICY INTERAKTYWNEJ
2 KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC” W SZKOLNICTWIE WYZSZYM W POLSCE
3 MASSIVE OPEN ONLINE COURSES FROM IVY LEAGUE UNIVERSITIES: BENEFITS AND CHALLENGES FOR STUDENTS AND EDUCATORS Don't let schooling interfere with your education Mark Twain
4 MIEJSCE STUDIOW PODYPLOMOWYCH W SYSTEMIE KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W POLSCE
5 PROGRAM ERASMUS W REALIZACJI POLITYKI EDUKACYJNEJ UE
6 STANDARDY KSZTALCENIA PEDAGOGICZNEGO W POLSCE
7 THE NEEDS OF THE CHILD AND HIS SUPORT IN THE FAMILY
8 ZALOSENIA STRATEGII MARKETINGU OSWIATOWEGO
9 ЄДНІСТЬ ГРАФІКИ ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЧИННИК В ЕТНІЧНІЙ КУЛЬТУРІ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
10 І МІІИРІЧІІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
11 ІЄРАРХІЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
12 ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО - КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
13 ІДЕЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ КОСТЯНТИНА УШИНСЬКОГО
14 ІЗ КОЛА ПИТАНЬ ПРО ГАЛИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ 1266-1301 РОКІВ
15 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ” НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНІЙ СИСТЕМІ (ЄКТС )
16 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТІВ РІЗНОГО ТИПУ ТІЛОБУДОВИ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
17 ІНДИВІДУАЛЬНО ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ - УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
18 ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ В ПОЕЗІЇ БОГДАНА КРАВЦІВА
19 ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА - ФУНДАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
20 ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
21 ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ХХ СТОЛІТТЯ
22 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ В ОСВІТІ ЧЕРЕЗ ОСВІТНІ ОКРУГИ
23 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
24 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ
25 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
26 ІННОВАЦІЙНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАСНОВАНОЇ НА ВИКОРИСТАННІ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТУ
27 ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОСТІ
28 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
29 ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
30 ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТРАНЗИТІВ ЗА УМОВ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕВОЛЮЦІЙ
31 ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
32 ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З КЕРІВНИМИ КАДРАМИ ОСВІТИ
33 ІННОВАЦІЙНИЙ ПТДХТД ДО ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
34 ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІХОДУ ЯК НОВОЇ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
35 ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ДЖАЗОВЕ ВИКОНАВСТВО ПЕРІОДУ КЛАСИЧНОГО НОВООРЛЕАНСЬКОГО СТИЛЮ
36 ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА
37 ІНТЕГРАТИВНИЙ ХАРАКТЕР ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
38 ІНТЕГРАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
39 ІНТЕГРОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ В СТУПЕНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
40 ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ ТА ПРАГМАТИЗМ ЯК ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ В ОСВІТІ
41 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ВИДИ, СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ, ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ
42 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ
43 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
44 ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ І НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
45 ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ США
46 ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ІСТИННІСТЬ ЕМІНЕНТНОГО ТЕКСТУ У ГЕРМЕНЕВТИЧНІЙ ПОЕТИЦІ ГАНСА-ҐЕОРҐА ҐАДАМЕРА
47 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ІВАНА МАЗЕПИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
48 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА
49 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН У МУЗИЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ
50 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
51 ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ
52 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
53 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
54 ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ
55 ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРОБЛЕМИ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
56 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ В ЄПВО
57 ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНІЙ АСПЕКТ
58 ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ РЕГІОНУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
59 ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
60 ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
61 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЗАВДАНЬ У ТЕСТОВІЙ ФОРМІ
62 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
63 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЛАТИНИ У ВНЗ НА МЕЖІ ХХ - ХХІ СТ
64 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
65 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ У ХХ СТОЛІТТІ
66 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
67 ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У XX СТОЛІТТІ
68 ІСТОРИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ ПІД ЕГІДОЮ УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРНЕЦТВА ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ - 30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
69 ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (матеріали конкретно-соціологічних досліджень 2010-2012 років)
70 ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ
71 АВГУСТИН ВОЛОШИН ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
72 АВТОРСЬКІ ШКОЛИ ПОЛЬЩІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ КРАЇНИ
73 АДАПТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА
74 АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
75 АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
76 АКРОБАТИЧНА ПІДГОТОВКА В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
77 АКСІОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ - ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ УЧНІВ
78 АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
79 АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
80 АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ СТУПЕНЕВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
81 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
82 АКТУАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
83 АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ К. Д. УШИНСЬКОГО ТА А. С. МАКАРЕНКА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГІВ
84 АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ОНОМАСТИКИ В ШКОЛІ
85 АКТУАЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ УЧНІВ 9-ГО КЛАСУ
86 АЛЬТЕРНАТИВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ДОСВІД США, АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
87 АЛЬТЕРНАТИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ КРАЇН ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ
88 АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ КАРДІОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ БАЗИСНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ
89 АНАЛІЗ АНДРАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ НЕПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
90 АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УМОВАХ РІЗНИХ РІВНІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОДІЛУ (УСТРОЮ)
91 АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ТА ГЕМОДИНАМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ
92 АНАЛІЗ ОРФОГРАФІЧНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
93 АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США
94 АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
95 АНАЛІЗ РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПРОВІДНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
96 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ПЛАНУВАННІ ТРЕНУВАЛЬНИХ І ЗМАГАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ФУТБОЛІСТІВ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
97 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГІМНАЗИСТІВ В УМОВАХ РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
98 АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ КАДРІВ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
99 АНАЛІТИЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
100 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 12