Головна Педагогіка Нова педагогічна думка РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
joomla
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Педагогіка - Нова педагогічна думка

УДК 372.881.111.1

Оксана ФІЛІПЧУК,

Учитель англійської мови Рівненської гуманітарної гімназії

У статті досліджуються особливості розвитку творчої особистості на уроках англійської мови з використанням інтерактивних технологій навчання. Розглядаються технології сприяння розвитку творчих здібностей учнів, що базуються на основних принципах в організації навчально-виховного процесу.

Ключові слова: творча особистість, творчі здібності, англійська мова, інтерактивні технології навчання, принципи навчання, проектування, навчальні ігри, навчально-творчі завдання.

В статье исследуются особенности развития творческой личности на уроках английского языка с использованием интерактивных технологий обучения. Рассматриваются технологии способствования развитию творческих способностей учеников, базирующихся на основных принципах в организации учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: творческая личность, творческие способности, английский язык, интерактивные технологии обучения, принципы обучения, проектирование, учебные игры, учебно-творческие задания.

The article deals with the peculiarities of creative person’s development using the interactive teaching technologies. The technologies of students ’ creative development assistance based on the main principles in teaching-educational process are regarded in the article.

Key words: creative person, creative abilities, the English language, the interactive teaching technologies, the educational principles, the project work, educational games, educational-creative tasks.

Постановка проблеми. У сучасному світі проблема творчого розвитку особистості є досить актуальною. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх. Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів досліджується давно, багато питань залишаються невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань у підручниках має відтворювальний характер. Тому на сьогодні актуальним питанням є використання в практиці роботи школи технології формування творчої особистості, теоретичними розробками якої

Займалися такі вчені-педагоги, як В. І.Андрєєва, Р. М.Грабовська, Н. В.Кузьміна,

Н. Ф.Тализіна та ін.

Проблему розвитку творчої особистості досліджували такі вчені, як

А. Н.Лук (психологія творчості, мислення і творчість), Я. А. Пономарьов (знання, розумовий розвиток, психологія творчості і педагогіка, мислення і творчість), А. М.Матюшкін (проблемні ситуації в мисленні та навчанні), Г. І.Щукіна (проблема пізнавального інтересу в педагогіці), Н. В.Кічук (формування творчої особистості вчителя), Д. Б.Богоявленська (один із підходів до дослідження інтелектуальної творчості), П. К.Енгельмейер (теорія творчості, творча особистість та творче середовище), М. А.Холодна (дослідження психології інтелекту), В. А.Моляко (психологія творчості) та інші.

Актуальність проблеми зумовлена тим, що проблема виховання та самовиховання творчої особистості у процесі трансформації української освіти набуває особливої ваги лише за умови демократизації освіти. Це передбачає широке впровадження в освіту принципів та ідей демократії, розкріпачення особистості, розвиток її творчих здібностей.

Метою статті є дослідження особливостей розвитку творчої особистості на уроках англійської мови з використанням інтерактивних технологій навчання.

Виклад основного матеріалу. Школа в Україні — це та ланка суспільного життя, яка значною мірою впливає на розвиток дитини. Тому новітні технології навчання повинні насамперед орієнтуватися на розвиток творчої особистості, здатної самореалізовуватися в європейському соціумі. Для України європейська інтеграція - це вагомий стимул для успіху економічної, освітньої і політичної трансформацій, що може стати основою національної консолідації [6, с.81].

Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. Тому завдання вчителя не тільки виявляти, розвивати таких учнів, а й привернути до них увагу науковців, психологів, педагогів, батьків. Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати із ранніх років, враховуючи наявні нахили дитини, адже саме в цей період більше шансів на їх розкриття. У дитячому віці учень більше здібний до творчості, ніж у зрілому, тому що на нього не впливають різноманітні стереотипи.

Творчість - це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури; якщо ж вона нова лише для його автора, то новизна суб'єктивна і не має суспільного значення (за А. Н.Лук) [8, с.104].

Творча особистість — це значною мірою результат навчально-виховного процесу. Ми маємо справу з людиною, обдарованою інтелектуальними, морально-вольовими та фізичними здібностями. Тому завдання вчителя — спонукати учнів до розвитку їх творчого потенціалу, забезпечити необхідні умови для того, щоб кожен школяр міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.

Розвиваючи творчі здібності учнів на уроках англійської мови, потрібно дотримуватися певних принципів в організації навчання:

• принцип зв’язку з практикою життя;

• принцип саморозвитку;

• принцип оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм навчально-творчої діяльності;

• принцип інформативності;

• принцип віри в сили і можливості дитини.

Розвиток творчої особистості потребує впровадження нових дидактико - методичних засобів, що допомагають моделювати навчально-виховний процес, виходячи із поставленої мети.

Технологія сприяння формуванню творчої особистості на уроках англійської мови включає:

• технологію проектування;

• технологію формування продуктивної пізнавальної атмосфери;

• технологію використання на уроці навчальних ігор і навчально-творчих завдань;

• технологію створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності;

• технологію навчально-виховного процесу як моделювання його змісту, форм, методів відповідно до поставленої мети [5, с.15].

Технологія проектування є однією з найефективніших для розвитку творчих здібностей школярів. Працюючи над створенням проектів з тієї чи іншої теми, учні перебувають у пошуку нових ідей, намагаються їх реалізувати яскраво, цікаво, нестандартно. Тому проектна робота допомагає вчителю активізувати діяльність учнів, заохотити їх та спонукати до самостійного творчого пошуку. Основне завдання педагога в навчанні англійської мови - змістити акцент із різноманітних вправ на творчу розумову діяльність учнів, що вимагає володіння певними мовними засобами. Метод проектів дозволяє вирішити цю дидактичну задачу і відповідно перетворити уроки англійської мови в дискусійний, дослідний клуб, у якому на основі міжкультурної взаємодії вирішуються дійсно цікаві, практично значимі і доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни. В основі проекту — певна проблема, для вирішення якої учням потрібні не лише знання англійської мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних і достатніх для її вирішення. Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями.

Технологія формування продуктивної пізнавальної атмосфери ґрунтується на творчій діяльності, яка починається з проблеми або запитання, з подиву, здивування, із суперечності. Основою творчості є пошукова активність, що сприяє саморозвитку і самовдосконаленню дитини. Коли першокласник приходить до школи, у нього сяють очі, виникає безліч запитань. Покликання вчителя - зберегти цей вогник в очах дітей та зробити так, щоб інтерес до знань не згасав, а навпаки посилювався.

Використання на уроці англійської мови навчальних ігор і навчально - творчих завдань дає змогу підвищити інтерес до вивчення мови, а також створити ситуацію уявного мовного середовища. Значення рольової гри неможливо вичерпати й оцінити розважально-рекреативними можливостями. У цьому і проявляється її феномен, адже будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, творчість, терапію, у модель людських відносин і проявів у праці. У рольовій грі насамперед розвиваються уява, увага й образне мислення дітей, закладається здатність оперувати образами дійсності, що, у свою чергу, створює основу для опанування складних форм творчої діяльності. Особливу роль відіграє рольова гра у розвитку здатності дітей взаємодіяти з іншими людьми. Відтворюючи в грі взаємини дорослих, дитина освоює правила і способи спілкування, здобуває досвід взаєморозуміння, вчиться пояснювати свої дії і наміри, координувати їх з іншими дітьми [7, с.52].

Навчально-виховний процес на уроках англійської мови передбачає комплексний підхід до моделювання його змісту, форм, методів відповідно до поставленої мети. Маючи на меті розвиток креативних здібностей школярів, учитель моделює зміст уроку, продумує форми і методи роботи на уроці, враховуючи особливості завдань, що орієнтовані на учнівську творчість.

Розвиваючи пізнавальну творчу активність, слід дотримуватися наступної

Мети:

• розвивати образне і логічне мислення, уяву учнів;

• формувати навички планування, аналізу, самоконтролю;

• знайти шлях до серця кожного учня, створити умови для розвитку здібностей, закладених у дитині природою;

• викликати бажання самостійно займатися навчальною творчою діяльністю;

• виховувати наполегливість, волю, впевненість у досягненні мети;

• розширювати світогляд учнів, вчити спостерігати, думати, аналізувати, розмірковувати;

• підвищувати рівень розвитку дітей.

Практика свідчить, що найбільш продуктивними, міцними, усвідомленими стають ті знання, які учень здобуває сам. Створенню умов для самостійного здобуття знань сприяють проблемні ситуації. Діти вирішують пізнавальне завдання, що містить суперечність, викликає дискусію, спонукає до роздумів, пошуків і висновків. Як один із прийомів створення проблемної ситуації широко використовують «хвилинки міркування», що сприяють розвитку як логічного, так і образного мислення.

Із розвитком творчої особистості дитини тісно пов'язують технологію використання на уроці навчальних ігор і творчих завдань. У процесі вирішення творчих завдань учні створюють певний творчий продукт, наприклад, оповідання, казку, вірш, малюнок, виріб. У ході вивчення різних тем доцільно використовувати різні види творчих завдань, оскільки це спонукає дітей до пошуку, зацікавлює новизною.

Унікальною лабораторією розуму є уява і фантазія. Без них діти не сприймали б казок, не хотіли б гратися і творити. Це невід'ємні складові процесу навчання. Найголовніше завдання вчителя при цьому — створити в класі творчу атмосферу, зрозуміти психологічну сутність цього процесу, заохотити дітей до пізнання.

Процес підвищення ефективності навчання, спрямованого на розвиток учнівської творчості, безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, відповідних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Цьому сприяють інтерактивні технології на уроках англійської мови. Оскільки мова вивчається поглиблено і групи складаються з десяти-дванадцяти учнів, такі методи, як робота в групах чи парах, рольові ігри чи «мозковий штурм» є невід’ємною частиною уроку, у ході якого відбувається активна взаємодія «вчитель-учень», «учень-учень», «учень-вчитель».

Технології інтерактивного навчання можна поділити на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності:

• технології кооперативного навчання;

• технології колективно-групового навчання;

• технології ситуативного моделювання;

• технології оцінювання дискусійних питань [3, с.28].

Найефективнішими для розвитку творчих здібностей є такі технології

Інтерактивного навчання, як кооперативне та колективно-групове навчання.

Інтерактивні технології кооперативного навчання передбачають парну і групову роботу, яка організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок. Вони можуть застосовуватися одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок, або бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку. Найпоширенішими технологіями кооперативного навчання є ротаційні (змінювані) трійки, «два - чотири - всі разом», «карусель» та ін.

Технології колективно-групового навчання («мікрофон», незакінчені речення, «ажурна пилка» або «мозаїка») передбачають одночасну (фронтальну) роботу всього класу.

Технології ситуативного моделювання та оцінювання дискусійних питань передбачають створення цікавих нетрадиційних ситуацій і постановки чітких завдань, виконуючи які учні обов’язково підключають уяву, фантазію, креативне мислення.

Творчі здібності безумовно розвиваються та удосконалюються і при навчанні творчому письму. Для навчання написання тексту заданого формату й характеристик необхідно створити у старшокласників образ майбутнього тексту через аналіз запропонованого тексту-зразка і розгляд його характеристик: структури, логічності, зв’язності, мовного оформлення та ін. У цьому випадку текст є основою аналітичної діяльності.

Написаний учнем удосконалений варіант тексту є продуктом його творчості, підсумком довготривалої роботи. Учні демонструють свої вміння з'єднувати інформативні частини тексту, використовуючи сполучні засоби, добирати оптимальні варіанти мовного оформлення, дотримуватися відповідних жанрових характеристик.

Використання гри на уроках англійської мови також розвиває творчі здібності учнів. Для дитини гра — це, перш за все, можливість випробувати себе, відчути свою індивідуальність, ознайомитися з тими ролями, які вона виконуватиме в майбутньому.

Використання музично-дидактичних ігор допомагає в роботі з фонетикою іноземної мови, розширює діапазон мовної практики. Рухлива гра створює сприятливий ґрунт для розвитку активності дітей, укріплення їх здоров’я. Г ра - драматизація на уроках англійської мови дозволяє дітям засвоїти необхідні слова і вирази, відпрацювати інтонацію, розвинути образну, виразну мову. Ігри допомагають зробити процес навчання іноземній мові цікавим і творчим, дають можливість створити атмосферу захопленості і попереджають стомлюваність. У будь-який вид діяльності на уроці іноземної мови можна внести елементи гри, у зв’язку з чим навіть найнудніше заняття набуватиме цікавої форми.

Висновки. Творчі можливості учнів на уроках англійської мови ефективно реалізовуються в різних видах діяльності, зокрема у грі, діалогічному та монологічному мовленні, у груповій та проектній роботі тощо. Як творчість слід сприймати не лише кінцевий результат діяльності, а й прийоми та операції, за допомогою яких вона здійснюється. Та й самі по собі знання не гарантують появи нових оригінальних ідей. Тому особливу увагу слід приділяти розвитку таких якостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови безумовно вимагає від учителя чимало зусиль при виборі та постановці завдань, спрямованих на розвиток креативності учнів.

Дослідивши форми і методи роботи на уроці англійської мови, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів, робимо висновки, що найбільш дієвими і ефективними є інтерактивні технології, що сприяють розвитку креативного мислення учнів.

Отже, сьогодні, маючи широкі можливості для використання інноваційних методик та інтерактивних технологій навчання, а також досить великий спектр друкованої та електронної літератури, додавши краплю фантазії і власного бачення, вчитель створює всі умови для благодатного розвитку учнівських талантів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Большакова Л. А. Розвиток творчості молодшого школяра / Л. А.Большакова // Завуч початкової школи. - 2001. - №2.

2. Козвоніна В. П. Розвиток творчих здібностей учнів / В. П.Козвоніна // Початкова школа. - 2000. - №7.

3. Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С. Г. Крамаренко // Відкритий урок. - 2002. - №5-6.

4. Ladousse G. P. Role Play. Oxford English Resource Books for Teachers Series edited by Alan Maley. - Oxford: Oxford University Press, 2003. - 214 p.

5. Мильруд Р. П., Максимова І. Р. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземної мови / Р. П.Мильруд, І. Р.Максимова // ИЯШ. - 2000. - №4. - С. 14-19.

6. Міжнародний форум «Мовна освіта: шляхи до євроінтеграції»: тези доповідей / за ред. С. Ю. Ніколаєвої, К. Юніщенко. - К.: Ленвіт, 2005. - 290 с.

7. Ніколаєва С. Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / С. Ю.Ніколаєва // Іноземні мови. - 2001. - №3. - С. 49-55.

8. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології / А. С.Нісімчук, О. С.Падалка, О. Т.Шпак. - К, 2010. - 368 с.

Дата надходження до редакції: 31.08.2012 р.


Похожие статьи