Головна Педагогіка Нова педагогічна думка ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
joomla
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
Педагогіка - Нова педагогічна думка

Світлана БУХАЛЬСЬКА,

Методист Рівненського базового медичного коледжу

У статті актуалізовано доцільність розвитку педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу; визначено сутність понять: «педагогічна компетентність», «інтерактивні технології», «інтерактивне навчання дорослих», що передбачають підвищення професійної та педагогічної кваліфікації викладачів медичних навчальних закладів.

Ключові слова: педагогічна компетентність, інтерактивні технології, інтерактивне навчання дорослих, медичний коледж, методична робота.

В статье определено актуальность и целесообразность развития педагогической компетентности преподавателей в системе методической работы медицинского колледжа; определено сущность понятий: «педагогическая компетентность», «интерактивные технологии», «интерактивное обучение взрослых», что предусматривает повышение профессиональной и педагогической квалификации преподавателей медицинских учебных заведений.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, интерактивные технологии, интерактивное обучение взрослых, медицинский колледж, методическая работа.

In the article the urgency and expediency of the development of the pedagogical competence of the teachers of medical colleges in the system of methodical work; the meanings of the terms: «pedagogical competence», «interactive technologies», «interactive training of adults», were defined, which provides the professional and pedagogical lecturers qualification rise of the medical college.

Key words: pedagogical competency, interactive technologies, interactive training of adults, medical college, methodical work.


Кожна людина повинна прагнути і досягти високих рівнів професійної компетентності, виявити свою індивідуальність і реалізувати свій освітній потенціал в межах певної професії [1, с.73].

Гершунський Б. С.

Постановка проблеми. Соціально-економічна ситуація, що склалася наразі в державі, вимагає наукового переосмислення цінностей медичної та освітянської систем, висуває потребу в якісно новій підготовці медичних і фармацевтичних кадрів, відповідно потребує професійно обізнаних медиків і педагогів, актуалізує пошук оптимальних форм набуття і розвитку їх компетентності як у період навчання у вищому закладі професійної освіти, так і в процесі професійної діяльності. Відповідно до окреслених вимог підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів повинні здійснювати високо­кваліфіковані, компетентні педагогічні кадри. Проте на початку педагогічної діяльності викладачі медичних коледжів не мають достатньої педагогічної практики, оскільки 70% із них мають вищу медичну або фармацевтичну освіту. Відтак виникає потреба в створенні навчально-методичного простору для педагогічних кадрів медичних навчальних закладів із метою розвитку педагогічної компетентності: поглиблення знань із педагогіки, психології та методики викладання; набуття умінь і навичок, ціннісних орієнтацій і мотивів педагогічної діяльності; вироблення власного стилю викладання; розкриття творчого потенціалу.

Так, у закладах професійної освіти, зокрема медичної, передбачена методична робота, яка мотивує і спонукає викладача до підвищення кваліфікаційного рівня; створює організаційно-методичні умови для творчої педагогічної та науково-пошукової діяльності; сприяє співпраці досвідчених і молодих колег, а також забезпечує взаємозбагачення членів колективу педагогічними знахідками та інноваціями.

Практика показує, що найбільш ефективно реалізується проблема розвитку педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу за андрагогічною моделлю, в якій надається перевага інтерактивним освітнім технологіям, з урахуванням інтерактивних принципів навчання та відповідних форм і методів їх реалізації.

Інтерактивне навчання дорослих нині набуває важливого значення та актуалізується завданнями сучасної професійної освіти. Так, нова якість сучасної освіти, зорієнтована на формування та розвиток інтелектуальної, творчої, компетентної особистості, здатної до інноваційної діяльності й інноваційного сприймання сучасного світу, визначається не тільки отриманими знаннями, уміннями й навичками, а й здатністю до їх творчого використання, самостійної діяльності, навчання і самовдосконалення упродовж життя [6, с.35].

Інтерактивність - це насамперед співпраця, взаємонавчання, взаєморозвиток, при яких викладачі, їх наставники, працівники методичної служби є рівнозначними суб’єктами освітнього процесу, реально усвідомлюють, що вони знають, вміють і здійснюють. Слід підкреслити, що інтерактивне навчання спонукає викладачів до здорової конкуренції в пізнавальній, творчо-пошуковій діяльності, водночас уможливлює розв’язувати проблемні психолого-педагогічні завдання у парі, групі.

Аналіз досліджень і публікацій. В професійній освіті поняттями «професійна компетентність», «педагогічна компетентність», «інтерактивні технології» послуговуються ще з минулого століття. Так, рекомендації розвитку ключових компетентностей особистості та формування професійної компетентності викладено в таких документах: «Біла книга Європейської Комісії з питань освіти» (1996), «Меморандум освіти упродовж життя» (2000), «Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті» (2002); «Концепція розвитку вищої медичної освіти в Україні» (2007), «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних змін». Питання реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці спеціалістів розглянуто в наукових працях Н. М. Бібік, С. У. Гончаренка, Н. Г. Ничкало, О. В. Овчарук, О. І. Пометун. Значимість методичної роботи в системі навчального закладу як складової підвищення кваліфікації педагогів розкрито в роботах Ю. К. Бабанського, Н. М. Ващенко, Б. А. Дяченка, І. П. Жерносек, В. С. Пікельної. Доцільність та перевага використання інтерактивних технологій у навчанні дорослих обґрунтовано у фундаментальних працях С. О. Сисоєвої.

Разом з тим конкретних науково-методичних рекомендацій щодо розвитку педагогічної компетентності викладачів медичних коледжів на сьогодні не розроблено.

З огляду на вище зазначене, метою статті є: визначення ролі та місця інтерактивних технологій у системі методичної роботи щодо розвитку педагогічної компетентності викладачів медичних коледжів.

Виклад основного матеріалу. Першочерговими завданнями професійної освіти, в тому числі й медичної, є «підготовка кваліфікованих, конкурентно - спроможних кадрів із високим рівнем професійних знань, навичок, умінь і мобільності, що відповідає вимогам науково-технічного прогресу і ринковим відносинам в економіці, виховання соціально активних членів суспільства, формування в них наукового світосприйняття, творчого мислення, кращих людських якостей, національної свідомості» [5, с.11]. Реалізувати зазначені завдання може лише компетентний викладач, який здатний створити високо- інтелектуальне навчально-виховне середовище зі сприятливими умовами для формування і розвитку життєвої та професійної компетентності, фахової майстерності студентської молоді.

Під педагогічною компетентністю викладача медичного коледжу ми розуміємо цілісне утворення в характеристиці фахівця та особистості, що є одним із проявів його професіоналізму, показником сформованості професійно значущих якостей і характеристик на засадах системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок, що забезпечують достатні та високі показники готовності до здійснення педагогічної діяльності, належний рівень самоорганізації.

З урахуванням специфіки навчального закладу (медичного профілю) в процесі наукового дослідження нами виокремлено такі структурні компоненти педагогічної компетентності викладача медичного коледжу: світоглядний - відображає матеріалістичне та духовне світобачення; рівень інформаційної культури; громадську позицію; розуміння проблем в освітянській та медичній галузях; усвідомлення значимості педагогічної діяльності в медичній освіті; рівень професійної культури; ціннісно - мотиваційний - характеризує прагнення до ефективної педагогічної діяльності в медичному коледжі; мотиви та потреби в розвитку як життєвої, так і педагогічної компетентності; прагнення до творчості в педагогічній роботі; вдосконалення та самоутвердження як викладача медичного коледжу; а також ціннісні орієнтації, в яких проявляється гуманність, духовність, толерантність, інтелігентність, деонтологічна етика; когнітивно-процесуальний - забезпечує розуміння сутності педагогічної компетентності; систему знань, умінь і навичок: фахових, педагогічних, психологічних для успішного здійснення педагогічної діяльності; володіння дидактичними прийомами та методикою навчання, розвитку й виховання студентів медичних коледжів; використання інноваційних, інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій в медичній освіті; оцінно-рефлексивний - визначає самопізнання та самоаналіз як викладача медичного коледжу; педагогічну самосвідомість - розуміння власної ролі в педагогічному та студентському колективах медичного коледжу; адекватну оцінку власної педагогічної компетентності; педагогічну стійкість у поглядах і вчинках; самоконтроль та коригування своєї діяльності з метою розвитку педагогічної компетентності; творчий - поєднує сучасне науково - педагогічне мислення; педагогічну інтуїцію; педагогічну креативність; відчуття нового, розумний ризик його впровадження; ентузіазм; мобільність; комунікативність; готовність до постійної самоосвіти.

Опанувати такими складовими педагогічної компетентності викладачам допоможе налагоджена методична робота в медичному коледжі, що являє собою спеціальний комплекс взаємопов’язаних форм, методів і засобів, спрямованих на розвиток педагогічної компетентності, розкриття творчого потенціалу педагогів, їх безперервну педагогічну та фахову медичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвиненості та вихованості студентів.

Зазначимо, що розвиток педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу здійснюється такими шляхами:

- поглиблення знань із педагогічної теорії, психології, етики, естетики; опанування методикою навчання та виховання; поглиблення науково - теоретичної та практичної підготовки з фахової дисципліни;

- вивчення діалектики та принципів розвитку зарубіжної та української професійної школи; ознайомлення з надбаннями української педагогічної науки, культури; оволодіння класичними та новітніми науковими методами навчання й виховання; впровадження оновлених програм, підручників, електронних носіїв;

- оволодіння методикою викладання споріднених дисциплін; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм із проведенням відкритих, показових занять; використанням наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;

- засвоєння та застосування положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності студентів, формування у них наукового світогляду відповідно до вимог педагогіки;

- опрацювання державно-нормативних документів і публікацій щодо організації навчально-виховної та науково-методичної роботи; інформування про зміни в професійній освіті; використання сучасних освітніх технологій, методичних вказівок та рекомендацій [4, с.25].

На нашу думку, реалізація окреслених напрямків розвитку педагогічної компетентності ефективно здійснюватиметься за умов використання інтерактивних технологій. Адже, у нашому випадку викладач виступає як «учень», який навчається педагогічній майстерності в системі методичної роботи коледжу.

Через поняття «інтерактивні технології» у наукових працях з педагогіки процес навчання описується як спілкування, кооперація, інтеграція співробітництва учасників [7, с.4]. Тому доцільність використання інтерактивних технологій навчання дорослих у даній ситуації є очевидною.

Підкреслимо, що запроваджене інтерактивне навчання з метою розвитку педагогічної компетентності відбувається у співпраці «викладачів-учнів» з досвідченими педагогами, наставниками, працівниками методичної служби навчального закладу, за якої:

- «викладач-учень» є сформованим як особистість, із певною життєвою позицією, набутим медичним фахом відіграє провідну роль в організації власного інтерактивного навчання в системі методичної роботи, визначаючи у співпраці з наставником, методистом коледжу цілі, зміст, форми і методи розвитку педагогічної компетентності;

- досвідчені викладачі, методист коледжу виступають як наставники, координатори та експерти із інтерактивної технології навчання дорослих.

Зауважимо, що успішне застосування інтерактивного навчання в даному випадку зумовлюється основними характеристиками самих дорослих. Так, дорослий, який навчається - це людина, якій притаманні п’ять основних ознак, за якими вона відрізняється від учня та студента:

1) вона усвідомлює себе самостійною, самокерованою особистістю;

2) вона накопичує життєвий (побутовий, професійний, соціальний) досвід, який стає важливим джерелом навчання її самої та її колег;

3) її готовність до навчання (мотивація) визначається прагненням за допомогою освіти вирішити свої життєво важливі проблеми й досягти конкретної мети;

4) вона прагне до швидкої реалізації отриманих знань, умінь, навичок й якостей;

5) її навчальна діяльність значною мірою обмежена в часі та зумовлена просторовими, побутовими, професійними, соціальними факторами (умовами) [6, с.47].

Слід додати, що ефективність використання інтерактивних технологій у процесі розвитку педагогічної компетентності в системі методичної роботи медичного коледжу також обумовлена: високим рівнем самосвідомості і відповідальності викладачів; набутим життєвим досвідом (в родині, студентському і трудовому колективах, соціумі); попередньою підготовкою в медичному вузі; сформованою професійною компетентністю; високою мотивацією навчання, що визначає цілеспрямованість викладача щодо розвитку особистісної педагогічної компетентності; короткотривалим терміном навчання, що вимагає застосування інтерактивних форм і методів розвитку

Педагогічної компетентності.

За умов інтерактивного навчання всі учасники взаємодіють між собою, обмінюються новою інформацією, спільно вирішують проблемні питання, моделюють педагогічні ситуації, оцінюють дії колег і власну поведінку. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок, умінь, створенню атмосфери співпраці та взаємодії [3, с.7]. Отже, інтерактивне навчання виключає домінування будь-якого учасника співнавчання, будь-якої думки, точки зору над іншими. У процесі діалогового та полілогового навчання задіяні набувають умінь критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважуючи альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись із іншими людьми [ 2, с.162].

Основними завданнями інтерактивного навчання з метою розвитку педагогічної компетентності викладачів медичного коледжу є:

- поглибити інтелектуальне та духовне світобачення; сформувати педагогічний світогляд;

- переконати в необхідності та доцільності неперервної освіти щодо розвитку як життєвої, так і педагогічної компетентності;

- сприяти оволодінню новими освітніми технологіями;

- створити організаційно-методичні умови для самопізнання, самоорганізації, саморозвитку і самореалізації як викладача медичного коледжу;

- розкрити творчий потенціал викладача.

До інтерактивного навчання насамперед долучаються молоді спеціалісти.

Так, в Рівненському базовому медичному коледжі діє «Школа педагогічного зростання викладачів-початківців» саме на засадах інтерактивного навчання дорослих.

Основними завданнями школи є: надання молодим викладачам своєчасної, кваліфікованої методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу; залучення їх до науково-пошукової, навчально-методичної роботи; забезпечення інтерактивного навчання викладачів-початківців із метою безперервного фахового зростання і розвитку педагогічної компетентності; стимулювання до самоосвіти, саморозвитку та самореалізації як викладача медичного коледжу.

Навчання в школі педагогічного зростання викладачів-початківців триває три роки, протягом яких молоді спеціалісти здобувають знання, уміння й навички педагогічної діяльності, отримують кваліфіковану допомогу досвідчених викладачів.

Підкреслимо, що в роботі школи керуються принципами інтерактивного навчання: діалогічної взаємодії; кооперації та співробітництва; активно - рольової та тренінгової організації навчання [6, с.4].

Критеріями ефективності застосування інтерактивних технологій у навчанні викладачів медичного коледжу визначено: критерії пізнавальної активності; мотивації; активної інформативності; активізації мислення; співпраці; результативності.

Серед форм і методів інтерактивного навчання дієвими в роботі «Школи педагогічного зростання викладачів-початківців» є: педагогічні лекторії, евристичні бесіди, презентації, педагогічні диспут-клуби, дискусії, круглі столи, навчально-методичні ринги, тренінги, проектні методи, метод «прес», аукціони творчих справ тощо.

Таблиця

Форми

Проведення

Тематика інтерактивних заходів

Педагогічні

Лекторії

«Велика дидактика» містить універсальне мистецтво вчити всіх усьому» (Ян Амос Коменський):

- дидактика, предмет, завдання, принципи;

- когнітивно-процесуальний компонент педагогічної компетентності, що забезпечує дидактичні знання, уміння, навички;

- методика аналізу і самоаналізу навчальних занять

Педагогічні

Семінари

«Пріоритетні напрями розвитку педагогічної компетентності викладача медичного коледжу»:

- педагогічна компетентність, її зміст, структура;

- загальнокультурний та деонтологічний компонент педагогічної компетентності викладача-медика;

- аналіз надбань і опанування труднощами у педагогічній діяльності молодого спеціаліста

Презентації

«Інтерактивні технології навчання й виховання»:

- інтерактивне навчання, його сутність і результативність;

- метод проектів як ефективний засіб формування фахової компетентності та інтелектуального розвитку студентів;

- методика розробки проекту при вивченні окремих тем загальноосвітніх і фундаментальних дисциплін

Педагогічні

Диспут-клуби

«Г оловне - бути, а не мати, тому що щира досконалість людини не в тім, що вона має, а в тім, якою вона є», - Григорій Сковорода:

- Григорій Сковорода - український філософ, педагог, поет, непересічна особистість;

- сутність ціннісно-мотиваційного компоненту педагогічної компетентності викладача медичного коледжу;

- морально-етичний портрет сучасного викладача

Педагогічний

Тренінг

«Мовленнєва компетентність як складова педагогічної компетентності викладача медичного коледжу»:

- педагогічне спілкування: культура, функції, такт, здібності;

- професійне мовлення у системі фахової підготовки майбутніх медичних працівників;

- урок риторики: «Ораторське мистецтво»

Круглий стіл

«Проблема самоосвіти в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського»:

- Василь Сухомлинський - український педагог-новатор;

- ефективні форми і методи самоосвітньої діяльності викладача;

- організація самоосвітньої діяльності викладача-початківця медичного коледжу

Під час проведення таких заходів викладачі-початківці беруть активну участь у пізнавальному процесі, виконуючи творчі, пошукові, проблемні завдання, що відповідають їх інтересам і сучасним вимогам до педагогічної діяльності.

Висновки.

Таким чином, інтерактивне навчання викладача медичного коледжу у системі методичної роботи забезпечує оволодіння тими психолого - педагогічними знаннями, навичками, уміннями, якостями, яких йому не вистачає для досягнення відповідного рівня педагогічної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированых образовательных потенций) / Б. С. Гершунский - М.: Современник, 1998. - 608 с.

2. Голубцова І. А. Впровадження інтерактивних технологій // Організація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: Хоменко М. П., Дудник Т. П., Дзюба В. І. та інттт. - К.: НМЦВО, 2007. Вип. 9. - 284 с.

3. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: АПН.; 2002, - 136 с.

4. Козаченко О. М., Гармаш А. С. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки викладача // Організація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: М. П. Хоменко, Т. П. Дудник, Н. Г. Лихогод та інттт. К.: НМЦВО, 2009. Вип. 15. - 341 с.

5. Ничкало Н. Г. Професійно-технічній освіті - державну підтримку та науково-технічне забезпечення / Н. Г. Ничкало // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К.: ІСДО., 1995. - Вип.15. - С.11.

6. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально - методичний посібник / Сисоєва С. О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. - К.: ВД «ЕКМО», 2011. - 320 с.

7. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих // Рідна школа. - 2010. - №11. - С. 3-8.


Похожие статьи