Головна Педагогіка Нова педагогічна думка РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЕТАПУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
joomla
РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЕТАПУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Педагогіка - Нова педагогічна думка

Володимир ДИВАК,

Старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

У статті досліджено проблему розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ на дистанційному етапі навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Розглядаються теоретичні основи економічної діяльності керівників вищих навчальних закладів, проаналізовано їх сучасний стан, розкрито сутність поняття «економічна компетентність керівників ВНЗ». Науково обґрунтовано технологію розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ засобами ІКТ у системі підвищення кваліфікації. Розроблений спеціалізований навчальний курс «Розвиток економічної компетентності керівників ВНЗ» та методичні рекомендації щодо застосування розробленої технології.

Ключові слова: керівник ВНЗ, економічна компетентність керівників ВНЗ, інформаційно-комунікаційні технології, післядипломна педагогічна освіта, технологія розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

В статье исследована проблема развития экономической компетентности руководителей вузов на дистанционном этапе обучения в системе последипломного педагогического образования. Рассматриваются теоретические основы экономической деятельности руководителей высших учебных заведений, проанализировано их современное состояние, раскрыта сущность понятия «экономическая компетентность руководителей вузов». Научно обоснованно технологию развития экономической компетентности руководителей вузов средствами ИКТ в системе повышения квалификации. Разработан специализированный учебный курс «Развитие экономической компетентности руководителей вузов» и методические рекомендации по применению разработанной технологии.

Ключевые слова: руководитель вуза, экономическая компетентность руководителей вузов, информационно-коммуникационные технологии, последипломное педагогическое образование, технология развития экономической компетентности руководителей вузов средствами информационно-коммуникационных технологий.

Studying of the organization of improvement of professional skill of higher educational institution in institutions pedagogical education has proved imperfection

Of this process. It is caused: low motivation to professional work, absence of standards post diploma pedagogical education, imperfection of curricula and programs, improvements of professional skill of this category of workers, an illegibility of definition of the maintenance of their economic competence and organizational-pedagogical conditions which would promote effective training in system post diploma pedagogical education.

Key words: head of a higher educational institution, economic competence head of a higher educational institution, information and communication technology, development of the economic competence technology of head of a higher educational institution by means of information and communication technologies.

Одним із пріоритетних напрямків Концепції економічного і соціального розвитку України передбачається оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі «наука-освіта-технології» [5].

В умовах швидкозмінних процесів в економіці, що є наслідком сучасних соціально-економічних перетворень, все більшого значення набуває якісна професійна підготовка керівників освіти. У Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», у Державній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)», Національній доктрині розвитку освіти відображено основні напрями професійного зростання керівників вищих навчальних закладів (ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації) для підвищення конкурентоздатності навчальних закладів на фоні низькотехнологічної освіти і малоефективного управління [1].

Керівники ВНЗ на сучасному етапі розвитку освіти зацікавлені в отриманні знань із господарських, фінансових та маркетингових питань в освіті, оскільки вони самі стають менеджерами, управляють педагогічною системою навчального закладу, організовують і стимулюють професійну діяльність педагогічних працівників, вивчають попит на освітні послуги та забезпечують їх якісне надання, займаються господарською діяльністю, намагаючись дотримуватися відповідності показників роботи навчального закладу державним стандартам вищої освіти, утримувати його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг, достатній рівень професійної компетентності [4, с.123].

Важливою складовою професійної компетентності керівників ВНЗ є економічна компетентність, рівень якої можна удосконалювати в системі післядипломної педагогічної освіти.

На даний час основними формами підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти є очна, очно-дистанційна і заочна [6, с.9].

Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації має переваги на сучасному етапі розвитку післядипломної педагогічної освіти через можливість проведення тривалого дистанційного етапу навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Основним завданням дистанційного етапу очно-дистанційного навчання є якісне забезпечення та супровід самостійної роботи слухачів з використанням технологій дистанційного навчання. Саме інформаційно-комунікаційні технології повинні відігравати провідну роль у проведені дистанційного навчання, у підготовці і поширенні масової інформації, у подальшому розвитку культури, освіти, науки, забезпеченні взаємодії людей.

Подолати суперечності між фактичним рівнем економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів і необхідними для сучасного управління економічними знаннями і вміннями допоможуть інформаційно-комунікаційні технології.

Мета нашого дослідження — проаналізувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на дистанційному етапі навчання з розвитку економічної компетентності, що дасть можливість керівникам ВНЗ професійно розв’язувати складні завдання фінансово-господарської діяльності та навчально-виховного процесу, свідомо аналізувати та корегувати результати професійної діяльності.

На основі аналізу понять «компетентність», «управлінська компетентність», «професійна компетентність», «професійна діяльність керівників ВНЗ», освітньо-кваліфікаційної характеристики керівника загальноосвітнього навчального закладу ми визначаємо економічну компетентність керівника ВНЗ як систему фінансових, матеріальних і господарських знань та вмінь, що окреслюють цілісну суть створення, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ, формування економічного мислення викладачів і студентів із метою забезпечення ефективної діяльності вищого навчального закладу.

У структурі економічної компетентності ми виділили мотиваційний, когнітивний, операційний і оцінний компоненти. Мотиваційний включає ставлення до економічної діяльності керівників ВНЗ, що виражається у намірах ефективно використовувати матеріальні і людські ресурси, покращувати економічні показники навчального закладу з метою забезпечення якісної вищої освіти. Когнітивний охоплює знання основ економіки: фінансів, маркетингу, підприємницької діяльності. Операційний охоплює форми, методи, прийоми економічного впливу, сформовані на рівні умінь і навичок. Оцінний передбачає аналіз оцінювання та самооцінювання рівня економічної компетентності з метою визначення змісту навчання.

Економічна компетентність керівників ВНЗ містить фінансову, маркетингову, підприємницьку складові.

Умовами підвищення рівня економічної компетентності керівників ВНЗ є: мотивація керівників регіональних управлінь освіти та керівників ВНЗ до розвитку економічної компетентності; врахування у змісті навчання індивідуальних потреб і запитів керівників ВНЗ щодо ефективної фінансово - господарської діяльності; забезпечення єдності і взаємодоповнюваності змісту економічного навчання на очному і дистанційному етапах; науково-методичний супровід поетапного розвитку економічної компетентності; створення регіональної системи заохочення та стимулювання економічної діяльності керівників ВНЗ; використання засобів ІКТ для забезпечення керованої самостійної роботи слухачів з економічних питань.

Підвищення рівня економічної компетентності керівників ВНЗ можливе за умов цілеспрямованого відбору змісту навчання економічного спрямування, забезпечення єдності очного та дистанційного етапів навчання за технологією розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ. Ефективність технології розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ забезпечується єдністю змістової та процесуальної частин, науково-методичним супроводом із використанням засобів ІКТ.

Під поняттям «інформаційно-комунікаційні технології» розуміється сукупність технічних і програмних засобів та методик їх використання, що забезпечують збирання, передачу, обробку, відображення і зберігання інформації, необхідної для підвищення ефективності різних видів діяльності і процесів.

Серед засобів ІКТ, необхідних для розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ — програмні засоби системного, загального призначення, прикладне програмне забезпечення; засоби для підключення до мережі Інтернет та забезпечення можливості повноцінної роботи в мережі Інтернет через сервери, лінії зв’язку, модеми, програми пошуку інформації тощо.

Розвиток економічної компетентності керівників ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти буде ефективним, якщо базуватиметься на синхронному навчанні з використанням засобів зв’язку: ICQ, Skype, IRC (Internet Relay Chat), інтерактивне TV, web-телефонія, телеконференції NetMeeting, Telnet; впровадженням в управлінську діяльність керівників ВНЗ програм: «Директор», «Кадри», «Матеріально-технічна база», «Фінансово-господарська діяльність», «Заробітна плата», орієнтованих на розвиток економічного середовища вищих навчальних закладів; спиратиметься на стандарти інформаційних технологій електронного навчання e-Leaming, стандарти вищої освіти; матиме тісний зв’язок із досягненнями в галузі фундаментальних і прикладних наукових досліджень; створюватиметься та впроваджуватиметься сучасна система дистанційного навчання на базі ВНЗ, ІНІЮ, центрів та віртуальних лабораторій дистанційного навчання.

Якість економічного навчання можна забезпечити завдяки використанню інформаційних технологій бізнесу та програмних засобів і середовищ, формуючи вміння роботи з Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Advanced Server, Office 2000/XP/2007 (Word, Access, Excel, Outlook, PowerPoint), Microsoft BizTalk, Microsoft Commerce Server 2000, Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Microsoft Project Server 2003, Microsoft SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Systems Management Server

2003, Microsoft Windows Support та ін.

На сьогодні розроблена технологія розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ засобами ІКТ, окреслено роль дистанційного етапу підвищення кваліфікації керівників ВНЗ як чинника професіоналізму, розроблено методичні рекомендації з упровадження технології розвитку економічної компетентності

Керівників ВНЗ засобами ІКТ у системі підвищення кваліфікації.

Розроблена технологія розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ засобами ІКТ являє собою систему, що включає концептуальну, діагностико-корекційну, економічну, технологічну та результуючу складові.

Концептуальна складова визначає, що економічна компетентність керівників ВНЗ залежить від змісту економічного навчання та керованої самоосвітньої діяльності керівників вищих навчальних закладів.

Визначення рівнів економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів під час вхідного діагностування у діагностико-корекційній складовій пропонованої технології впливає на формування індивідуального плану навчання слухача.

Умовою розвитку економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів є забезпечення єдності і взаємодоповнюваності змісту економічного навчання на очному і дистанційному етапах, що досягається шляхом розробки і впровадження навчального курсу «Розвиток економічної компетентності керівників ВНЗ» у процес підвищення кваліфікації.

Спецкурс побудований на структурно-модульній основі і складається з трьох модулів. У модулі «Формування економічної компетентності керівників ВНЗ» розкриваються питання економічної компетентності як складової професійної компетентності керівників вищих навчальних закладів, досліджуються кваліфікаційні вимоги до посади керівника вищого навчального закладу, аналізується модель розвитку економічної компетентності керівника ВНЗ; у модулі «Складові економічної компетентності керівників ВНЗ» вивчаються питання фінансово-господарської, маркетингової, підприємницької діяльності керівників вищих навчальних закладів; у модулі «Особливості управління економічною діяльністю ВНЗ» розкриваються питання конкурентоспроможності ВНЗ у ринкових умовах, формування кошторису ВНЗ, діяльність ВНЗ в умовах часткової фінансової самостійності.

Технологічна складова розвитку економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів реалізується на очному і дистанційному етапах навчання і включає навчальний, навчально-тематичний плани, використання електронного навчального середовища.

Результуюча складова передбачає отримання даних про зміну рівнів економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів для планування неперервного підвищення кваліфікації.

Кожна складова даної технології є невід’ємною її частиною і характеризується сукупністю змісту, форм і методів.

Розвиток економічної компетентності керівників ВНЗ здійснювався у процесі підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання. Навчання відбувалося у три етапи. Основними завданнями першого етапу навчання, очного (організаційно-настановної сесії) було вхідне діагностування експериментальних та контрольних груп, для визначення рівнів економічної компетентності керівників ВНЗ, складання індивідуального навчального плану слухача із завданнями на очний та дистанційний етапи підвищення кваліфікації, організація навчання слухачів експериментальних груп за програмою навчального курсу «Розвиток економічної компетентності керівників ВНЗ», реєстрація слухачів у віртуальному середовищі (веб-клас).

Другий, дистанційний етап навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників ВНЗ тривав біля 6 місяців і включав самостійну економічну роботу слухачів під керівництвом координатора-тьютора та навчальну практику. Зміст самостійної економічної роботи слухачів, її обсяг визначався початковим рівнем економічної компетентності керівників ВНЗ. Самостійна робота слухача курсів підвищення кваліфікації включала написання розділу економічного змісту у кваліфікаційній випускній роботі, пошук тематичної інформації економічного змісту в мережі Інтернет, використання електронних бібліотек, електронних енциклопедій, посібників з економічних питань, проводилися консультації з питань застосування економічних знань у практичній діяльності ВНЗ, здійснювався проміжний контроль в он-лайн режимах та через електронну пошту та ін.

Навчальна практика включала участь у форумі, електронній конференції (Chat), де відбувалося он-лайн — спілкування зі слухачами за тематикою розвитку економічної компетентності, управління економічною діяльністю вищих навчальних закладів, обговорювалися завдання практичного змісту, розроблялися та впроваджувалися економічні проекти.

Завершальним етапом навчання за технологією розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ засобами ІКТ був контрольно-оціночний етап (залікова сесія). Основними завданнями залікової сесії була систематизація знань, умінь і навичок слухачів; оцінювання виконання індивідуального навчального плану, моніторинг якості економічного навчання, визначення рівнів економічної компетентності керівників ВНЗ наприкінці навчання для планування неперервної економічної освіти.

Розроблені методичні рекомендації з впровадження технології розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ засобами ІКТ у системі підвищення кваліфікації, які містять етапи впровадження технології, індивідуальний план та індивідуальну програму слухача курсів підвищення кваліфікації з розвитку економічної компетентності, методичні заходи, орієнтовані на учасників навчального процесу.

Висновки

1. Сучасною формою навчання у системі підвищення кваліфікації є очно- дистанційна. Проведення підвищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів буде ефективним при застосуванні технології розвитку економічної компетентності засобами ІКТ, як сукупності змісту, форм і методів навчання та технічних і програмних засобів, що забезпечують збирання, передачу, обробку, відображення і зберігання інформації, необхідної для підвищення ефективності різних видів економічної діяльності.

2. Модель розвитку економічної компетентності керівника ВНЗ базується на фінансовій, маркетинговій, підприємницькій економічних складових та включає мотиваційний, когнітивний, операційний, оціночний компоненти.

3. Розроблення спецкурсу «Розвиток економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів» на основі моделі професійної компетентності керівників ВНЗ дало змогу визначити зміст економічного навчання керівників ВНЗ.

4. Упровадження технології розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ засобами ІКТ сприяло розвитку економічного мислення, мотивувало керівників до здійснення ефективного управління економічною діяльністю вищих навчальних закладів, забезпечило підвищення рівня економічної компетентності.

Результати дослідження можуть бути використані у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації, закладах післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетах (центрах), управліннях освіти обласних, районних державних адміністрацій, рад народних депутатів для розвитку економічної компетентності керівників ВНЗ.

Проведене дослідження не вичерпує всіх питань розвитку економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів. Перспективними є подальші дослідження з таких напрямів, як підвищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів на засадах кредитно-модульної організації навчання, що значною мірою усуває негативні аспекти зрівняльної системи навчання; розроблення державних стандартів засобів навчання друкованих, електронних, апаратно-програмних; розвиток економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів за дистанційною та екстернатною формами навчання у системі післядипломної педагогічної освіти; наступність у розвитку економічної компетентності керівників вищих навчальних закладів у закладах післядипломної педагогічної освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 20. - 134 с.

2. Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки» // Офіційний вісник України. - 2005. - №49. - С. 12-18.

3. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / за заг. ред.

А. П.Гальчинського, С. В. Льовочкіна, В. П. Семиноженка. - К., 2004. - 261 с.

4. Концепція розвитку економічної освіти в Україні // Освіта в Україні. -

2004. - №4. - С 4-5.

5. Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні. - К.: ЦІННО АПН України, 2002. - 12 с.

Похожие статьи