Головна Педагогіка Нова педагогічна думка ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ КЛУБУ «ВАЛЕОЛОГІЯ» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
joomla
ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ КЛУБУ «ВАЛЕОЛОГІЯ» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
Педагогіка - Нова педагогічна думка

Марина ПОЛЬОВА,

Учитель хімії та основ здоров’я спеціалізованої школи № 102 м. Києва

У статті проаналізовано можливість підвищення рівня професійної компетентності педагогів за допомогою сайту «Валеологія».

Ключові слова: професійна компетентність учителя, сайт «Валеологія».

В статье представлен анализ возможности повышения уровня профессиональной компетентности педагогов с помощью сайта «Валеология».

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя, сайт «Валеология».

This article contains the analysis of opportunities for improvement of teachers ’ Professional competence with the help of «Valeologiya» website.

Key words: teacher ’s professional competence, « Valeologiya» website.

Актуальність дослідження. В умовах сучасного світу саме людина, її здібності, уміння та талант визначають стратегічні напрями розвитку всього світового суспільства.

Інтенсивний розвиток науково-інформаційних технологій, процеси світової глобалізації зумовлюють підвищення ролі професіоналізму, компетентності працівників в усіх галузях людської діяльності, зокрема й у педагогіці.

Ступінь розробки проблеми. Сучасна педагогічна наука надає важливого значення питанням формування і підвищення професійної компетентності спеціалістів усіх галузей освіти. Адже суспільство, що стрімко розвивається, формує нові соціальні запити, які вимагають удосконалення компетентності вчителя. У сучасній освіті України компетентнісний підхід запроваджується на державному рівні [1; 2].

Проблема підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів вивчається вченими різних країн світу [4; 7; 8].

Однак щодо компетентності предметної, зокрема валеологічної, досліджень поки що недостатньо. Розгляду цієї проблеми присвятили свої дисертаційні дослідження В. І.Бобрицька [3] та Д. Є.Воронін [5], у яких вони представили шляхи підвищення здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів. Ключовий характер здоров’язбережувальної компетентності для шкільної освіти в Україні представлено у працях Т. Є.Бойченко [2], що спонукає до необхідності належної підготовки вчителів. Однак можливості післядипломної підготовки педагогів у цьому напрямку вивчені недостатньо.


Саме цій проблемі, а саме самостійній діяльності вчителя основ здоров’я щодо підвищення рівня своєї професійної компетентності, присвячено дане дослідження.

Аспект розгляду проблеми. Виходячи з аналізу означених праць, можна виокремити такі види професійних компетентностей учителя: предметно­методична; психологічна; інформаційно-комунікаційна; загальнонаукова; загальнокультурна. Усі вони вимагають від сучасного вчителя вдосконалення своєї педагогічної майстерності впродовж усього життя, що, у свою чергу, вимагає від суспільства створення умов для самоосвіти і неперервної освіти педагогів.

Основними формами підвищення фахової компетентності сучасного вчителя традиційно вважають: 1) вивчення друкованих періодичних видань і наукової літератури; 2) навчання на курсах підвищення кваліфікації; участь в організації та проведенні семінарів, конференцій. Однак ці форми мають, на мою думку, деякі недоліки.

У першому випадку до суттєвих недоліків такої форми самоосвіти можна віднести складність здійснення зворотного зв’язку чи діалогу з друкованим виданням та немалі фінансові витрати для їх використання у практиці сучасного вчителя. Крім того, відсутній єдиний центр педагогічної інформації та інформаційно-комунікаційної мережі обміну нею. Тому вчитель не може достатньо оперативно використовувати потенціал наукових педагогічних бібліотек та бібліотек навчальних закладів.

У другому випадку слід відмітити недостатні індивідуалізацію та варіативність змісту і форм професійного вдосконалення педагогічних працівників. Лише останнім часом починає впроваджуватися така форма підвищення професійної компетентності і перепідготовки педагогів, як дистанційна освіта, що задекларовано в Державній програмі «Вчитель» ще у 2002 році [6].

На основі власного учительського досвіду хочу зазначити, що вчителю, який шукає, ніколи не буває достатньо інформації. А шалені темпи змін у глобальному інформаційному просторі і зміни суспільних поглядів, насамперед на освіту, вимагають від учителів-предметників постійно змінюватися, активно діяти, швидко приймати рішення, обмінюватися інформацією, бути у курсі останніх педагогічних новин і наукових досягнень.

На мою думку, в період стрімкого розвитку інформаційно - комунікаційних технологій і переходу до інформаційного суспільства особливого значення набуває використання всесвітньої мережі Інтернет як особливого інструмента здійснення самовдосконалення і саморозвитку сучасного вчителя.

За визначенням популярного інтернет-довідника Вікіпедія, «Інтернет - це міжмережжя, всесвітня система об'єднаних комп'ютерних мереж, побудована на використанні протоколу ІР і маршрутизації Пакетів даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, слугує фізичною основою доступу до веб - сайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних. Часто згадується як «Всесвітня мережа» Чи «Глобальна мережа».

Хоча слово «Інтернет» увійшло до нашого лексикону не так давно, чисельність українських користувачів цієї мережі вже нараховує кілька мільйонів. Інтернет дає негайний доступ усім бажаючим до інформації з усього світу.

У теперішньому темпі змін у суспільстві і науці сучасним учителям завжди не вистачає часу, щоб максимально підготуватись до уроку, адже всієї літератури та періодики, необхідної для засвоєння теми, не перечитаєш. Вважаю, що користування Інтернет-мережею як способом професійного зростання вчителя є прогресивним тому, що це не тільки економія часу та коштів, а й можливість бути в курсі останніх педагогічних новин і наукових досягнень, перспектива збагачення досвіду.

Із власного досвіду зазначу, що все частіше й учні користуються інформацією з інтернет-сторінок. До речі, в останні роки минулого сторіччя середній вік початкового знайомства з інформаційними технологіями складав приблизно 16-17 років, а сьогодні значна кількість молодих користувачів — це 5-7-класники. Навіть молодші школярі уміють користуватися комп’ютером і виходити в мережу Інтернет. Тому вчителю, для того, щоб зацікавити учнів процесом навчання, стимулювати мотивацію та бажання школяра самостійно знаходити потрібну інформацію, дійти загального взаєморозуміння з учнем, просто необхідно спілкуватися з ним «на одній мові». Останні події в нашій країні, пов’язані з тривалим карантином у навчальних закладах, підкреслили необхідність широкого застосування Всесвітньої мережі для дистанційного навчання.

Загальновідомими для вчителів-практиків є такі недоліки використання мережі Інтернет: можливість недостовірності інформації; доцільність використання певних її масивів, безсистемність (з точки зору використання в педагогічному процесі) розміщення інформації.

Як викладач предмета «Основи здоров’я» хочу відмітити невелике різноманіття віртуальних ресурсів, на яких розміщена така необхідна сучасному педагогу «цільова» наукова інформація. Практично немає сайтів професійного спрямування, де була б можливість прямої дискусії чи обговорення наболілих питань у галузі впровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільній практиці.

Саме тому пропоную сучасну форму підвищення професійної компетентності вчителів-предметників, насамперед тих, хто веде предмет «Основи здоров’я», - спеціальний сайт. Він може бути як цікавим джерелом інформації щодо збереження і зміцнення здоров’я у віртуальному просторі для усіх педагогічних працівників, учнів, їхніх батьків та громади, так і виконувати роль навчальної книжки - посібника на електронному носії.

Такий сайт створено у громадському клубі «Валеологія» Будинку вчителя м. Києва. Клуб працює вже чотирнадцятий рік за відповідним планом роботи. На засіданнях, що відбуваються один раз на місяць, збираються педагогічна громадськість міста, слухачі-педагоги, які перебувають на післядипломному навчанні, студенти педагогічних факультетів, батьки. Учасники засідань отримують велику кількість цікавої інформації наукового, практичного та прикладного характеру щодо формування здорового способу життя.

Щоб зберегти й поширити цю інформацію, на громадських засадах був створений веб-сайт «Валеологія», завдяки якому відбувається розширення аудиторії тих, кого турбують проблеми формування здорового способу життя дітей і підлітків. Крім того, розробники сайту намагалися охопити й оптимізацію навчального процесу вчителів, методистів і, зрештою, студентів та учнів.

Адреса сайту клубу «Валеологія»: www. valeodub. org. ua.

Сайт складається з таких сторінок: «Про клуб «Валеологія», «Рада клубу», «Бібліотека», «На допомогу вчителю», «Інформація про Будинок вчителя м. Києва».

На сторінці «Про клуб» можна дізнатися про історію створення клубу, мету та завдання його діяльності.

Про Раду клубу також розповідає відповідна сторінка, яка, до речі, надає можливість зворотного зв’язку: тут можна написати листа, поділитися враженнями, надрукувати власні матеріали.

На сторінці «Бібліотека» вчителі можуть знайти і скористатися науковими статтями з питань формування, збереження і зміцнення здоров’я, практичними порадами щодо проведення уроків основ здоров’я, фрагментами підручників «Основи здоров’я» тощо.

Сторінка «На допомогу вчителю» містить готові для використання на уроках та позаурочних заходах мультимедійні матеріали за різною тематикою: «Формування життєвих навичок на уроках основ здоров’я»; «Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на уроках основ здоров’я»; «Інтерактивні методи навчання при вивченні основ здоров’я»; «Статистичні дані про ВІЛ/СНІД в Україні» тощо.

Є на сайті й особлива сторінка, присвячена Будинку вчителя, співробітники якого беруть безпосередню участь у вирішенні проблем освітян Києва. Слід наголосити, що протягом усього часу існування унікального клубу «Валеологія» Будинок учителя надає йому приміщення, методичну і технічну допомогу на громадських засадах, що, безперечно, заслуговує і на особливу подяку, і на наслідування в усіх регіонах України.

На сучасному етапі у межах сайту розробляється сторінка для молоді з відповідним наповненням. Для молодих дослідників оголошено конкурс творчих робіт валеологічного характеру, переможці якого отримають спеціальні призи.

Рада клубу, педагогічна громадськість м. Києва впевнені, що сучасні можливості Інтернету повинні бути не простим додатковим джерелом інформації, а невід’ємною частиною навчального процесу, що значно підвищує його ефективність.

Відрадно, що для більшості педагогів сьогодні очевидною є необхідність звернення до нових, нетрадиційних методів самоосвіти і підвищення професійної компетентності. Сайт клубу «Валеологія» сприятиме діяльності учителів, методистів, організаторів навчально-виховного процесу, активістів громадського руху за здоровий спосіб життя, стане новим етапом у роботі шкіл сприяння здоров’ю.

Висновки

1. Використання сайту клубу «Валеологія» Будинку вчителя м. Києва є інноваційною формою підвищення рівня професійної компетентності педагога.

2. Інформаційне наповнення сайту багатофункціональне. Воно може бути використане при підготовці вчителя до уроків основ здоров’я, для самовдосконалення та пошуку власних шляхів щодо підвищення рівня всіх видів педагогічної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / Н. М.Бібік, Л. С.Ващенко, О. І.Локшина, О. В.Овчарук, Л. І.Паращенко, О. І.Пометун,

О. Я.Савченко, С. Е.Трубачова. - К.: К. І.С., 2004. - 112 с.

2. Бойченко Т. Є. Здоров’язберігаюча компетентність: підходи до вивчення, основні ознаки / Т. Є.Бойченко // Моніторинг здоров’я школярів: міжсекторальна взаємодія лікарів, педагогів, психологів: матеріали науково - практичної конференції з міжнародною участю. - Харків: ДУ ІОЗДП АМНУ,

2009. - С. 132-13б.

3. Бобрицька В. І. Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. І.Бобрицька; Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України. - К., 2006. - 40 с.

4. Введенский В. Н. Компетентность педагога как важное условие успешности его профессиональной деятельности / В. Н.Введенский // Инновации в образовании. - 2003. - № 4. - С. 21-31.

5. Воронін Д. Є. Формування здоров'язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.07 / Д. Є.Воронін; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2006. - 20 с.

6. Державна програма «Вчитель» : Постанова Кабінету Міністрів України № 379 від 28 березня 2002 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002. - № 4. - С. 5-б0.

7. Кузибецкий А. Н. Развитие методической компетентности руководителя школы в проектировании профессиональной подготовки руководителей на основе личностной парадигмы образования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://borytko. nm. ru/papers/subiect5 1kuzibetsky1.htm.

S. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании / О. Е.Лебедев // Школьные технологии. - 2004. - № 5. - С. 3-12.


Похожие статьи