Головна Педагогіка Нова педагогічна думка СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ЕСТЕТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
joomla
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ЕСТЕТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Педагогіка - Нова педагогічна думка

УДК 37.036:378.2

Оксана ВАРГАТА,

Здобувач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу

УМО АПН України

У статті розглядається проблема створення системи організаційних та методичних засад управління естетичним вихованням учні загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ).

Ключові слова: управління естетичним вихованням, організаційно - методичні засади, система, модель, моделювання, методична робота.

В статье рассматривается проблема создания системы организационных и методических основ управления эстетическим воспитанием учащихся общеобразовательных учебных заведений (ОУЗ).

Ключевые слова: управление эстетическим воспитанием, организационно-методические основы, система, модель, моделирование.

The paper considers the problem of establishing a system of organizational and methodological foundations of management aesthetic education students of General Educational Institutions.

Key words: aesthetic education management, organizational and methodological foundations, the system, model, modeling.

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі особливо важливою є проблема управління естетичним вихованням учнів. Реалізація її потребує від керівників не тільки знань теоретичних основ соціального управління, освітнього менеджменту, специфіки загальної середньої освіти, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на особистість учня, але й забезпечення відповідної системи організаційно-методичних засад щодо управління естетичним вихованням учнів ЗНЗ.

Проте, як свідчить аналіз літературних джерел, у науці та практиці недостатньо приділено уваги організаційно-методичним аспектам діяльності керівників ЗНЗ щодо забезпечення реалізації концептуальних завдань естетичного виховання учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Теоретичні та практичні аспекти естетичного виховання учнів досліджуються у працях педагогів, психологів, естетів: В. О.Сухомлинського, А. С.Макаренка, К. Д.Ушинського, С. А.Аничкіна,

А. Б.Щербо, Д. М.Джола, В. Н.Швацької, М. С.Кагана. Наукові основи

Управління загальноосвітнім навчальним закладом закладені в роботах

В. І.Бондаря, Ю. Васильєва, Л. І.Даниленко, Г. В.Єльникової,

Ю. А.Конаржевського, В. І.Маслова, М. М.Поташніка, Т. І.Шамової та ін. Проблеми використання моделювання для відтворення будь-якої системи у відповідній моделі досліджують В. С.Пікельна, О. Г.Хомерики, В. А.Штофф,

І. Б.Новак, Н. М.Островерхова та ін.

Однак питання організаційно-методичних засад управління естетичним вихованням учнів ЗНЗ у педагогічній науці розкриті недостатньо.

Формулювання цілей статті. Успішність управління естетичним вихованням учнів ЗНЗ значною мірою залежить від усвідомлення та реалізації керівником організаційно-методичних аспектів цієї діяльності. Оскільки з даної проблеми ще не здійснювалися наукові дослідження, то метою нашої статті є наукове обґрунтування системи організаційно-методичних засад управління естетичним вихованням учнів ЗНЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління естетичним вихованням учнів повинно носити системний характер. Як зазначає В. І. Маслов, система є цілісним утворенням, що складається із сукупності різних елементів, кожен з яких має свої специфічні якості, непритаманні системі в цілому. Взаємодія між цими елементами забезпечує стабільність та розвиток системи, до якої вони належать [6, с.22].

Категорія «система» з її ознаками сприяє розробці системного підходу до аналізу всіх явищ, зокрема і процесу управління естетичним вихованням учнів. Системоутворюючою основою системи є мета її функціонування, під якою розуміється ідеалізований кінцевий результат діяльності даної системи, що досягається виконанням чітко визначених завдань відповідно до етапаів, які сприяють досягненню мети.

При побудові системи організаційно-методичних засад управління естетичним вихованням учнів ЗНЗ ми виходили з кінцевої мети дослідження — забезпечити ефективність управління естетичним вихованням учнів. Створення системи здійснювалося на основі вимог і провідних положень теорії моделювання.

Як відомо, у широкому розумінні поняття «моделювання» виражає загальний аспект пізнавального процесу: «Пізнати об’єкт, — пише І. Б.Новак, — означає змоделювати його». У вузькому — це специфічний спосіб пізнання, за допомогою якого одна система (об’єкт дослідження) відтворюється в іншій (моделі).

Як вихідне, візьмемо визначення моделі, запропоноване В. А.Штоффом. На його думку, модель — це «така уявно представлена або матеріально реалізована система, яка, відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт» [9, с.52]. На наш погляд, дане визначення відображає сутнісні характеристики такого складного та багатоаспектного поняття, як модель.

Отже, сутність моделювання полягає в заміщенні реально існуючих об’єктів, процесів, явищ їх знаковими, графічними чи матеріальними аналогами, що адекватно відображають властивості об’єктів реальності та дослідження останніх за допомогою отриманих моделей відповідно до поставленої мети. Використовуючи моделювання у нашому дослідженні, ми маємо можливість представити цілісну картину проблеми, що вивчається, звузити зону експериментально-теоретичного пошуку відповідно до мети й завдань роботи.

Моделюючи систему організаційно-методичних засад управління естетичним вихованням учнів, ми врахували такі вимоги до розробки моделі:

- відповідність стратегічній меті освіти;

- подібність моделі до оригіналу;

- наявність структурних елементів моделі;

- зміни в організації, змісті, технологіях навчально-виховного процесу;

- відповідність моделі інтересам, запитам учасників навчально - виховного процесу.

Важливим етапом процесу моделювання є визначення структурних складових моделі. Відомо, що неструктурованих моделей, як і систем, у природі не існує. Виокремлення і побудова структури моделі базується на визначенні інтегрованих головних складових системи, що моделюється.

Такими складовими системи управління естетичним вихованням учнів ЗНЗ ми визначили організаційні та методичні засади. У свою чергу організаційні засади управління естетичним вихованням учнів включають:

- організацію діяльності (вивчення та аналіз реального стану естетичного виховання учнів; визначення стратегічних і тактичних цілей; планування роботи з кадрами щодо естетичного виховання школярів; планування навчально-виховного процесу; мотивація педагогів; контроль за реалізацією завдань естетичного виховання учнів);

- організацію умов (нормативно-правове забезпечення; науково - інформаційне забезпечення; кадрове забезпечення; дидактичне забезпечення; технологічне забезпечення; матеріально-технічне забезпечення; фінансове забезпечення).

До методичних засад управління естетичним вихованням учнів відносять:

- діагностування педагогів (діагностування готовності педагогів до здійснення естетичного виховання учнів, рівень естетичної культури вчителів, володіння фахівцями методикою викладання дисциплін художньо-естетичного циклу);

- підготовку вчителя до здійснення естетичного виховання учнів (зміст, форми, методи методичної роботи; використання передового педагогічного досвіду);

- підготовку вчителя до вивчення результативності естетичного виховання учнів (формування умінь роботи з діагностичним інструментарієм; використання базових кваліметричних моделей; експертиза ефективності педагогічних засобів). Результатом реалізації методичних засад має стати готовність учителя до реалізації завдань естетичного виховання учнів у школі. Для відстеження якості управління естетичним вихованням учнів необхідно здійснювати моніторинг.

Система організаційно-методичних засад управління естетичним вихованням учнів ЗНЗ має такий вигляд (див. рис. 1):


Рис. 1. Система організаційно-методичних засад управління естетичним вихованням учнів ЗНЗБільш детально розглянемо кожну складову нашої моделі.

Важливим моментом в управлінні естетичним вихованням учнів є організація діяльності. Основу її складає розподіл обов’язків та праці між педагогічними працівниками. Доцільність організації є безперечною з огляду на необхідність формулювати мету та прогнозувати результати спільної діяльності з управління естетичним вихованням учнів, знаходити оптимальні методи об’єднання зусиль учасників навчально-виховного процесу щодо її досягнення, оцінювати ефективність індивідуальної та колективної роботи педагогів, здійснювати навчання персоналу, створювати сприятливі умови у педагогічному колективі.

О. І.Мармаза визначає організацію як функцію управління, сутність якої полягає у визначенні місця і ролі кожного члена колективу в досягненні поставленої мети [4, с.169].

На думку М. М.Мартиненка, організація — це процес, що здійснюється керівником і спрямований на розподіл спільної діяльності серед виконавців та встановлення між ними причинних відносин діяльності, що викликають ефект додаткового корисного результату [5].

Л. Е.Орбан-Лембрик зазначає, що організація діяльності як функція управління є такою формою цілеспрямованого впливу на групу людей, яка передбачає створення нових та впорядкування функціонуючих організаційних структур управління як елементів процесу реалізації планів і цілей установи [7].

Послуговуючись вищезазначеними поняттями, під організацією, ми розуміємо діяльність керівника ЗНЗ, що спрямована на формування і регулювання структури взаємодій і відносин, яка необхідна для виконання прийнятих планів і управлінських рішень щодо управління естетичним вихованням учнів. Організаційні відносини з управління естетичним вихованням учнів - це взаємини між учасниками педагогічного процесу, які виникли у зв’язку з розподілом повноважень у спільній діяльності.

Відтак, проаналізувавши вищесказане, ми визначили, що при здійсненні управління естетичним вихованням учнів керівнику ЗНЗ слід визначити напрями та зміст діяльності, яка повинна включати:

- вивчення та аналіз реального стану естетичного виховання учнів;

- визначення стратегічних і тактичних цілей;

- планування роботи з кадрами;

- планування НВП;

- мотивацію педагогів;

- контроль за реалізацією завдань естетичного виховання учнів.

Обов’язковим в управлінні естетичним вихованням учнів є створення

Необхідних умов, які забезпечать успішність даної діяльності. До таких умов ми відносимо: нормативно-правові, науково-інформаційні, дидактичні, кадрові, технологічні, матеріально-технічні, фінансові.

Наступна складова моделі — методичні засади управління естетичним вихованням учнів. Роль готовності педагогічних кадрів до роботи в нових умовах зростає у зв'язку із масштабністю поставлених завдань. Як зазначає

В. Г.Кремень, дуже важливо, щоб підготовка високопрофесійних педагогічних працівників відповідала інтеграційному критерію «педагогічна майстерність + мистецтво комунікування + нові технології» [1, с.96].

Для педагогів, які навчаються впродовж усього життя, науково - методична робота є потужним стимулом і фактором професійного та духовного оновлення. Вона дає їм змогу бути у постійному творчому пошуку, стимулює до відкритості та спрямованості в майбутнє.

Методична робота в ЗНЗ розглядається як цілісна система взає­мопов'язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на підвищення фахової майстерності педагогів, зокрема на розвиток творчого потенціалу кожного педагога та всього педагогічного колективу з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу [1, с.5].

Здійснюючи управління методичною роботою, керівнику насамперед слід провести діагностування інформаційних потреб педагогів для роботи з естетичного виховання учнів; визначити рівень естетичної культури педагогів та ступінь їх готовності до цієї діяльності; з’ясувати, наскільки вони володіють методикою викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. Результати діагностування обов’язково слід враховувати при визначенні змісту, форм та методів методичної роботи. Доцільним є використання передового педагогічного досвіду з даної проблеми.

Наступним важливим етапом, на нашу думку, є підготовка вчителя до вивчення результативності естетичного виховання учнів. Сьогодні потрібно не тільки забезпечити педагогів відповідними методиками, тестами для оцінювання рівня естетичного виховання учнів, а й сформувати в них уміння працювати з цим діагностичним інструментарієм, використовувати базові кваліметричні моделі, здійснювати експертизу ефективності педагогічних засобів.

Результатом такої системної методичної роботи має стати готовність учителя до здійснення естетичного виховання учнів.

Для забезпечення постійного зворотного зв’язку та прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень необхідно здійснювати моніторинг естетичного виховання школярів.

У педагогіці моніторинг — це форма збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує безперервне стеження за її станом і прогнозування розвитку педагогічних систем.

Здійснення моніторингових процедур вимагає оновлення технології аналізу педагогічної діяльності для посилення самостійності школярів, процесів саморозвитку і самоорганізації, що забезпечує підвищення якості навчально-виховного процесу [3, с.200]. Моніторинг естетичного виховання учнів функціонально пов'язаний з усіма етапами управління цим процесом, утворюючи з ними замкнений цикл.

Висновки. Розроблена і науково обґрунтована нами система організаційних та методичних засад управління естетичним вихованням учнів містить у собі всі важливі структурні складові, без урахування яких неможливо ефективно управляти таким важливим напрямом діяльності загальноосвітнього навчального закладу як естетичне виховання учнів. Поряд з цим, акцентування уваги керівників на важливості даної проблеми сприятиме вчасному реагуванню на інноваційний пошук, мотивування та впровадження інновацій задля реалізації концептуальних завдань естетичного виховання учнів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гуменюк В. В. Науково-методична робота з педагогічними кадрами /

В. В. Гуменюк, І. А. Наумчук. - Камянець-Подільський: ПП М. І.Мошак, 2005. - 160с.

2. Даниленко Л. І. Освітній менеджмент: навчальний посібник / Л. І.Даниленко; за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. - К.: Шкільний світ, 2003. - 400с.

3. Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія / Г. В.Єльникова. - К.: ДАККО, 1999. - 303с.

4. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника /

О. І.Мармаза. - Х.: Основа, 2007. - 448 с. - (Серія «Адміністратору школи»).

5. Мартиненко М. М. Основи менеджменту / М. М.Мартиненко. - К.: Каравела, 2005. - 496с.

6. Маслов В. І. Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами / В. І.Маслов - Тернопіль: Астон, 2007. - 150 с.

7. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: посібник / Л. Е.Орбан - Лембрик. - К.: Академвидав, 2003. - 568с.

8. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. / Є. М.Хриков. - К.: Знання, 2006. - 365с.

9. Штофф В. А. Моделировиние и философия / В. А.Штофф. - М.: Наука, 1966. - 310с.


Похожие статьи