Головна Педагогіка Нова педагогічна думка ПРОФЕСІЙНО - ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ "МАШИНОБУДУВАННЯ" В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
joomla
ПРОФЕСІЙНО - ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ "МАШИНОБУДУВАННЯ" В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
Педагогіка - Нова педагогічна думка

УДК 029.01: 621 Леонід МОБІЛО,

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Володимир НЕСТЕРЕНКО,

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Валерій НІКІТІН,

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статті наведено досвід підготовки фахівців напряму «Машинобудуван­ня» кафедри будівельних дорожніх меліоративних машин і обладнання у відпо­відності до завдань Національної стратегії розвитку освіти України із засто­суванням наскрізного проектування в курсових роботах і проектах, бакалавр­ських і магістерських роботах, дипломних проектах; показані особливості і специфіка виконання бакалаврських робіт, наведені переваги цієї системи.

Ключові слова: наскрізне проектування, фахова підготовка, бакалаврська робота, магістерська робота, інтегровані навчальні плани.

В статье приведен опыт подготовки специалистов направления "Машино­строение" кафедры строительных дорожных мелиоративных машин и обору­дования в соответствии с заданиями Национальной стратегии развития обра­зования Украины с применением сквозного проектирования в курсовых работах и проектах, бакалаврских и магистерских работах, дипломных проектах; пока­заны особенности и специфика выполнения бакалаврских работ, приведены преимущества этой системы.

Ключевые слова: сквозное проектирование, профессиональная подготовка, бакалаврская работа, магистерская работа, интегрированные учебные планы.

To the article experience of preparation of specialists is driven straight "Engi­neer" of department of building traveling reclamative machines and equipment in ac­cordance with the tasks of National strategy to development of formation of Ukraine with the use of the through planning, term papers and projects, bachelor and mas­ter’s degree works, diploma projects; shown feature sand specific of implementation of bachelor work, experience and lacks of this system.

Keywords: the through planning, professional preparation, bachelor work, mas­ter's degree work, integrated educational plans.

Згідно національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки серед інших ключових напрямів державної освітньої політики мають стати: створення і забезпечення можливостей для реалізації освітніх моделей, різно­манітних форм та засобів отримання освіти; забезпечення неперервності освіти; розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі.

Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретич­них знань, а здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян.

Серед основних проблем і завдань розбудови і модернізації національної освіти, в стратегії її розвитку відмічено: недосконалість змісту освіти - держав­них стандартів освіти, навчальних планів, програм та підручників; переосна­щення навчальної, науково методичної та матеріально - технічної бази вищих навчальних закладів через цільове фінансування; модернізацію навчальних планів, програм та підручників навчальних закладів відповідно до оновлених державних стандартів; створення інтегрованих навчальних планів вищих на­вчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

В зв'язку з наведеним, а також з тим, що в Україні в останні роки існує де­фіцит фахівців в галузі технічних спеціальностей, що неодноразово відмічалось керівництвом МОНмолодьспорту України, на кафедрі будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання Національного університету водного гос­подарства та природокористування, розроблені і впроваджуються в навчальний процес ряд заходів, направлених на ліквідацію дисбалансу в підготовці і попиті фахівців напряму "Машинобудування" і на вирішення завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні. Ці заходи передбачають оновлення всього науково-методичного забезпечення, включно видання посібників і підручників в відповідності до оновлених державних стандартів сучасної системи методо­логічного і науково-методичного супроводу процесу національної освіти з ге­неруванням інноваційних ідей. В цьому плані робота кафедри БДММіО напра­влена на підготовку і видання посібників та підручників в авторській співпраці з ведучими науковцями України в галузі машинобудування. До головних на­прямів діяльності кафедри відносяться також переоснащення навчальної і нау­ково-дослідної бази кафедри - створення науково-дослідної лабораторії розроб­ки ґрунту; організація більш глибокого вивчення професійно-орієнтованих дис­циплін на базі діючого парку машин для земляних робіт, що функціонує на на­вчально - дослідному полігоні кафедри; впровадження інтегрованих навчаль­них планів по підготовці бакалаврів напряму "Машинобудування" в співпраці з навчальними закладами ІІІ-го рівня акредитації; впровадження в навчальний процес наскрізного проектування, що забезпечує послідовність у вивченні про- філюючо-орієнтованих навчальних дисциплін.

Суть наскрізного проектування полягає в тому, що для отримання, міцних знань в техніці, студенту не обов’язково детально вивчати всі класи машин, яких існує більше 200. По своїй структурі всі машини є подібними, тобто вони складаються з одних і тих же частин, таких як ходове обладнання, системи ке­рування, передачі, трансмісії, приводи, робочі органи, контрольні та сигнальні прилади тощо. Відрізняються вони лише призначенням, конструкціями робочих органів, геометричними розмірами, техніко-економічними показниками та тех­нологією виконання робіт. Тому раціональніше вивчити більш глибоко і доско­нало групу машин, інші з яких є їх аналогами.

Саме наскрізне проектування дозволяє досягти мети якісного оволодіння знаннями. При застосуванні такої системи проектування студент отримує тему роботи від керівника ще в 5 - му семестрі і послідовно виконує її до закінчення всього курсу навчання в університеті, спочатку виконуючи курсовий проект по першій профілюючій дисципліні (1КПп), потім по другій (2КПп) і курсову ро­боту по третій (3КРп), пізніше по бакалаврській роботі (БР) і нарешті по дип­ломному проекту (ДП) чи магістерській роботі (МР), що можна записати у ви­гляді:


В першому курсовому проекті студент знайомиться з отриманою темою, вивчає призначення, будову і принцип роботи заданої машини або обладнання, збирає, опрацьовує і систематизує інформаційні джерела, здійснює патентний пошук, проектує загальний вигляд машини або обладнання і її головні вузли.

В наступному курсовому проекті студент продовжуючи працювати по тій же тематиці, робить аналіз конструкцій аналогів машин або обладнання, вияв­ляє їх недоліки і переваги, намічає шляхи їх удосконалення, розробляє їх окремі вузли.

В бакалаврській роботі, студент, на основі напрацьованих матеріалів обґру­нтовує і вибирає технологічний процес роботи машин або обладнання, виконує необхідні креслення.

Г оловною метою дипломного проектування є модернізація, машини або об­ладнання для покращення їх техніко-економічних показників. При виконанні магістерської роботи студент проводить теоретичні та експериментальні дослі­дження, систематизує отримані дані, проводить їх обробку та аналіз, отримує графічні та математичні залежності між параметрами машини та робочим сере­довищем.

Ключовою ланкою в методичному ланцюгу наскрізного проектування є ба­калаврська робота, виконання якої на кафедрі практикується вже протягом останніх років.

Виконання бакалаврської роботи є одним з найважливіших етапів у підгото­вці фахівців напряму “Машинобудування”, метою якої є систематизація, закрі­плення та поглиблення знань в області механізації будівельних процесів, розви­ток конструкторських навичок і здібностей, рішення інженерних задач.

Бакалаврська робота - самостійна робота студента, яка є основою присвоєн­ня йому кваліфікації бакалавра напряму “Машинобудування”. Вона розробля­ється на підставі завдання кафедри з врахуванням рефератів, курсових робіт і проектів, індивідуальної учбової і наукової роботи, що виконується студентами в 6.8 семестрах.

Бакалаврська робота виконується при консультативній підтримці керівника бакалаврських робіт, а також консультантів з інших професійно пов'язаних час­тин роботи (розділи по експлуатаційно-діагностичній частині, безпеки життє­діяльності і охорони праці, техніко-економічний). Керівники призначаються кафедрою БДММіО.

Тема бакалаврських робіт формулюється їх керівниками з урахуванням ви­мог кваліфікаційної характеристики фахівця, актуальності з точки зору рішення реальних виробничих завдань, здібностей і побажань студента. Технічні за­вдання бакалаврських робіт повинні визначати коло питань, що підлягають опрацюванню і повинні відповідати наступним вимогам: об'єкт проектування повинен виконувати одну з технологічних операцій загального технологічного процесу будівництва і підприємств будівельних матеріалів; рішення технічної проблеми, якій присвячена робота, повинно бути спрямованим на досягнення позитивного ефекту у зв'язку з економією матеріально-технічних або трудових ресурсів, а також у зв'язку з підвищенням якості готової продукції, з поліпшен­ням показників безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності, безпечності та з покращенням умов праці; по темі роботи необхідно провести інформацій­ний патентний пошук, дати оцінку знайденим технічним рішенням та запропо­нувати напрямок удосконалення.

Кожна тема бакалаврської роботи розглядається на засіданні кафедри, за­тверджується і закріплюється за студентом наказом по університету.

Бакалаврська робота може бути частиною комплексної роботи, що викону­ється декількома студентами. Комплексні бакалаврські роботи можуть бути ка­федральними і міжкафедральними. По них наказом по університету признача­ються керівники роботи в цілому і керівники кожного з проектів, що входять до неї.

Закінчена бакалаврська робота - це комплект технічної документації, який включає креслення (графічну частину на 6.7 - и аркушах і пояснювальну запи­ску (текстова частина складає 50.60 сторінок).

Вимоги до оформлення бакалаврської роботи розроблені на основі Держав­них стандартів, діючих в Україні: Єдиної системи конструкторської документа­ції (ЄСКД), державної системи забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), систе­ми інформаційно-бібліографічної документації і ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

Відхилення від вказаних вимог відзначаються у відгуках керівників бакала­врських робіт та в рецензіях на них і, як правило, тягнуть за собою зниження оцінки, що виставляється ДЕКом.

Кафедрою призначається викладач-нормо-контролер, який здійснює конт­роль бакалаврських робіт. В його обов'язки входить перевірка дотримання у ба­калаврській роботі вимог діючих стандартів та інших нормативних документів, наявності і правильного оформлення посилань на них. При нормоконтролі гра­фічної частини увага приділяється повному відображенню конструкції машини на кресленнях, правильному вибору форматів та масштабів, правильному про­ставлянню розмірів, допусків, посадок, чистоти обробки поверхонь та інших технічних вимог до виготовлення деталей та зборки вузлів; повноті і правиль­ності складання специфікацій, заповнення основних написів.

Графічна частина бакалаврської роботи, як правило виконується в елект­ронному варіанті на основі застосування графічної програми КОМПАС, навич­ки роботи з якою студенти отримують під час попередніх етапів навчання.

Заключний етап виконання бакалаврської роботи включає: узгодження з консультантами розділів роботи; підпис пояснювальної записки і графічної час­тини керівником роботи; нормоконтроль; одержання рецензії; попередній за­хист бакалаврської роботи і одержання відгуку від керівника.

Пояснювальна записка повинна включати: титульний лист, завдання, рефе­рат, зміст, вступ, технологічну частину, інформаційну частину

(аналіз конструкцій машин або обладнання та їхні технічні характеристики, технічне описання об'єкта проектування), проектно-розрахункову частину, роз­діли по експлуатації та діагностуванню, безпеці життєдіяльності і охороні пра­ці, економічну частину, висновки, перелік посилань, додатки.

Технологічна частина включає описання будівельного об’єкту або його ді­лянки з визначенням об’ємів робіт; вибір і описання технологічного комплексу машин або обладнання для виконання робіт, в якому застосовується об'єкт про­ектування; технічні характеристики комплексу машин або обладнання.

Опис будівельного об’єкту або його ділянки з визначенням об’ємів робіт повинен базуватися на відповідних нормативних матеріалах - державних стан­дартах, технічних умовах, БНІПах, ЄНІРах тощо.

Вибір технологічного комплексу машин або обладнання для виконання ро­біт повинний бути проаналізований з точки зору наступних критеріїв: ефектив­ність виробництва; отримання високої якості готової продукції; забезпечення низької собівартості; високого ступеня механізації та автоматизації; забезпе­чення безпеки життєдіяльності та охорони праці, створення найкращих умов для праці робітників.

Технічні характеристики комплексу машин або обладнання рекомендовано приводити в вигляді таблиць, до яких необхідно включати: перелік машин або обладнання з указуванням марки, типу, індексу; паспортні характеристики, зок­рема, продуктивність, сумарну потужність двигунів, масу; кількість одиниць, необхідних для комплексу.

Існуючі машини або обладнання (прототипи) належить проаналізувати з по­зицій відповідності сучасному рівню загальної економічності, продуктивності, показників надійності та питомих показників: витрат енергоносіїв; металоємно- сті; трудомісткості обслуговування та ремонту і т. п.

Результатом такого аналізу повинно стати виявлення суттєвих недоліків те­хнологічного процесу та конструкцій прототипів, а також причини цих недолі­ків.

На базі інформаційного пошуку, що має проводитися з використанням тех­нічної літератури, патентної інформації, а також з використанням мережі " Inter­net" аналізуються особливості конструкції машини або обладнання, що проек­тується і визначається їх роль і місце в комплексі. Закінчують розділ їх класи­фікацією.

Технічне описання повинно включати інформацію по призначенню, будові та принципу дії об'єкта проектування і мати наступні відомості: призначення машин або обладнання; їх технічну характеристику; перелік складальних оди­ниць; принцип дії (докладно).

При викладенні принципу дії необхідно провести описання взаємодії робо­чого органа з робочим середовищем. Опис конструкції і принципу дії треба су­проводжувати схемами та посиланнями на відповідні креслення.

Обов'язковими є розрахунки: розмірів робочих органів та частоти їх обер­тання (швидкості); сил, що діють на робочий орган; продуктивності; потужнос­ті приводу та кінематичних параметрів; міцності найбільш важливих та наван­тажених вузлів та деталей.

Особливу увагу слід приділити розрахункам, що підтверджують доцільність розробленого удосконалення об'єкта проектування.

При проведенні розрахунків необхідно приводити розрахункові схеми з об­ґрунтуванням навантажень, а самі розрахунки повинні проводитись з викорис­танням комп’ютерних програм. Об'єм і зміст розрахунків визначаються керів­ником бакалаврської роботи.

В експлуатаційній частині описують умови експлуатації машини, обладнан­ня, вузла, або агрегату в сталому режимі із зазначенням їх основних експлуата­ційних параметрів і технологічного процесу, тиск, розрідження. На основі конструктивних особливостей машини або обладнання, режиму їх роботи, наробітку, властивостей мастильних та технічних матеріалів розраховуєть­ся періодичність операцій технічного обслуговування (ТО) та складають графік ТО і ремонту. На основі річного плану ТО і ремонту розраховують тру­домісткість робіт по обслуговуванню, виходячи з якої розраховують розстановку робочої сили з комплектуванням бригад по змінах. Розробляють технологічний процес проведення ТО проектованої машини чи обладнання або їх частин, ука­зують послідовність виконання операцій.

На основі силових навантажень вибирають мастильні матеріали і склада­ють карту мащення машини (агрегату, вузла).

В частині діагностика машин і обладнання проводиться обґрунтування тех­нології їх діагностування, засоби його проведення в залежності від їх виду, умов виробництва і інших умов. Проводиться обґрунтування режимів роботи при діагностуванні, встановлюються діагностичні параметри, та межі їх зміни. Проводиться розробка технологічної карти на діагностування машини або об­ладнання в цілому, або її складових частин, підбирається необхідне діагности­чне обладнання, встановлюється кваліфікація виконавців діагностування. Про­водиться розрахунок залишкового ресурсу їх складових частин.

При розробці технології ТО ( в тому числі монтажно-демонтажних робіт) або діагностування розробляють технологічну карту на відповідний вид робіт, де визначають послідовність проведення технологічних операцій, вказують техно­логічні вимоги до їх виконання розраховують витрати часу, підбирають необ­хідне технологічне устаткування і встановлюють кваліфікацію робітників.

По розділу безпека життєдіяльності і охорона праці встановлюють основні виробничі шкідливості, які виникають при виконанні робіт об'єктом проекту­вання. Розробляють заходи по боротьбі з ними згідно завдання на бакалаврську роботу. Виконують окремі розрахунки: вентиляції, освітлення, віброізоляції, шумоподавлення, повітроочистки. Розробляють також окремі рішення по без­печному монтажу, експлуатації і ремонту машини або обладнання, застосуван­ню контрольних приладів і захисного обладнання при необхідності, що також визначається завданням. Виконують розрахунки: розмірів небезпечних зон, за­хисного заземлення установок, стропування деталей або вузлів обладнання при його монтажі та ремонті, розробляють технічні і організаційні рішення з поже­жної профілактики: розраховують потребу в засобах гасіння пожежі, наводять принципові рішення: по технологічних методах захисту повітряного басейну від пилу, газу, аерозолів; захисту від забруднення водних об'єктів; боротьбі з енергетичним забрудненням навколишнього середовища (тепловими, електро­магнітними, іонізуючими, акустичними та іншими випромінюваннями); вико­ристанню маловідходної технології (утилізація відходів, регенерація мастиль- но-охолоджуючих рідин та ін.).

В економічному розділі повинна бути визначена річна економічна ефектив­ність виконаних у проекті розробок по створенню нового або удосконаленню діючого обладнання. Основою розрахунків є визначення зменшення собіварто­сті продукції при впровадженні об'єкта проектування замість прототипу. При цьому базовим показником є фактична собівартість продукції. Об'єм і зміст ро­зрахунків професійно пов'язаних розділах визначає керівник роботи.

Таким чином введення в навчальний процес підготовки фахівців напряму "Машинобудування" і заходів, що виконуються на кафедрі БДММіО НУВГП і в першу чергу наскрізного проектування і бакалаврської роботи на заключному етапі навчання забезпечує послідовність і системний підхід у професійній під­готовці фахівців, отримання більш глибоких і фундаментальних знань, що від­повідають вимогам професійних компетентностей згідно стандартів, набуття певного досвіду і впевненості студентами у публічному захисті своєї роботи при державній атестації.

ЛІТЕРАТУРА

1.Національна стратегія розвитку освіти України на 2012.21 роки. Mon. gov. ua/images/files/4455.pdf

2. Машини для земляних робіт: Навчальний посібник / Хмара А. А., Кравець С. В., Нічке В. В., Назаров Л. В., Скоблюк М. П., Нікітін В. Г. Під загальною редакцією прф. Хмари Л. А. та проф. Кравця С. В. Рівне - Дніпропетровськ, Харків. - 2010.

3. Кравець С. В., Нікітін В. Г., Романюк В. І., Онокало В. Г. Методичні вказів­ки до виконання бакалаврської роботи студентами напряму "Машинобудуван­ня" - Рівне: НУВГП, 2010.


Похожие статьи