Головна Педагогіка Нова педагогічна думка НАУКОВІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
joomla
НАУКОВІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Педагогіка - Нова педагогічна думка

УДК 376, 378

Ольга ВОРОН,

Старший викладач кафедри управління освітою

Рівненського ОІППО, магістр управління навчальним закладом

У статті розглядаються наукові засади управління процесом розвитку інноваційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу та педагогів.

Ключові слова: управління інноваційною діяльністю, інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ, класичні та модернізовані функції управління.

В статье рассматриваются научные принципы управления процессом развития инновационной деятельности общеобразовательного учебного заведения и педагогов.

Ключевые слова: управление инновационной деятельностью, инновационная управленческая деятельность руководителя ОУЗ, классические и модернизируемые функции управления.

Scientific principles of process control of development of innovative activity of leader of general educational establishment and teachers are examined in the article.

Key words: management, innovative administrative activity of leader GEE, classic and modernized functions of management, innovative activity.

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку освіти в Україні є складним суспільним явищем, який на соціальному рівні характеризується кризами, змінами вигляду, форми, існуючих властивостей чого-небудь. Зростає значення і роль готовності керівників освітніх організацій до впровадження інновацій як чинника ефективності їхньої управлінської діяльності.

У зв’язку з цим метою статті є висвітлення наукових засад інноваційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ характеризується кардинальними змінами в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах діяльності, що зумовлює необхідність пошуку нових підходів і методів до організації навчально-виховного процесу, перетворення жорсткого управління на мобільне, гнучке.

Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення умов розвитку і саморозвитку кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися упродовж усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Це, у свою чергу, вимагає пошуку нових підходів, форм та змісту педагогічної діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності, яка ґрунтується на засадах педагогічної інноватики — сучасного напряму педагогіки.

Однією з проблем, яка недостатньо розкрита в теоретичному плані є здійснення управлінського впливу керівників загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) на інноваційні процеси, які мають свої педагогічні, психологічні й управлінські особливості і потребують більш фундаментального дослідження й обґрунтування. Тому потреба у визначенні нових пріоритетів у діяльності керівників є актуальною у сучасному розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

Дослідження сучасних науковців щодо управлінської діяльності керівників ЗНЗ ґрунтуються на методології педагогічного менеджменту (В. І.Маслов,

В. Л.Драгун, В. В.Шаркунова), менеджменті внутрішкільного управління (Ю. К.Конаржевський), інноваційного менеджменту (Г. А.Дмитренко, П. Н.Завлін,

В. М.Князєв, Л. Е.Мінделі, М. Портер, А. І.Пригожин, Р. А.Фатхутдінов та ін.), педагогічної інноватики (К. Ангеловські, Б. С.Гершунський, Л. І.Даниленко,

О. М.Козлова, В. І.Луговий, В. Ф.Паламарчук, О. М.Подимова, О. В.Попова, М. М.Поташник, В. Н.Сластьонін, Н. Р.Юсуфбекова), менеджменту освітніх інновацій (Л. І.Даниленко), особистісно зорієнтованої педагогіки (І. Д.Бех, С. І.Подмазін,

О. Я.Савченко, А. В.Хуторський, І. С.Якиманська) та ін.

Проте наукові дослідження в галузі педагогічної інноватики, освітнього менеджменту, менеджменту освітніх інновацій не в повній мірі досліджують специфіку інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Науковці звертають увагу на те, що в значній мірі інноваційна педагогічна активність залежить від його особистісних рис, знань та вмінь щодо здійснення інноваційних процесів.

У теорії і практиці управління ЗНЗ як соціально-педагогічної системи виникає протиріччя, яке свідчить, що суспільні потреби в освіті, визначені Національною доктриною розвитку освіти, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Положенні Міністерства освіти і науки України «Про здійснення інноваційної освітньої діяльності» не забезпечуються повністю через відсутність розроблених змісту та технологій інноваційної управлінської діяльності керівника.

На сучасному етапі розвитку освіти значне місце посідають розробки з педагогічного менеджменту та педагогічної інноватики, які охарактеризовані у працях: О. І.Бондарчук, В. І. Бондаря, В. О. Василенко, Л. М. Ващенко, Л. І. Даниленко, Л. М.Калініної, Л. М.Карамушки, О. Г.Козлової, Н. Л.Коломінського, Ю. К.Конаржевського, В. В.Крижка, І. П.Лікарчука, В. І.Маслова, О. І.Мармази, Є. М.Павлютенкова, В. Ф.Паламарчук, В. С.Пікельної, О. В.Попової, М. М.Поташника,

О. Т.Шпака, В. Г.Шматько та ін. У них визначено сутність освітніх інновацій та їх класифікації, специфіку інноваційної діяльності вчителя, генезу інноваційних процесів у кінці ХХ ст., основи управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ, сучасні принципи, функції та методи управління в ринкових умовах, наукові засади розвитку закладів освіти як відкритих соціально-педагогічних систем.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить: посилюється увага науковців до визначення основних функцій, форм та методів управління; наукові дослідження спрямовуються на вивчення основ управлінської діяльності керівників закладів освіти в ринкових умовах; порівнюються теорії управління соціальними системами з економічними з метою їх наближення та адаптування; досліджуються політичні, економічні, соціальні, педагогічні, психологічні умови для застосування інновацій; вивчаються шляхи інформаційної та інвестиційної підтримки діяльності закладів освіти; розробляються діагностичні, оціночні та експертні процедури в управлінні закладами освіти.

У ході теоретичного аналізу інноваційної освітньої та педагогічної діяльності як таких, що характеризують процеси внесення інновацій у навчання, виховання й управління, розмежовано поняття «управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ» та «інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ».

Управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ є більш широким поняттям, яке характеризує вплив суб'єкта управління (керівника) на об'єкт управління - систему внесення якісних змін у діяльність ЗНЗ, який спрямовує його на постійний розвиток; інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ характеризується сукупністю специфічних управлінських принципів, функцій і технологій, у результаті застосування яких забезпечується постійний розвиток закладу освіти і підвищується його конкурентоспроможність та інноваційність.

До основних показників інноваційності ЗНЗ нами віднесено: застосування інноваційних методик; створення авторських підручників і посібників; проектна, міжнародна та експериментальна діяльність; розробка і впровадження освітніх інновацій. До основних показників конкурентоспроможності ЗНЗ - додаткове інвестування; комп’ютерна підтримка навчально-виховного й управлінського процесів; зв’язки з науковими установами; рівень матеріально-технічної бази та виробничих умов праці; надання додаткових освітніх послуг; наявність внутрішньої системи вдосконалення педагогічних кадрів та особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу.

У результаті здійснення керівником інноваційної управлінської діяльності загальноосвітній навчальний заклад набуває конкурентних переваг, таких як: включення в систему правових та фінансових відносин; наявність власної ресурсної бази; застосування наукових основ управління та інновацій; застосування постійних моніторингу та маркетингу, залучення інвестицій; створення умов особистісного та професійного розвитку учасників навчально-виховного процесу.

Інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ є його особистісною характеристикою і залежить від особистісних якостей, рівня професійної компетентності і творчості.

До умов, необхідних для здійснення інноваційної управлінської діяльності, керівники ЗНЗ відносять: підтримку інноваційної діяльності державними і місцевими органами управління освіти; підготовку колективу до інноваційної діяльності; матеріальне та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності; підвищення професійної компетентності керівників; наукове консультування учасників навчально-виховного процесу щодо здійснення інноваційної діяльності.

Метою інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ є визначення головних перспективних напрямів розвитку закладу освіти, накопичення ресурсу та інноваційного потенціалу, розробка і впровадження нового змісту і форм освітнього процесу, створення умов для розвитку нового педагогічного мислення; основними завданнями - об’єднання колективу закладу освіти навколо головної мети, здійснення постійного моніторингу результатів управлінської діяльності керівника, розробка різноманітних форм та видів педагогічної діяльності для здійснення права вибору та адаптації членів педагогічного колективу до інноваційної діяльності, підтримка та стимулювання інноваційної та експериментальної діяльності вчителів, створення особистісно зорієнтованих умов взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Пріоритетне місце серед наукових підходів в управлінні ЗНЗ в умовах застосування педагогічних інновацій відведено цілісному, синергетичному, гуманістичному, системному, стратегічному, адаптивному, особистісно орієнтованому; серед наукових принципів - принципам оптимальності, збалансованості, прискорення розвитку інноваційних процесів, відкритості, мотивації, постійного оновлення, співробітництва, особистого стимулювання, відповідальності, змагання, подолання, пізнання, соціальної детермінації, науковості і компетентності, фінансової і ділової ініціативності, інноваційності.

Застосовуючи методи порівняння, розроблено специфічні принципи інноваційної управлінської діяльності керівників ЗНЗ, до яких віднесено принципи:

• постійного професійного зростання керівників у ході оволодіння перспективним управлінським досвідом;

• варіативності у застосуванні природовідповідних засобів управлінського впливу на учасників навчально-виховного процесу;

• персоніфікації особистості членів педагогічного колективу в умовах моделювання ситуації їх успіху;

• гнучкості і динамізму під час постійних суспільно-політичних змін;

• інформаційності в ході застосування інформаційних та комп’ютерних технологій.

Специфіка інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ характеризується розширенням та доповненням його технологічних управлінських функцій, таких як: «класичні» (розробка і прийняття управлінського рішення, планування, організація, регулювання, контроль, оцінювання результатів діяльності, корекція); «модернізовані» (консультативна, представницька, політико - дипломатична, менеджерська, прогностична).

«Класичні» управлінські функції керівника ЗНЗ розширено додатковими вимогами, завданнями й процедурами (див. табл. 1); «модернізовані» - доповнено новими функціями, такими як:

• інформаційна (накопичення, відбір та поширення актуальної інформації, доцільне використання інформаційних і телекомунікаційних технологій);

• розвиваюча (створення умов постійного розвитку керівника та учасників навчально-виховного процесу),

• проектна (залучення керівника та учасників навчально-виховного процесу до проектної діяльності);

• маркетингова (визначення освітніх потреб та пристосування закладу освіти до ринкових умов);

• моніторингова (здійснення спостережень за діяльністю закладу освіти);

• інвестиційна (забезпечення матеріальної та фінансової підтримки освітніх інновацій).


Розширений зміст «класичних» управлінських функцій керівника ЗНЗ

Назва функцій

Розширення змісту функцій:

Вимоги

Завдання

Процедури

2

3

4

5

Розробки і прийняття управлінського рішення

Збір інформації, цільова спрямованість, обґрунтованість, раціональність, оптимальність, забезпеченість, директивність

Формування проблеми та альтернативних рішень

Визначення наслідків від прийнятого управлінського рішення

Планування

Наукова обґрунтованість,

Стратегічність,

Комплексність,

Збалансованість,

Гнучкість,

Безперервність

Прогнозування ефективних результатів діяльності ЗНЗ, створення умов для досягнення мети ЗНЗ

Узгодження дій між учасниками навчально - виховного процесу, деталізація мети організації, визначення змісту інноваційної діяльності ЗНЗ

Організація

Раціональне поєднання інноваційної та традиційної діяльності

Підбір виконавців інноваційних проектів (програм) розподіл завдань між ними, координація їх дій

Накопичення ресурсів для інноваційної діяльності, налагодження взаємозв’язків у ЗНЗ

Регулювання

Збір і підготовка інформації про хід інноваційних процесів

Внесення змін у зміст завдань інноваційної діяльності

Обговорення інноваційних змін з учасниками навчально-виховного процесу.

Контроль

Збір і систематизація інформації про стан інноваційної діяльності та їх результати.

Забезпечення

Зворотного зв'язку,

Підготовка

Аналітичних

Матеріалів для

Прийняття

Наступного

Управлінського

Рішення

Аналіз причин відхилення і факторів, які впливають на результативність інноваційної діяльності

Оцінювання

Актуальність, науковість й економічність застосування інновацій

Визначення

Доцільності

Інноваційної

Діяльності

Оцінювання впливу інноваційної діяльності на розвиток ЗНЗ

Корекція

Порівняння концепцій інноваційної діяльності.

Приведення інноваційної діяльності у відповідність до концепції розвитку ЗНЗ

Вибір оптимальних форм та методів інноваційної управлінської діяльності

Інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ характеризується комплексом нових управлінських технологій, таких як:

• моделювання організаційної структури управління ЗНЗ, яке забезпечує переведення закладу освіти у стан розвитку та розподіляє управлінські рівні на


Стратегічний, тактичний, оперативний, підготовчо-виконавчий, технологічний і рефлексивний;

• колективне планування розвитку ЗНЗ, у якому визначається сукупність специфічних дій, правил, інформацій та процесів;

• розробка і впровадження педагогічної інновації, у якій застосовується комплекс послідовних, логічно обґрунтованих, наукових, технологічних, організаційних і контрольних заходів щодо створення й реалізації педагогічної інновації.

Нині у керівника школи розширюються функції професійної діяльності. Школа із закритої системи перетворюється на відкриту. Саме тому цей процес потребує наукових знань, терпіння і часу, а також відповідної компетентності.

Школи укрупнюють, організовують підвезення на автобусах з одного населеного пункту до іншого. Керівник закладу у боротьбі за те, щоб школу не закрили, намагається підвищувати якість освіти, прагне краще задовольняти потреби батьків і дітей. З іншого боку, живучи в конкурентному середовищі, учень краще зможе освоїти «дух ринку», ефективніше впишеться в соціальне оточення. Це означає, що сучасний керівник навчального закладу мусить успішно здійснювати як управлінську, так і педагогічну, інноваційну діяльність, забезпечуючи реалізацію завдань і змісту навчально-виховного процесу і різноманітних форм міжсуб'єктних відносин у нових умовах. Важливою умовою функціонування сучасної школи є розвиток умов для впровадження інноваційної діяльності.

Посилюється конкуренція між навчальними закладами, тому директор ЗНЗ як освітній менеджер інновацій має:

• уміти визначати нову стратегію управління навчальним закладом;

• закласти основні принципи програми розвитку школи;

• перейти від класичних функцій управління до модернізованих;

• ефективніше управляти матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами;

• вивчити ринок освітніх послуг, урізноманітнювати їх форми;

• вивчити динаміку споживчого попиту, постійно забезпечувати переваги свого навчального закладу шляхом надання освітніх послуг кращої якості та в більшому обсязі;

• впливати на формування ринку освітніх послуг за допомогою педагогічних і управлінських засобів.

Однією із важливих умов забезпечення ефективного функціонування загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах, його інтеграції в міжнародні освітні системи є оптимізація управління. Розв’язання даної проблеми потребує спеціального вивчення наукових засад інноваційної управлінської діяльності.

Структуру інноваційної компетентності керівника складають сукупність взаємопов’язаних компонентів: когнітивно-цільового, процесуально-технологічного, особистісного і результативного, де когнітивно-цільова складова - характеризує усвідомлення керівниками мети і завдань, систему знань з інноваційного менеджменту; процесуально-технологічна - репрезентує здатність керівника застосовувати засоби ІКТ; особистісна — утворена з аксіологічного, мотиваційно - креативного, комунікативно-рефлексійного складників, які репрезентують домінантність та вмотивованість позитивного ставлення до використання цих засобів ІКТ у системі інформаційно-знаннєвих цінностей керівника і цілеспрямованість у професійно-особистісному самовдосконаленні керівника, що відображають теоретичну та операційну основи інноваційної діяльності.

Має перспективу розвиток управління на основі здорового глузду, наявний здебільшого у нових приватних компаніях, фірмах, підприємствах, керівники яких є не професіоналами-управлінцями, а, як правило, спеціалістами конкретних видів діяльності (інженерами, технологами та ін.). Переважно вони мають серйозні мотиви щодо розвитку своєї фірми, що є вагомою передумовою для професійного розвитку групи керівників. Але з ростом конкуренції на ринку управління на основі здорового глузду виявиться недостатнім, а компанію може спіткати банкрутство, якщо керівництво не усвідомить ситуації і суттєво не вдосконалить управлінську практику. Зорієнтовані на перспективу керівники, прагнучи оволодіти сучасними методами управління, залучають фахівців нового типу, здійснюють організаційно - правові, матеріально-економічні та морально-психологічні зусилля щодо розвитку свого бізнесу.

Стратегічним центром концепції управління є людина як найвища цінність для організації, а реалізується вона на таких засадах:

1. Управління, підтримка та розвиток освітніх інновацій, які є не менш важливими, ніж соціальні та економічні.

2. Орієнтація управління на людину, її індивідуальні, психофізіологічні особливості, інтелектуальні здібності й професійні можливості; розвиток здібностей працівників організації та ефективне їх використання на всіх рівнях управління; посилення і розвиток мотивації працівників.

Висновки. Важливу роль в управлінні відіграє професійна майстерність керівника ЗНЗ, його особиста фахова підготовка, заступників, готовність педагогів до інноваційної діяльності в умовах безперервної післядипломної педагогічної освіти. Тому питання підвищення управлінської компетентності діючих керівників закладів освіти, вчителів у цьому напрямі є винятково актуальним.

Одним з основних шляхів вирішення проблеми управління процесом розвитку інноваційної діяльності навчального закладу та педагогів є прагнення самого керівника до самовдосконалення, його активність, відкритість, бажання оптимізувати власну компетентність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. № 40-^ [Електронний ресурс] - Режим доступу:Http://www. gdo. kiev. ua/Шes/2002/3Ш447.htm.

2. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 р. № 433-^ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. gdo. kiev. ua/Шes/db. php? god=2003&st=271.

3. Положення прямої дії «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (Наказ МОН України від 17 листопада 2000 р. № 522) та «Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» (Наказ МОН України від 20 січня 2002 р. № 114).

4. Наказ МОН України «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» від 23 листопада 2009 №1054.

5. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності: монографія / О. І.Бондарчук. - К.: Наук. світ, 2008.- 318 с.

6. Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. /

В. О.Василенко, В. Г.Шматько - Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. - 440с.

7. Ворон О. Г. Психологічна готовність керівників до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах трансформації освіти / О. Г.Ворон; Ун-т менедж. освіти НАПН України // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. - К., 2010 - Вип.1(14). Ч.2: Психологія. - 8 с.

8. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: навч. посіб. / Л. М.Карамушка. - К.: Либідь, 2004. - 424 с.

9. Класики менеджменту: суть шкіл наукового управління (матеріали кафедральних педагогічних читань): науково-методичний посібник / за заг. ред.

0. Г. Ворон, Т. М.Гавлітіної. - Рівне: РОІППО, 2010. - 60 с.

10. Освітній менеджмент: навч. посіб. / за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. - К.: Шкільний світ, 2003. - 400 с.

11. Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод. посібник [для самостійного вивч. дисц.] /

1. А. Павленко, Н. П.Гончарова, Г. О.Швиданенко. - К.: КНЕУ, 2002. - 150 с.

12. Степенко М. Ф. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: інформаційні матеріали Міністерства освіти і науки України // Освіта України. - 2004. - № 64-65. - С. 12-17.


Похожие статьи